Sisältöjulkaisija

Palaa sivulle

 

Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet)

Kun aine voi vaikuttaa vakavalla ja usein peruuttamattomalla tavalla ihmisten terveyteen ja ympäristöön, se saatetaan määritellä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC-aineeksi). Tällaisia ovat pääasiassa aineet, jotka aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää tai ovat lisääntymismyrkyllisiä, sekä aineet, jotka hajoavat hitaasti ja joilla on biokertyviä ominaisuuksia. Muita samantasoista huolta aiheuttavia aineita ovat esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit.

Kun aine on tunnistettu EU:ssa erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, se lisätään ehdokasluetteloon. Luettelo kertoo kuluttajille ja teollisuudelle, mitkä kemikaalit on tunnistettu SVHC-aineiksi.

Yrityksillä, jotka valmistavat tai maahantuovat esineitä, jotka sisältävät näitä aineita yli 0,1 prosenttia esineen painosta, on lakisääteisiä velvollisuuksia. Niiden on tiedotettava esineiden vastaanottajille aineesta ja sen turvallisesta käyttötavasta. Niiden on myös annettava näitä tietoja niitä kysyville kuluttajille.

Ehdokasluettelon aineita voidaan siirtää luvanvaraisten aineiden luetteloon. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn päivämäärän jälkeen yritykset eivät saa saattaa vaarallista ainetta markkinoille tai käyttää sitä ilman erityistä lupaa. Luvan yhtenä päätarkoituksena on luopua SVHC-aineiden käytöstä vähitellen.

Kemikaalivirasto julkaisee tietoa kulutustuotteissa olevista SVCH-aineista ja yhdistelee tuotteiden maahantuojilta ja valmistajilta saaduista rekisteröintiasiakirjoista ja tiedonannoista peräisin olevia tietoja.

Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja/tai lisääntymismyrkylliset aineet (CMR-aineet)

Nämä kemikaalit ovat erittäin vaarallisia ihmisen terveydelle. Ne voivat vaikuttaa DNA:han – geneettiseen karttaamme – muuttamalla sitä ja aiheuttaa hallitsematonta solujen kasvua (syöpää) tai häiritä sukupuolista kehitystä. Karsinogeenisten, mutageenisten ja lisääntymismyrkyllisten aineiden aiheuttama vaara vaihtelee. Vaarallisimmat niistä voivat olla ihmisistä ja eläintesteistä saadun näytön perusteella erityistä huolta aiheuttavia aineita.

  • Ftalaatit ovat yksi maailman yleisimmin käytetyistä pehmentimistä. Tietyt ftalaatit on luokiteltu lisääntymismyrkyllisiksi, ja monet niistä – muun muassa DEHP, DBP, BBP ja DIBP – on lisätty SVHC-aineiden ehdokasluetteloon. Näitä ftalaatteja tavataan monista sisä- ja ulkotiloissa käytettävistä tuotteista, kuten lattioista, katoista, johdoista, kaapeleista, letkuista ja päällystetyistä tekstiileistä, kuten laukuissa ja kirjankansissa käytettävästä keinonahasta.
Hitaasti hajoavat, biokertyvät ja lisääntymismyrkylliset kemikaalit

Hitaasti hajoavia, eläviin organismeihin kertyviä (ns. biokertyvät aineet) ja myrkyllisiä aineita kutsutaan PBT-aineiksi. Jotkin aineet voidaan myös tunnistaa erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin biokertyviksi (vPvB-aineet). PBT- ja vPvB-aineiden vaikutuksia pitkällä aikavälillä on vaikeaa ennustaa. Kun näitä aineita leviää ympäristöön, niille altistumista on hyvin vaikeaa estää. Niitä kertyy kasveihin, eläimiin ja lopulta ihmisiin. Ne voivat saastuttaa myös etäällä olevia alueita.

  • Bromattua palonestoainetta nimeltä HBCDD (heksabromisyklododekaani) käytetään polystyreenituotteissa – lähinnä rakennusten lämpöeristelevyissä/-paneeleissa, pakkausmateriaaleissa sekä elektroniikka- ja sähkölaitteiden muovikuorissa. Sitä käytetään myös tekstiilipäällysteissä, lähinnä verhoilluissa huonekaluissa, kulkuneuvojen istuimissa, verhoissa ja markiiseissa, patjoissa, sisustustekstiileissä ja autojen tekstiileissä. Se aiotaan nyt kieltää maailmanlaajuisesti, koska se on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen ja kulkeutuu pitkiä matkoja ympäristössä. Sitä on löydetty esimerkiksi myös arktisen alueen eläimistä. Vaarallisten ominaisuuksiensa vuoksi se aiheuttaa todennäköisesti merkittävää haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle maailmanlaajuisesti.
Samantasoista huolta aiheuttavat aineet

Tähän ryhmään kuuluvat kemikaalit, joilla on todistetusti todennäköisiä vakavia haittavaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja jotka aiheuttavat samantasoista huolta kuin CMR- ja PBT-aineet. Niitä ovat muun muassa tietyt hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja hengitysteitä herkistävät aineet, joita arvioidaan tapauskohtaisesti.

  • 4-tert-oktyylifenolietoksylaatit ovat yksi monista hormonitoimintaa häiritsevistä aineista, jotka on määritelty SVHC-aineiksi ympäristöön liittyvien huolenaiheiden vuoksi. Ympäristössä ne hajoavat 4-tert-oktyylifenoliksi, jonka on osoitettu häiritsevän esimerkiksi kalojen hormonitoimintaa. Näitä aineita käytetään moniin eri tarkoituksiin. Niitä käytetään muun muassa maaleissa, lääkkeissä ja lääkinnällisissä laitteissa. 4-tert-oktyylifenolietoksylaattien ympäristövaikutusten katsotaan olevan verrattavissa PBT-aineiden ympäristövaikutuksiin, ja siksi ne aiheuttavat samantasoista huolta.

Kasvava luettelo

Kemikaalivirasto julkaisee ehdokasluettelon ja päivittää sitä kuuden kuukauden välein. Tämä virallinen luettelo SVHC-aineista EU:ssa perustuu kansallisten viranomaisten tai kemikaaliviraston tekemiin ehdotuksiin, laajaan julkiseen kuulemiseen ja tieteellisten perusteiden käyttöön päätöksenteossa. SVHC-aineita koskevan etenemissuunnitelman tavoitteena on saada kaikki keskeiset nykyisin tunnetut SVHC-aineet ehdokasluetteloon vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja joidenkin maiden hallitukset ovat laatineet omia luettelojaan aineista, joita ne pitävät huolestuttavina siksi, että aineet vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön.