REACH-IT

REACH-IT on keskne IT-süsteem, mis aitab ettevõtjatel, liikmesriikide pädevatel asutustel ja Euroopa Kemikaaliametil andmeid ning toimikuid turvaliselt esitada, menetleda ja hallata. Need kolm osalist saavad kasutada REACH-ITi eri funktsioone, et täita REACH- ja CLP-määruse kohaseid kohustusi. Samuti on REACH-IT turvaline suhtluskanal, mille abil kooskõlastada andmete ja toimikute menetlemist ja hindamist.

 

Registreerimisprotsess

Siin on aine ECHA-s registreerimise protsessi ülevaade. See algab päringuga, mida peate aine registreerimisel tegema esimese etapina. Kirjeldatakse ka andmete ühist esitamist, kui sama ainet toodab või impordib mitu ettevõtet. Samuti on siin ülevaade registreerimistoimiku koostamisest IUCLIDis ja selle esitamisest REACH-ITi kaudu. Lisaks selgitatakse, kuidas REACH-ITi kaudu taotleda registreerimisnumbrit varem teatatud ainele (NONS).


Päringu koostamine ja esitamine

Tutvustus, millal päring esitada. Samuti kirjeldatakse, kuidas päringutoimik IUCLIDiga koostada ja kuidas see esitada REACH-ITi kaudu ECHA-le. (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada päringutoimik“.)


Andmete ühine koostamine ja esitamine

Lühiselgitus, millal on vaja ühist esitamist ja kuidas see toimub.


Aine registreerimine

Lühiülevaade, kuidas koostada registreerimistoimik ja esitada see REACH-ITi kaudu ECHA-le. (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada registreerimis- ja PPORD-toimikuid“.)


Varem teatatud ainele registreerimisnumbri taotlemine

Varem teatatud ainele (NONS) registreerimisnumbri taotlemine REACH-ITi kaudu ja ECHA nõuded. Liikmesriikide pädevate ja määratud asutuste loetelu link.

 

Autoriseerimistaotlus

Lühike etapiviisiline juhend ühise või individuaalse autoriseerimistaotluse esitamiseks. Juhend, kuidas luua REACH-ITis konto, koostada IUCLIDi toimik ja see REACH-ITi kaudu esitada (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada autoriseerimistaotlust").

 

PPORD-teate koostamine ja esitamine

Lühiülevaade, kuidas koostada ja esitada ECHA-le PPORD-teadet ning kuidas taotleda selle pikendust (Vt ka käsiraamat „Kuidas täita tehnilist toimikut registreerimiste ja PPORD-teadete jaoks").

 

Toodetes esinevatest ainetest teatamine

Lühijuhend, kuidas esitada ECHA-le teateid, kui toodetavas või imporditavas tootes on kandidaatainete loetellu kuuluvaid aineid. REACH-ITi kasutamise asemel võite seda teha ka veebivormi kaudu. Esitatud on otselink sellele koos juhendiga (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada toodetes sisalduvate ainete teadet").

 

Autoriseeritud kasutusalade kohta allkasutaja teadete esitamine

Lühijuhend, kuidas allkasutajad saavad esitada teate autoriseerimisloetelu ainete kohta, mis on autoriseeritud tarneahelas ülalpool. Veebilehel on link esitamise veebivormile.

 

Hõlmamata kasutusalade kohta allkasutaja aruannete esitamine

Lühijuhend, kuidas allkasutajad saavad esitada veebivormi või REACH-ITi kaudu aruande kasutusalade kohta, mida tarnija kokkupuutestsenaariumid ei hõlma. Veebilehel on link veebivormile ja juhendile. (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada allkasutaja aruannet").

 

Klassifikatsiooni erinevuste kohta allkasutaja aruannete esitamine

Üksikasjalik lühijuhend, kuidas esitada REACH-ITi kaudu allkasutaja aruannet, kui allkasutaja kasutatav aine klassifikatsioon erineb tarnijate kasutatavast klassifikatsioonist. (Vt ka andmete esitamise 21. käsiraamat „Kuidas koostada ja esitada allkasutaja aruannet IUCLID 5 abil".)

 

Klassifitseerimise ja märgistamise teate esitamine ja kaasajastamine

Üksikasjalik lühijuhend, kuidas koostada klassifitseerimise ja märgistamise teadet, kasutades IUCLIDi või REACH-ITi veebitoimikut.  (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada klassifitseerimise ja märgistamise teadet").

 

Alternatiivse keemilise nimetuse taotlemine segu korral

Lühiülevaade, kuidas koostada alternatiivse keemilise nimetuse taotlust segu korral ja mis juhtub pärast taotluse esitamist. Esitatud on ka otselink taotluse esitamise veebivormile (Vt ka käsiraamat „Kuidas koostada segu koostisaine alternatiivse keemilise nimetuse taotlust").

 

Ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse toimiku koostamine ja esitamine

Üksikasjalik lühijuhend, kuidas koostada ja esitada ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse toimik. Juhendis on otselingid toimiku esitamise veebivormile, samuti ühtlustatud klassifitseerimise ja märgistuse aruande vormile ning asjakohastele juhenditele.