OECD:hen liittyvä työ

 

Image

EU harjoittaa tiivistä kansainvälisen tason yhteistyötä asianmukaisen kemikaalien hallinnan edistämiseksi. Tärkein tätä työtä ohjaava organisaatio on OECD. ECHAn rooliin kuuluu antaa tieteellistä ja teknistä tukea Euroopan komissiolle sen OECD:hen liittyvässä toiminnassa. Virasto osallistuu aktiivisesti OECD:n eri työ- ja asiantuntijaryhmiin. Sen ponnistelut OECD:n yhteydessä kemikaalien hallinnan työvälineiden ja lähestymistapojen harmonisoimiseksi eivät hyödytä vain viranomaisia vaan myös kemian alaa koko Euroopassa.

OECD-mailla on yhteiset tavoitteet REACH-asetuksen kanssa: ihmisten ja ympäristön terveyden suojelun edistäminen sekä kemian alan kilpailukyvyn ylläpitäminen. OECD:n ympäristö- terveys- ja turvallisuusohjelmalla (EHS) on ollut avainrooli maailmanlaajuisen harmonisoinnin edistämisessä, koska se tarjoaa yleisesti hyväksyttyjä lähestymistapoja, menetelmiä ja työvälineitä asianmukaisen kemikaalien hallinnan tarpeisiin. Tähän kuuluvat keskinäinen tietojen hyväksyntä, testausohjeet ja hyvä laboratoriokäytäntö, standardisoidut tulosten raportointimuodot kuten harmonisoidut asiakirjamallit, IT-työvälineet (IUCLID) sekä eChemPortal.

ECHA tukee Euroopan komissiota sen työssä OECD:n kanssa erityisesti alueilla, jotka liittyvät sen riskinarviointia käsittelevän asiantuntijaryhmän toimintaan. Lisäksi virasto on mukana IUCLIDin asiantuntijaryhmän paneelissa sekä merkittävässä osassa QSAR Toolboxin ja eChemPortalin kehittämisessä. Lisäksi ECHA on mukana harmonisoitujen mallien kuten kemikaaliarvioinnin yhteistyöohjelman kehittämisessä sekä torjunta-aineita ja suuren tuotantomäärän kemikaaleja (HPV) koskevissa ohjelmissa.

ECHAn oikeudellisesti määrätty osallisuus OECD:n IUCLID-työssä ei hyödytä vain EU:n kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa, vaan se antaa myös alan yrityksille EU:ssa mahdollisuuden käyttää samaa formaattia maailmanlaajuisesti kemikaalitiedon keräämiseen ja raportointiin. eChemPortal toimii maailmanlaajuisena yhteyspisteenä, josta saa eri sääntelyjärjestelmien keräämää julkisesti tarjolla olevaa kemikaalitietoa. Käyttäjät voivat tehdä sen avulla hakuja sekä ECHAn että muiden sääntelyviranomaisten julkisista tietokannoista.

EU:n biosidiasetuksen edellyttämistä sääntelytoimista vuodesta 2013 alkaen huolehtiva ECHA on mukana myös OECD:n biosidiasiantuntijaryhmässä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)