SCIP Database

ECHA koostab ja haldab toodetes, sh komplekssetes esemetes (toodetes) sisalduvate probleemsete ainete kohta esitatud teabe andmebaasi (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products), SCIP). ECHA teeb andmebaasi teabe kättesaadavaks jäätmekäitlejatele ja tarbijatele.

Teave kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlike ainete esinemise kohta toodetes peab olema kättesaadav toodete ja materjalide kogu olelusringi vältel, sh jäätmeetapis. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad ettevõtted, kes tarnivad ELi turule tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelu aineid kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, esitama ECHA‑le 5. jaanuarist 2021 nende toodete ohutut kasutamist võimaldava piisava teabe.

Andmebaasil on kolm põhieesmärki:

  1. vähendada ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete teket, toetades probleemsete ainete asendamist ELi turule lastavates toodetes;
  2. teha teave kättesaadavaks, et parandada jäätmekäitlustoiminguid;
  3. võimaldada ametiasutustel jälgida probleemsete ainete kasutamist toodetes ja võtta toodete olelusringi jooksul sobivaid meetmeid, sh jäätmeetapis.

SCIP-andmebaas täiendab REACH-määruse kohaseid olemasolevaid teabevahetus- ja teavitamiskohustusi seoses kandidaatainete loetellu kantud ainete sisaldusega toodetes.

Kes peavad SCIP-andmebaasi teavet esitama?

SCIP-andmebaasi peavad teavet esitama järgmised tarnijad:

  • ELi tootjad ja koostajad;
  • ELi importijad;
  • ELi toodete turustajad ja muud osalejad, kes lasevad tooteid turule.

ECHA-le teabe esitamise kohustus ei kehti jaemüüjatele ega tarneahela muudele osalejatele, kes tarnivad tooteid otse tarbijatele.

Mis teavet tuleb SCIP-andmebaasi esitada?

Kohustatud isikud peavad esitama teavet üksnes nende toodete kohta, mis sisaldavad kandidaatainete loetelu aineid kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Enamik ELi turul olevatest toodetest ei sisalda kandidaatainete loetellu kantud aineid üle kontsentratsiooni piirmäära.

Lisaks administratiivsetele kontaktandmetele peavad toodete tarnijad esitama ECHA-le järgmise teabe:

  • teave, mis võimaldab toodet identifitseerida;
  • tootes sisalduva(te) kandidaatainete loetellu kantud aine(te) nimetus(ed), kontsentratsioonivahemik(ud) ja asukoht (asukohad);
  • muu teave, mis võimaldab toodet ohutult kasutada, eelkõige tagada toote nõuetekohane käitlemine, kui see muutub jäätmeks.

Kohustatud isikud võivad vabatahtlikult esitada lisateavet.

ECHA-le esitatava teabe üksikasjad on üksikasjalikes teabenõuetes.

Millist SCIP-andmebaasi esitatud teavet ECHA avaldab?

ECHA tagab põhjendatud juhtudel konfidentsiaalse äriteabe kaitse. Näiteks ei tehta avalikult kättesaadavaks nõutud kohustuslikke andmeid, mis võimaldavad tuvastada sama tarneahela osalejate vahelisi sidemeid.

Categories Display