Entä eläinkokeet?

EU:n kemikaalilainsäädäntö (REACH-asetuksen) pyrkii yhtäältä lisäämään tietojamme kemikaalien vaaroista ja toisaalta samalla välttämään tarpeettomia eläinkokeita. Eläinkokeet ovat viimeinen keino hankkia kemikaaleista lisää tietoa. Rekisteröijät saavat tehdä uusia kokeita vasta, kun kaikki muut keskeiset ja saatavilla olevat tietolähteet on käytetty.

Joidenkin kemikaalien osalta tiedot vaikutuksista (esimerkiksi mahdollisuus aiheuttaa syöpää) puuttuvat edelleen. Teollisuuden on paikattava näitä puutteita ymmärtääkseen tuottamiensa ja käyttämiensä kemikaalien riskit, varmistaakseen käytön turvallisuuden, hallitakseen mahdolliset riskit ja korvatakseen huolta aiheuttavat kemikaalit ajan mittaan turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Siksi joidenkin kemikaalien osalta saatetaan joutua tekemään uusia tutkimuksia, joista joissakin käytetään koe-eläimiä.

REACH-asetus minimoi tarvittavien eläinkokeiden määrää kahdella tavalla:

  • Tietojen yhteiskäyttö
    Kemikaaleja rekisteröivien yritysten on jaettava tietoa kemikaalien vaarallisista ominaisuuksista ja toimitettava nämä tiedot kemikaalivirastoon yhteisesti. Samaa ainetta valmistavien tai maahantuovien yritysten on tehtävä yhteistyötä ja jaettava selkärankaisille eläimille, kuten kaloille, kaneille tai rotille, tehtyjen testien tulokset. Luotettavia ja riittäviä tutkimuksia ei saa toistaa.
  • Vaihtoehtoiset menetelmät ja lähestymistavat
    REACH-asetuksessa tarjotaan eläinkokeille useita vaihtoehtoja. Yritykset voivat esimerkiksi hyödyntää ennen REACH-asetuksen antamista tehtyjä eläinkokeita. Ne voivat myös ennakoida aineen ominaisuuksia vertaamalla ainetta samankaltaiseen aineeseen, josta on jo saatavilla koetuloksia. Tätä menetelmää kutsutaan interpoloinniksi.

Kemikaaliviraston rooli

Jos yritykset katsovat ainetta rekisteröidessään, että vaadittujen tietojen kerääminen edellyttää lisää kokeita, niiden on toimitettava kemikaalivirastolle tarkat tiedot eläinkokeita koskevista suunnitelmistaan. Viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä nämä niin sanotut testausehdotukset, ennen kuin uusia ylemmän tason tutkimuksia voidaan tehdä (aineille, joita rekisteröidään 100 tonnia).

Tarpeettomien kokeiden välttämiseksi kemikaalivirasto tutkii kaikki testausehdotukset ja varmistaa, että ehdotetulla kokeella saadaan todennäköisesti luotettavat ja riittävät tiedot.

Kemikaalivirasto julkaisee verkkosivuillaan kaikki selkärankaisia eläimiä koskevat testausehdotukset. Näin kansalaiset ja järjestöt saavat mahdollisuuden toimittaa tieteellisesti päteviä tietoja ja tutkimuksia aineesta. Jos kemikaalivirasto saa tällaisen kuulemisen tuloksena tietoa, se ilmoittaa asiasta yritykselle ja ottaa päätöstään tehdessään huomioon kaikki tieteellisesti pätevät tiedot ja tutkimukset.

Kemikaalivirasto auttaa myös jakamaan saatavilla olevaa tietoa ja testaustietoa. Esimerkiksi eChemPortal-portaalissa rekisteröijät voivat tarkistaa, onko muilta viranomaisilta jo saatavissa tietoa eläinkokeista.

Lisäksi kemikaaliviraston julkaisusivustolla (linkki) kerrotaan kansalaisille ja järjestöille rekisteröintiasiakirjoihin sisältyvistä tiedoista.

Kemikaalivirasto edistää myös eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ja käyttöä. Virasto esimerkiksi kehittää ja ylläpitää yhdessä OECD:n kanssa QSAR-työkalupakkia. Se on ohjelmistosovellus, joka auttaa yrityksiä määrittämään kemikaalien vaarojen arviointiin tarvittavaa tietoa.

Eri toimijoiden roolit

Monet toimijat ovat keskeisessä osassa tarpeettomien eläinkokeiden välttämisen kannalta:

 

Kemikaaleja valmistava tai maahantuova yhtiö

REACH-rekisteröijinä yhtiöiden on kerättävä kaikki saatavilla oleva tieto aineensa turvallisesta käytöstä, jaettava tietoja ja päätettävä, miten puuttuvat tiedot tuotetaan. Niiden on hoidettava asia mahdollisuuksien mukaan eläinkokeita välttäen. Ellei se ole mahdollista, niiden on joko tehtävä kokeet tai, kun kyse on ylemmän tason vaatimuksista, laadittava testausehdotus ja toimitettava se kemikaaliviraston hyväksyttäväksi. 

Kansalaiset, tutkijat ja kansalaisjärjestöt

Kansalaiset, tutkijat ja kansalaisjärjestöt voivat toimittaa testausehdotuksia koskevan julkisen kuulemisen yhteydessä tieteellisesti päteviä tietoja. Kemikaalivirasto ottaa nämä tiedot huomioon tehdessään päätöksiä uusien kokeiden tarpeellisuudesta. Kaikki selkärankaisiin liittyvät testausehdotukset julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivulla, ja niistä voi esittää huomioita 45 päivän määräajan kuluessa.

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset

EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia kuullaan kaikista kemikaaliviraston päätösluonnoksista, jotka liittyvät ylimääräisten eläinkokeiden suorittamista koskeviin pyyntöihin. Ne vastaavat myös tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta ja sen noudattamisen valvonnasta. 

Kemikaaliviraston kertomus: REACH-asetukseen perustuva eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttö

Kemikaalivirasto toimittaa Euroopan komissiolle kolmen vuoden välein kertomuksen eläinkokeiden sijaan tietojen tuottamiseen käytettävien menetelmien käytöstä. Vuoden 2011 kertomuksesta ilmenee, että monet yritykset ovat jo käyttäneet eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten tietojen yhteiskäyttöä ja interpolointimenetelmää.

Biosidivalmisteet

Uuden biosidiasetuksen yhtenä tavoitteena on myös välttää tarpeettomia eläinkokeita.

Ennen eläinkokeiden tekemistä yritysten on lähetettävä kemikaalivirastolle tiedustelu selvittääkseen, onko saman tietovaatimuksen täyttämiseksi tehty jo koe tai tutkimus ja toimitettu sen tiedot. Jos tällaisia tietoja on olemassa, yritysten edellytetään jakavan tietoja. Biosidien osalta hakijat voivat myös tehdä tiedusteluja kokeista ja tutkimuksista, joissa ei ole käytetty selkärankaisia eläimiä. Uusia eläinkokeita voidaan tehdä vain viimeisenä vaihtoehtona.

Categories Display