Annual Report 2021

Annual Report 2021 - banner

Vuosikertomus 2021 – johdanto

Viraston vuosikertomuksessa kerrotaan olosuhteista ja haasteista sekä tärkeimmistä saavutuksista vuonna 2021. Niitä käsitellään viraston kunkin kolmen strategisen painopisteen sekä asiaankuuluvan hallinnon ja edellytysten näkökulmasta. Näin saadaan kuva siitä, miten viraston työ myötävaikuttaa EU:n prioriteetteihin.

 

Annual report 2021 timeline

 

Vuosikertomus 2021 – osa 1

 

Toisena pandemiavuotena ECHA saavutti työohjelmansa mukaiset tavoitteet henkilöstön joustavuuden ja vankkaan infrastruktuuriin tehtyjen investointien ansiosta. On ollut rohkaisevaa nähdä, miten hyvin ECHAn komiteat ja elimet ovat mukautuneet etätyöskentelyyn ja että ne ovat pystyneet olemaan tuottavia näissä olosuhteissa.

Komissio laati kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä, ja sen odotetaan olevan suunnanmuuttaja kemikaalien hallinnan alalla Euroopassa seuraavina vuosikymmeninä. Komission tueksi olemme vakiinnuttaneet työskentelymenetelmät ja sopineet, missä ja miten ECHAn asiantuntemus palvelee komissiota parhaiten REACH- ja CLP-asetusten uudelleentarkastelujen yhteydessä. Vuonna 2021 työohjelmaansa toteuttaessaan ECHA osallistui myös komission valmistelutyöhön ja moniin muihin aloitteisiin, jotka liittyvät kestävyyttä edistävään kemikaalistrategiaan ja vihreän kehityksen ohjelmaan. ECHA antoi lausuntoja esimerkiksi rekisteröintivaatimusten ja REACH-asetuksen muuttamista koskevasta ehdotuksesta ja keskusteli komission kanssa siitä, miten luokitukseltaan ja merkinnöiltään yhdenmukaistettuja aineistoja voitaisiin priorisoida ja kehittää ECHAssa tarkistetun CLP-asetuksen nojalla.

ECHA keräsi lisää kokemusta uusiin tehtäviin perehtymisestä ja selvitti, miten osaaminen ja resurssit voidaan jakaa tehokkaasti eri toimien välillä. Toimintamme voi lisätä sääntelyyn liittyviä synergiaetuja, kun taas resursseihin ja viraston muihin osiin kohdistuvaa vaikutusta on kalibroitava jatkuvasti. Viraston on pystyttävä toteuttamaan keskeistä toimeksiantoaan eli sen on voitava saavuttaa laadukkaita sääntelyyn liittyviä tuloksia ja toimia järkevästi ollakseen valmis toimintapolitiikan kehityksestä johtuviin muutoksiin.

Virasto julkaisi REACH- ja CLP-asetusten toimista viisivuotiskertomuksen, jolla on tärkeä merkitys komission EU:n kemikaalilainsäädännön arvioimiseksi. Tässä takautuvassa pohdinnassa havainnollistetaan vaikutusta, joka lainsäädännöllä on ollut ihmisten terveyteen, ympäristöön, sisämarkkinoihin, kilpailukykyyn, innovointiin ja eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen. Kertyneen kokemuksen avulla voimme antaa aiempaa räätälöidymmän panoksen meneillään olevaan prosessiin, jossa suunnitellaan mahdollisia muutoksia lainsäädäntöön. Meille kokemus toimii kompassin tavoin, kun työmme jatkuu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi haitallisilta kemikaaleilta.

ECHAn hallintoneuvosto tarkasteli vuosien 2019–2023 strategista suunnitelmaa uudelleen. Hallintoneuvosto vahvisti, että suunnitelma pysyy voimassa jäljellä olevan ajan, minkä lisäksi se opasti virastoa siinä, miten strategiset painopisteet tulisi ymmärtää ja toteuttaa käytännössä. Näiden tietojen ansiosta ECHA on hyvin valmistautunut tulevaan.

 

Annual report 2021 - mission

AvoimuusRiippumattomuusLuotettavuusTehokkuusHyvinvointiin sitoutuminenOlemme kemikaalien kestävän hallinnan tietokeskus ja edistämme monilla aloilla EU:n toimintalinjoja ja maailmanlaajuisia hankkeita kansalaisten ja ympäristön parhaaksi.TEHTÄVÄVISIOARVOTSTRATEGIAYhdessä kumppaneidemme kanssa teemme työtä kemikaalien turvallisen käytön puolesta.Huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen ja riskinhallinta010302Kemikaalien turvallinen ja kestävä käyttö teollisuudessaKemikaalien kestävä hallinta kaikissa EU:n lainsäädännön toimeenpanon vaiheissa

Vuosikertomus 2021 – Tärkeimmät saavutukset

 

1 – HUOLTA AIHEUTTAVIEN AINEIDEN TUNNISTAMINEN JA RISKIEN HALLINTA

Tämä strateginen painopiste on tärkeä osa ECHAn keskeistä toimeksiantoa. Valtaosa siitä lakisääteisestä operatiivisesta työstä, jota ECHA tekee kemikaalien hallinnan alalla REACH-, CLP-, BPR-, PIC- ja POP-asetusten nojalla, kohdistuu huolta aiheuttavien aineiden tunnistamiseen ja niihin liittyvien riskien hallintaan.

Tämän työn vaikutus näkyy siinä, miten ECHA ja jäsenvaltiot ovat edistyneet uusien, mahdollisesti huolta aiheuttavien aineiden tunnistamisessa. Tässä viraston tehokkuus ja tuloksellisuus ovat parantuneet, kun olemme keskittyneet aineryhmiin, vaikka aineryhmien arviointi onkin monimutkainen tehtävä.

Arvioimme aineryhmiä ja jaamme ne kolmeen pooliin sen mukaan, tarvitaanko aineista lisää tietoa vai riskinhallintatoimia vai onko kyse aineista, joiden osalta muita toimia ei tarvita. Vuonna 2021 niiden aineiden määrä, joita ei ole vielä jaettu mihinkään pooliin, väheni 18 341:stä 17 126:een. Niinpä tiedämme nyt paremmin, millaisia riskinhallintareittejä on (mahdollisesti) suunniteltu ja minkä aineiden ominaisuuksista ja vaaroista tarvitaan lisää tietoa. Tämän ansiosta yritykset voivat nyt ennakoida paremmin, mihin sääntelytoimiin viranomaiset suunnittelevat ryhtyvänsä.

ECHAn jäsenvaltioiden komitea hyväksyi yli 440 lisätietojen pyytämistä edellyttävää päätöstä vuonna 2021. Virasto sai myös yli 200 aineen vaaroista lisätietoja aikaisemmin tehtyjen päätösten perusteella, vaikka näiden tietopyyntöjen jälkeinen vaatimustenvastaisuusaste, 40 prosenttia, on yhä korkea. Nämä tapaukset on lähetetty jäsenvaltioille muita täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimia varten. Kun jäsenvaltiot panevat ECHAn asiakirja-aineiston arviointipäätöksiä täytäntöön, puuttuvat tiedot toimitetaan ECHAlle keskimäärin 92 prosentissa tapauksista. Se tehdään kuitenkin yhä liian myöhään ja lakisääteisten määräaikojen umpeuduttua.

Lisäksi ECHA julkaisi ensimmäiset arvioinnit aineryhmien sääntelytarpeista, mikä osoittaa, että virasto on luopumassa yksittäisten aineiden arvioinnista. Tämä tuo synergiaetuja ja parantaa tehokkuutta. Ryhmäarviointien avulla yritysten on helpompi ennakoida, millaisia toimia viranomaiset suunnittelevat. Ne myös auttavat yrityksiä suunnittelemaan strategioita, joilla haitalliset kemikaalit korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla tarvittaessa. Virasto arvioi useita tärkeitä aineryhmiä, joihin on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina, koska niitä käytetään laajalti kuluttajatuotteissa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi bisfenolit ja ftalaatit.

Keskeiset saavutukset
 • ECHA arvioi 1 900 aineen sääntelytarpeet ja alkoi käsitellä aineita ryhmittäin yksittäisten aineiden sijasta. Näistä 1 900 aineesta 15 prosenttia on rekisteröity yli 100 tonnia vuodessa -luokkaan. Näistä aineista yksilöitiin 300 ainetta, joiden osalta riskinhallinnan lisätoimenpiteet ovat tarpeen, 800 ainetta, joista on hankittava lisää tietoa, ja 800 ainetta, jotka eivät tällä hetkellä edellytä muita toimia. Yli 100 tonnia vuodessa -luokkaan on rekisteröity 1 300 ainetta, joiden sääntelytarpeet ovat vielä arvioimatta, eikä niille ole määritetty tarvittavia toimenpiteitä. Pyrimme silti tavoitteeseemme saada prosessi päätökseen kaikkien rekisteröityjen aineiden osalta vuoteen 2027 mennessä.
 • ECHA julkaisi vuoden 2021 lopussa ensimmäiset arvioinnit 19 aineryhmän sääntelytarpeista. Ryhmiin sisältyi yli 450 ainetta, ja julkaisemisen tarkoituksena oli lisätä toteutettavia sääntelytoimia koskevaa avoimuutta ja tiedottaa aineryhmien arvioinnin etenemisestä.
 • Verkossa myytäviä tuotteita koskevan EU:n laajuisen täytäntöönpanon valvontahankkeen tulokset osoittavat, että kolme neljästä tarkastetusta tuotteesta rikkoo EU:n kemikaalilainsäädäntöä.
 • Aiempaa laajemmat tekniset täydellisyystarkastukset, jotka tehdään kaikille uusille ja päivitetyille rekisteröinneille, sisältävät nyt myös kemikaaliturvallisuusraporttien sisällön tarkastuksen. Tämän ansiosta viranomaiset voivat määrittää sääntelytoimien piiriin kuuluvien aineiden tärkeysjärjestyksen aiempaa paremmin. Lisäksi tämä helpottaa aineiden käyttöä koskevien tietojen jakamista ja parantaa toimitusketjun viestinnän asianmukaisuutta.
 • ECHA jatkoi toimiaan, joiden tavoitteena on lopettaa eläinkokeet asteittain Euroopassa, siltä osin kuin se on mahdollista nykyisen sääntelykehyksen nojalla, ja tukea teollisuutta, viranomaisia ja laitoksia tähän tavoitteeseen pyrkimisessä. Tältä osin ECHA päivitti yrityksille tarkoitetut perusteelliset ohjeensa siitä, miten eri lähteistä peräisin olevia tietoja, jotka on saatu eläinkokeettomilla menetelmillä, voidaan yhdistellä luotettavasti, kun arvioidaan kemikaalien ihoa herkistävää potentiaalia. Ohjeissa kerrotaan, miten tietokonesimulaatioon perustuvia työkaluja, kuten QSAR Toolboxia, käytetään ihon herkistymisen arviointiin ja ihmisten suojelemiseen ihoallergioilta ilman eläinkokeita.
 • Teimme yhteensä 371 vaatimustenmukaisuuden tarkastusta yli 2 100 rekisteröinnistä ja 341 yksittäisestä aineesta. Määrä lisääntyi hieman vuoteen 2020 verrattuna. Suurimmassa osassa vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia ECHA todensi vähintään huolta aiheuttavien aineiden tai aineryhmien tavallista vakavampien vaarojen merkittävät vaikutuskohteet. Kokonaismäärään sisältyi 300 täydellistä vaatimustenmukaisuuden tarkastusta, jossa tarkastettiin 288 yksittäisen huolta aiheuttavan aineen kaikki asiaankuuluvat vaikutuskohteet. Lisäksi tehtiin 71 kohdennettua vaatimustenmukaisuuden tarkastusta. Tarkastusten perusteella yrityksille lähetettiin 280 päätösluonnosta, joissa niitä pyydettiin toimittamaan lisätietoja ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvien pitkäaikaisvaikutusten selventämiseksi.
 • Vuonna 2021 tehtiin 363 aineiden arvioinnin seurantatarkastusta, joissa todettiin, että noin 40 prosenttia asiakirja-aineistoista oli yhä vaatimustenvastaisia. Tiedot näistä tapauksista on lähetetty jäsenvaltioille muita täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimia varten.
 • Vuoden 2021 loppuun mennessä ECHA vastaanotti 535 rekisteröintiä 143 nanomateriaalista. Nanomateriaalien tarkkaa määrää EU:n markkinoilla ei tiedetä, ja on aihetta uskoa, että niiden määrä on arvioitua paljon suurempi. Tonnimäärässä voi kuitenkin olla vaihtelua, joka selittää rekisteröityjen nanomuotoisten aineiden määrän ja EU:n nanomateriaalien seurantakeskukselle (EUON) ilmoitettujen nanomateriaalien määrän välisen eron.
 • Komission ja ECHAn REACH-asetuksen arviointia koskevaan yhteiseen toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimien mukaisesti jatkoimme sellaisten teollisuuden toimijoille tarkoitettujen aloitteiden tukemista, jotka auttavat yrityksiä arvioimaan kemikaalien turvallisuutta koskevia tietojaan. Ne voivat esimerkiksi kehittää strategian, jonka avulla hankitaan puuttuvat tiedot arvioitaessa öljytuotteiden ympäristövaikutusta.
 • ECHA valmistelutyössä, joka koskee uusien pysyvien orgaanisten yhdisteiden tunnistamista ja sellaiseksi ehdottamista, kemikaalivirasto laati alustavan arvioinnin ja alustavan riskiprofiilin kahdesta aineesta: metoksikloori, joka on hyönteismyrkkynä käytettävä orgaaninen klooriyhdiste; Uv-238:a,, jota käytetään UV-stabilointiaineena muovista valmistetuissa kutistekalvoissa ja puutarhakalusteissa.
 • Lupamenettelyjen osalta ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC) antoivat 18 lausuntoa aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, ja 31 lausuntoa aineista, joilla on muita ominaisuuksia. Lisäksi arvioitiin 12 korvaussuunnitelmaa.
 • Luokitukseltaan ja merkinnöiltään yhdenmukaistettujen aineistojen osalta RAC käsitteli 54 lausuntoa ja antoi lausunnot asbestin sekä kadmiumin ja sen epäorgaanisten yhdisteiden työperäisen altistuksen raja-arvoja koskevasta arvioinnista.
 • Glyfosaattia koskeva työ aloitettiin uudelleen EFSAn kanssa. RAC antaa lausunnon luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamista koskevasta ehdotuksesta, ja EFSA puolestaan laatii lausunnon siitä, tulisiko glyfosaatin käyttö torjunta-aineena tehdä luvanvaraiseksi.
 • Lupahakemuksiin tehtiin parannuksia ja hakemuksista annettavien lausuntojen tiedostomuotoa kehitettiin, jotta komissiolle voitaisiin antaa selkeämpää tietoa tieteellisistä näkökohdista. Myös lupahakemusten tiedostomuotoa muutettiin, jotta prosessiin saataisiin nykyistä paremmin tietoa.
 • Lupamenettelyn sosioekonomisista vaikutuksista tehdyn vuosien 2010 ja 2020 tietoihin perustuvan meta-analyysin julkaiseminen osoitti, että lupajärjestelmässä on sellaista sisäänrakennettua dynamiikkaa, joka luontaisesti edistää vaarallisten aineiden korvaamista turvallisemmilla.
 • ECHA teki REACH-asetuksen nojalla perustetun, altistumista käsittelevän asiantuntijatyöryhmän (REEG, jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuva yhteisö) kanssa yhteistyötä käyttötasoista ja altistumistiedoista, joita tarvitaan, jotta vaaralliset aineet voidaan siirtää ripeästi seulonnasta erilaisiin riskinhallintaprosesseihin.
 • Jäsenvaltioiden komitean (MSC) päästyä asiasta yhteisymmärrykseen erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistaan lisättiin 12 ainetta pääasiassa siksi, että ne ovat lisääntymismyrkyllisiä, karsinogeenisiä, hengitysteitä herkistäviä tai hormonitoimintaa häiritseviä aineita.
 • Lyijyn käytöstä kalastuksessa sekä metsästykseen ja ulkona tapahtuvaan ampumaurheiluun käytettävissä ammuksissa tehtiin rajoitusehdotus.
 • RAC ja SEAC antoivat muista rajoitusehdotuksista kaksi lausuntoa, jotka koskivat perfluoroheksaanihappoa (PFAS-yhdisteiden alaryhmä) ja ehdotusta formaldehydin, PAH-yhdisteiden, dioksiinien, furaanien ja PCB-yhdisteiden käytön rajoittamisesta vauvojen kertakäyttövaipoissa.
 • Rajoitusten kustannuksia ja hyötyjä koskevan tutkimuksen julkaiseminen: tutkimuksessa arvioitiin, että riskejä aiheuttavien kemikaalien valmistuksen ja käytön rajoittaminen toisi vuosittain terveydellisiä hyötyjä 2,1 miljardin euron arvosta.
 • Investoinnit toimiin, joiden tarkoituksena on ollut vauhdittaa biosidivalmisteasetuksen mukaista tarkastusohjelmaa, ovat alkaneet maksaa itseään takaisin; vuoden aikana on saatu toimivaltaisilta viranomaisilta 18 raporttia, joissa arvioidaan tehoaineita. Raporteissa on arvioitu myös tarkastusohjelmaa, uusia tehoaineita ja hyväksynnän uusimista. Lisäksi vertaisarviointivaihe kesken olevista tapauksista aloitetaan uudelleen. Arviointien määrä on miltei kaksinkertaistunut vuoteen 2020 verrattuna.
 • Biosidivalmistekomitea antoi 18 lausuntoa tehoaineiden hyväksymisestä vuonna 2021, kun niitä edellisvuonna annettiin 15. Myös biosidivalmistekomitean unionin luvasta antamien lausuntojen määrä lisääntyi 15:een; vuonna 2020 niitä annettiin 9.

 

2 – KEMIKAALIEN TURVALLINEN JA KESTÄVÄ KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

Virasto mukautti sitoutumistaan tähän painopisteeseen sen päätöksen mukaisesti, että viraston tulee keskittyä lakisääteisiin tehtäviinsä strategisen painopisteen 1 nojalla. Niinpä kohdensimme toimiamme yritysten tukemiseen, jotta ne pystyivät toteuttamaan kemikaaliturvallisuusarviointinsa, ja paransimme Chesar-työkalua sitä varten. 

Vaaroja ja riskejä koskevan viestinnän on oltava tehokasta koko toimitusketjussa, ja ennen kaikkea asianmukaiset kemikaaliturvallisuusarvioinnit ovat keskeisiä osatekijöitä talouden toimijoiden riskinhallinnassa. ECHAn tuki auttaa yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, joiden täyttäminen on haasteellista muilla tavoin, kuten muodollisella päätöksenteolla tai täytäntöönpanon valvonnalla. 

Koska vuoden 2021 painopisteeksi on asetettu strateginen painopiste 1, vaikutus koskee vain kohdennettua tukea.

Keskeiset saavutukset

 • Chesarista julkaistiin kaksi uutta versiota. Työkaluun lisättiin kaksi uutta toimintoa, jotta yrityksiä voitiin tukea paremmin kemikaaliturvallisuusarviointien toteuttamisessa.
 • Velvollisuus tehdä ilmoitus ammatti- ja kuluttajakäyttöön tarkoitetuista vaarallisista seoksista tuli voimaan vuonna 2021. Ilmoitukset on tehtävä yhdenmukaistetussa muodossa, joka on määritetty CLP-asetuksessa, ja merkintöjen on sisällettävä yksilöllinen koostumustunniste (UFI). Se on yksilöllinen koodi, jonka avulla myrkytystietokeskukset voivat määrittää myrkytystapaukseen liittyvän seoksen koostumuksen ja tuotteen täsmällisesti. ECHA käsitteli suuren määrän ilmoituksia ja toimitti ne kansallisten viranomaisten saataville. Näiden tietojen avulla myrkytystietokeskukset voivat antaa täsmällisiä ohjeita nopeasti jonkun saatu myrkytyksen tahattomasti. 
 • ECHA on tehnyt yhteistyötä Euroopan ympäristön pilaantumisen ehkäisy- ja valvontatoimiston (EIPPCB) kanssa toimittamalla sille REACH-asetukseen perustuvia tietoja ja antamalla neuvontaa kemikaalien hallinnasta teollisuuden päästöistä annetun direktiivin täytäntöönpanon parantamiseksi.
   
3 – KEMIKAALIEN KESTÄVÄ HALLINTA KAIKISSA EU:N LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANON VAIHEISSA

Strategisen painopisteen 3 toteuttaminen on vaikuttanut ECHAan kahdella tavalla. Ensinnäkin virasto on saanut lisää kokemusta uusiin tehtäviin perehtymisestä sekä tukenut lainsäätäjää uuden tai tarkistetun lainsäädännön valmistelemisessa ja siinä, miten hoidetaan asiaankuuluvia prosesseja, joissa ECHAlla on rooli näissä uusissa tehtävissä. ECHAn henkilökunnalla on erittäin hyvä, konkreettiseen kokemukseen perustuva käsitys siitä, mitä uuden sääntelytyön sisällyttäminen organisaation toimintaan vaatii. Joissakin tapauksissa perehdytystoimet ovat tuoneet virastoon synergiaetuja ja mittakaavaetuja, kun taas joissakin tapauksissa on käynyt ilmi selväksi, ettei tavoiteltu synergiavaikutus voi toteutua. 

Toiseksi virasto on toteuttanut uusia tehtäviään hyvin tuloksin. Suurin haaste on ollut löytää tarvittavat resurssit perehtymistä edeltävään vaiheeseen, kun työn lopullinen laajuus ei ole vielä selvillä eikä kohdennettuja resursseja ole vielä saatavilla. ECHA pystyy siirtämään kokenutta henkilökuntaa tähän käsitteellistämistyöhön. Haittana on se, että henkilökunta ei tee varsinaista työtään eikä prosessityötä, vaikka nekin olisi hoidettava. 
 
Komission kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian myötä ECHAan kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet. Virasto osallistuu mahdollisten uusien tehtävien määrittelemiseen ja tekee varhaisvaiheen analyyseja prosessin käsitteellistämisestä ja alustavia arvioita tarvittavista resursseista.

Olemme jatkaneet muiden virastojen kanssa luottamuksellista yhteistyötä yhteisen edun mukaisista aiheista. Niitä ovat esimerkiksi ”yksi aine, yksi arviointi” -periaate, IUCLID-järjestelmän kehittäminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden arviointia varten sekä tietojen ja datan vaihto Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kanssa uusia psykoaktiivisia aineita koskevan varhaisvaroitusjärjestelmän kehittämistä varten.

Tuotteiden sisältämiä huolta aiheuttavia aineita koskevien ilmoitusten keräämiseen tarkoitetun SCIP-tietokannan käyttöönoton myötä ECHAlla on tarjottavanaan toinen talouden toimijoille, kuluttajille ja viranomaisille tarkoitettu työkalu, joka auttaa niitä ymmärtämään, missä haitallisia aineita käytetään, ja kannustaa niitä korvaamaan nämä aineet turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Keskeiset saavutukset

 • Tapauskohtainen tuki komissiolle kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian toteuttamisen alkuvaiheessa sekä niiden tehtävien koordinointi, joissa tarvitaan ECHAn osaamista ja kokemusta.
 • Tuotteiden sisältämiä erityistä huolta aiheuttavia aineita koskevien ilmoitusten keräämiseen tarkoitetun SCIP-tietokannan käyttöönotto. Tietokanta on hyödyllinen kuluttajille, jotka haluavat lisää tietoa ostamistaan tuotteista, ja se auttaa myös parantamaan jätteenkäsittelyä, eritoten kierrätysprosesseja. Noin 6 800 yritystä kaikkialta EU:sta toimitti tietokantaan yli 15 miljoonaa ilmoitusta.
 • IUCLID-järjestelmän jatkokehittäminen ja edistäminen: väline on laajalti hyväksytty kemikaalitietojen toimittamiseen kaikkialla maailmassa. Se, että EU:ssa ja muualla maailmassa kerätään ja käytetään samassa tiedostomuodossa toimitettua dataa, helpottaa kemikaaleja koskevan tieteellisen tiedon kirjaamista, tallentamista, ylläpitämistä ja vaihtamista sähköisesti. 
 • Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission tukeminen ilmoitettua ennakkosuostumusta (PIC) koskevan asetuksen nojalla: asetuksella pannaan Yhdistyneiden kansakuntien Rotterdamin yleissopimus täytäntöön Euroopan unionissa.
 • ECHA osallistui metoksiklooriin liittyvien riskien hallintaa koskevaan arviointiin. Euroopan unioni on ehdottanut, että metoksikloori lisättäisiin pysyvien orgaanisten yhdisteiden luetteloon Tukholman yleissopimuksen nojalla. Metoksiklooriin liittyvien riskien hallintaa koskevaan arviointiin sisältyvä kuuleminen aloitettiin. Niin tehtiin myös UV-328:n riskiprofiilin osalta.
 • ECHA koordinoi sellaisten tutkimusten julkaisemista, joissa arvioitiin, mitä puutteita ja tarpeita Montenegrolla ja Serbialla on, kun ne valmistautuvat panemaan EU:n kemikaalilainsäädäntöä täytäntöön unionin jäsenyyteen tähtäävässä prosessissaan. Tämän perusteella ECHA tilasi myös toisen tutkimuksen, jossa arvioitiin nykyistä tilannetta Albaniassa, Kosovossa, Turkissa, Pohjois-Makedoniassa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa. Tutkimus on tarkoitettu ohjenuoraksi organisaatiomme tulevaan työhön, kun tuemme näitä maita niiden yhdenmukaistaessa lainsäädäntöään kemikaaleja koskevan EU:n säännöstön mukaiseksi.
 • Myös Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) kanssa aloitettiin yhteydenpito, ja ECHA osallistui saasteettomuustoimintasuunnitelmaa käsittelevän sidosryhmäfoorumin kokouksiin. Tämä työ on taas yksi askel eteenpäin kohti turvallista ja kestävää kemikaalien käyttöä, ja siinä määritetään myös vuoteen 2030 ulottuvat indikaattorit kahdeksannen ympäristöalan toimintaohjelman ja kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian nojalla. 
 • ECHA alkoi laatia EU:n laajuisia positiivisia luetteloita kemikaaleista, joita voidaan käyttää turvallisesti juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa kyseisen direktiivin nojalla. Tavoitteena on suojella ihmisiä kontaminoituneelta juomavedeltä, parantaa turvallisen juomaveden saatavuutta ja varmistaa, että turvallisuus- ja hygieniavaatimukset ovat yhdenmukaiset kaikkialla EU:ssa.
 • Epävirallisen tuen antaminen alakohtaisten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen (BREF-asiakirjojen) uudelleentarkastelua varten. Esimerkiksi tekstiilialan BREF-asiakirjojen uudelleentarkastelussa ECHA antoi tietoa siitä, miten kemikaalien hallintajärjestelmät voidaan strukturoida ja miten niitä voidaan kuvata.
   
HALLINTO JA MAHDOLLISTAJAT
 • Hallintoneuvosto johti monivuotisen strategian väliarviointia ja vahvisti, että ECHAn strateginen suunta on yhä pitkälti sama. Lisäksi hallintoneuvosto antoi sihteeristölle ohjeita jäljellä olevaa täytäntöönpanokautta varten. Hallintoneuvosto nimitti myös uuden oikeudellisen jäsenen valituslautakuntaan.
 • Pitkittyneen covid-19-pandemian aikana pystyttiin tuottamaan laadukkaita tuloksia ja antamaan sidosryhmille tukea, sillä työskentelemme hybridiolosuhteissa: virtuaalisia kokouksia on pidetty 650 ja niissä on ollut noin 45 000 osallistujaa.
 • Vuodelle 2021 budjetoidut alustavat menot olivat yhteensä 113,1 miljoonaa euroa (mukaan luettuna erikseen rahoitettava menoerä "Muut tehtävät"), ja lopulliset kokonaismenot syyskuussa 2021 hyväksytyn lisätalousarvion mukaan olivat 111,1 miljoonaa euroa. Siitä, että talousarvion REACH-/CLP-asetuksiin liittyvät maksutulot pienenivät, selvittiin hyvin, kun kokous- ja matkustuskustannuksista voitiin säästää etäkokousten ansiosta. Biosidivalmisteasetuksen mukaisten maksujen suuri vaihtelevuus ja ennakoimattomuus jatkui. Virasto täytti talousarvion toteuttamiseen liittyvät tavoitteensa: saavutettu määrärahojen sitomisaste oli 98 prosenttia ja maksujen toteutumisaste 86 prosenttia (arviot olivat 95 prosenttia ja 80 prosenttia).
 • Sisäistä liikkuvuutta on lisätty henkilöstöresursseja koskevan strategiamme sekä ketterää ja joustavaa työympäristöä edistävän organisaatiokulttuurimme mukaisesti.
 • Jatkuva panostaminen terveelliseen työympäristöön, joka perustuu yhteistyöhön, joustavuuteen ja kehittyneeseen johtamiskulttuuriin, johti siihen, että virasto sai tunnustuspalkinnon yhtenä Suomen inspiroivimmista työpaikoista. Väliaikaisten toimihenkilöiden vaihtuvuus oli vähäistä (2 prosenttia), ja 97 prosenttia henkilöstötaulukkoon sisältyvistä viroista/toimista oli täytetty. 
 • ECHA haki rekisteröintiä EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS). Se on korkeatasoinen hallinnointiväline, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida ympäristötehokkuuttaan, raportoida siitä ja parantaa sitä.
 • Kolmannen yritysarkkitehtuurin etenemissuunnitelman (2021–2023) mukaisesti tietojärjestelmiä on integroitu tai modularisoitu aiempaa enemmän, millä on haluttu tukea toimintaprosessien integroinnin tehostamista.
   

AR2021- further information

Ks. myös