Kuka on vastuussa kemikaaliturvallisuudesta?

Päivittäistuotteissa käytetään elämänlaatumme parantamiseksi tuhansia kemikaaleja – sekä luonnollisia että synteettisiä. Näiden kemikaalien vaikutuksista terveyteemme ja ympäristöömme ei kuitenkaan ole aina saatavana kattavaa tietoa. Euroopan unionin jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2006 uuden kemikaalisäädöksen, REACH-asetuksen. Sen yhtenä tarkoituksena oli tuottaa tietoa kaikista EU:ssa käytettävistä kemikaaleista, jotta niitä voitaisiin käyttää turvallisesti ja vaarallisimpien kemikaalien käytöstä voitaisiin luopua vähitellen.

Tavoitteena kemikaalien turvallinen käyttö

Ellei kemikaalien käyttöä valvota riittävästi, vaarallisia kemikaaleja saattaa löytyä paikoista, jonne ne eivät kuulu: ihmiskehosta, kasveista, eläimistä, vedestä ja maaperästä. Tämän tilanteen torjumiseksi REACH-asetuksessa vaaditaan, että yritykset hankkivat lisää tietoa valmistamistaan kemikaaleista ja luovuttavat näitä tietoja asiakkailleen. Tämä lisää tietämystämme ja tietoisuuttamme kemikaaleista ja niiden vaaroista.

Jotta kemikaalien käyttö olisi turvallista, monilla toimijoilla on asiaan liittyviä velvollisuuksia.

 

Teollisuuden vastuu

Teollisuuden vastuulla on hallita kemikaaleihin liittyviä riskejä ja tarjota tietoa kemikaalien turvallisuudesta. REACH-asetuksen mukaan valmistajien ja maahantuojien on kerättävä ja luovutettava tietoa kemikaaliensa ominaisuuksista, jotta käyttäjät voisivat käyttää niitä turvallisesti. Teollisuuden on myös noudatettava suojatoimenpiteitä, kuten rajoituksia ja lupamenettelyjä.

Kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskevassa CLP-asetuksessa säädetään, että vaaroista on EU:ssa tiedotettava selvästi työntekijöille ja kuluttajille. Teollisuuden on määritettävä sellaisten kemikaalien (aineiden tai seosten) vaaralliset ominaisuudet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. Niiden on luokiteltava kemikaalit määrittämiensä vaarojen perusteella. Vaaralliset kemikaalit on merkittävä asianmukaisesti, jotta käyttäjät – olivatpa he työntekijöitä tai kuluttajia – ymmärtävät kunnolla niiden vaikutukset ja voivat tehdä tietojen pohjalta päätöksen siitä, mitä tuotteita he ostavat ja käyttävät.

Biosidivalmisteista annetun asetuksen (biosidiasetus) mukaan biosiditehoaineiden toimittajien on annettava aineesta tietoa. Kaikille biosidituotteille tarvitaan kemikaaliviraston tai kansallisen viranomaisen lupa, ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Myös biosidituotteen tehoaineilla on oltava aiemmin myönnetty lupa.

Kemikaaliviraston rooli

Kemikaalivirasto toimii keskuksena, joka hallinnoi teollisuudelta saatuja tietoja. Virasto julkaisee verkkosivuillaan tietoja REACH-asetuksen nojalla toistaiseksi rekisteröidyistä kemikaaleista sekä niiden luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskevista vaatimuksista. Kemikaaliviraston verkkosivulla on tietoa myös biosidiaineista ja -tuotteista.

Julkisen tietokannan lisäksi kemikaalivirasto myös arvioi teollisuusyrityksiltä saatuja tietoja niiden valmistamista kemikaaleista ja koordinoi biosidien hyväksyntään ja lupiin liittyvää työtä. Jos tiedot ovat puutteellisia, kemikaalivirasto voi pyytää lisää tietoa. Tietoa ja tietoisuutta lisäämällä vaarallisimpien kemikaalien käytöstä voidaan ajan mittaan luopua ja ne voidaan korvata turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Kansalliset viranomaiset

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on keskeinen tehtävä kemikaalien turvallisen käytön varmistamisessa. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä kemikaaliviraston ja Euroopan komission kanssa. Kansalliset viranomaiset arvioivat rekisteröityjä aineita ja osallistuvat tiiviisti kemikaaliviraston arviointipäätösten tekemiseen. Jäsenvaltiot voivat ehdottaa kemikaaleille rajoituksia, jos niiden riskeihin on syytä puuttua EU:ssa. Ne voivat myös ehdottaa aineiden määrittämistä mahdollisiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. Jäsenvaltiot arvioivat myös biosideihin liittyviä hakemuksia.

Kansallisten valvontaviranomaisten vastuulla on varmistaa, että yritykset noudattavat kemikaalilainsäädäntöä.

Turvallisuus kansainvälisesti

Vaikka EU:n kemikaalilainsäädäntö on maailman laajin, se ei toimi yksin pyrkiessään vähentämään kemikaalien riskejä. Kemikaalivirasto tekee kemikaalien turvalliseen hallintaan liittyvää kansainvälistä yhteistyötä, joka perustuu YK:ssa laadittuihin keskinäisiin sopimuksiin.

Kytkökset EU:n muuhun lainsäädäntöön

Vaarallisten kemikaalien arviointi REACH-asetuksen mukaisesti on vain yksi tapa valvoa niitä. REACH-asetus tarjoaa yleisen lähestymistavan vaarallisten kemikaalien vähentämiseen koko EU:ssa. Tämä tietysti tukee myös EU:n muun lainsäädännön tavoitteita.