Valmistautuminen asiakirja-aineistojen päivityksiin

Rekisteröintiaineiston täytyy vastata nykyistä tietämystä siitä, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti tuotantopaikoilla ja koko toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun rekisteröinti on toimitettu ja rekisteröintinumeron saatu, tehtävää riittää yhä.

 

Järjestäytykää yrityksessä

Olet vastuussa rekisteröintisi päivityksistä. Vastuullasi on päivittää esim. seuraavia rekisteröinnin osia: yritystä koskevat tiedot, aineen koostumus, sellaisena kuin yrityksessänne sitä valmistetaan tai maahantuodaan, mihin asiakkaat käyttävät ainetta.

On tärkeää että yrityksessä on käytössä prosessit, järjestelmät ja hälytysviestit, jotta voidaan tietää, milloin rekisteröintiin on tehtävä muutoksia. Sinun on todennäköisesti luotava prosessi palautteen saamiseksi asiakkailta ja sen analysoimiseksi sekä seurattava ainetta koskevaa tieteellistä kirjallisuutta.

Asiakirja-aineistot on päivitettävä IUCLID-muodossa, esim. seuraavissa tapauksissa:

 • Vaihdatte raaka-ainetta, tuotantoprosessia tai toimittajaa, minkä seurauksena aine sisältää erilaisia (vaarallisia) epäpuhtauksia tai (pieniä määriä) ainesosia.
 • Aineen maahantuonti- tai tuotantomäärän muuttaminen. Asiakirja-aineiston on aina sisällettävä viimeisimmät tiedot tonnimäärästä, joten on tärkeää ilmoittaa sekä vähenemisistä että kasvusta.
 • Jos määrää kasvaa ja seuraavan tonnimäärän raja ylittyy, on kaksi mahdollisuutta toimia:
  • Vaadittavat tiedot ovat jo saatavilla yhteisessä rekisteröinnissä: Yhteisrekisterijöille (myös päärekisteröijä) ilmoitetaan tarvittavista lisätutkimuksista; niistä on saatava tarvittavat tiedot esimerkiksi ostamalla tietojen käyttölupa.
  • Tietoja ei ole saatavilla yhteisen rekisteröinnin kautta: ECHAan lähetetään kysely. Sinulle ilmoitetaan i) yhteisrekisteröinnin kautta saatavista tiedoista ja ii) yli 12 vuotta aikaisemmin toimitetuista tiedosta.

   Elleivät kummatkaan tiedot riitä, on itse harkittava, miten puuttuvat tiedot lisätään.

 • Asiakas ilmoittaa uudesta käytöstä. Tällaisessa tapauksessa voi olla tarpeen päivittää kemikaaliturvallisuusraportti.
 • Yhteistoimituksessa sinun on päivitettävä tiedot sellaisista ominaisuuksista, jotka olet aikaisemmin jättänyt pois.
 • Toimittaja sekoittaa maahantuomasi seoksen uudella tavalla. Voit ehkä joutua ilmoittamaan aineen maahantuonnin lopettamisesta.
 • Saat uusia tietoja aineen ominaisuuksista, joista on tarpeen ilmoittaa yhteisrekisteröijille ja päärekisteröijälle. Sinun on sovittava siitä, miten rekisteröinnin yhteisen osan päivitys tehdään.

Sinun on toimitettava viivytyksettä kaikki rekisteröintiä koskevat päivitykset ECHAlle REAH-IT:n kautta.

Asiakirja-aineistojen päivitykset ovat pääosin maksuttomia. Tonnimäärän muutoksista on kuitenkin suoritettava maksu.

 

Järjestäydy muiden rekisteröijien kanssa

Kaikkien yhteisrekisteröijien (päärekisteröijä ja jäsenrekisteröijät) on yhteisesti huolehdittava siitä, että rekisteröinnin yhteinen osa on ajantasainen. Siinä on tietoa aineen, luokituksen ja merkintöjen fysikaalis-kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologisista ominaisuuksista sekä ohjeistusta turvallisesta käytöstä .

Työn hallinnointiin vaaditaan yhteistyösopimus. Lisäksi joistakin päivityksistä seuraa uusia kuluja, joten on tärkeää, että yhteisrekisteröijät sopivat kustannusten jakamisesta.

Rekisteröinnin yhteinen osa on päivitettävä IUCLID-muodossa, esim. seuraavissa tapauksissa:

 • Saat tietoa aineen uusista vaarallisista ominaisuuksista esimerkiksi tavanomaisen kirjallisuusselvityksen yhteydessä tai asiakkaan toimittamista uusista tiedoista.
 • Yhteisesti toimitettua kemikaaliturvallisuusraporttia on päivitettävä, jos aineelle ilmenee uusia käyttöjä tai ei-suositeltavia käyttöjä.
 • Aineen luokitus ja merkintä muuttuvat, jos luokitusta ja merkintöjä koskevaa asetusta (CLP-asetus) muutetaan tai saadaan uutta tietoa aineen vaarallisista ominaisuuksista.
 • Yhteistoimituksessa mukana oleva yritys lisää tuotantomääräänsä ja siirtyy suurempaan tonnimäärään. Ellei yhteistoimitus vielä sisällä suuremman tonnimäärän rekisteröintiin tarvittavaa tietoa, se on tuotettava ja sisällytettävä asiakirja-aineistoon. Yhteisrekisteröijien on sovittava, miten toimia. Sinun on ainakin kysyttävä kaikilta yhteistoimituksen rekisteröijiltä, onko heillä asiaankuuluvaa tietoa, tai aikovatko he siirtyä myös korkeampaan tonnimäärään.
 • ECHA tai jäsenvaltio pyytää lisätietoja yhteisrekisteröijiltä asiakirja-aineiston tai aineen arvioinnin yhteydessä. Yhteisrekisteröijien on sovittava, miten asiassa toimitaan.

Päärekisteröijän on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä tai viranomaispäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä REACH-IT:n kautta kaikki rekisteröinnin yhteiseen osaan tehtävät päivitykset.

Nämä asiakirja-aineistojen päivitykset ovat maksuttomia paitsi silloin, kun pyydetään, että tiettyjä tietoja pidetään luottamuksellisina.

 

Kuva
Muista pitää kaikki hallinnolliset tiedot – kuten oikeushenkilöä, osoitetta ja yhteyshenkilöä koskevat tiedot – REACH-IT:ssä ajan tasalla. Näin viranomaiset ja yhteisrekisteröijät voivat aina saada yhteyden sinuun rekisteröintiä koskevissa kysymyksissä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)