Etapid

Ainete tootmise, turuleviimise või kasutamise uue piirangu vastuvõtmisel on järgmised põhietapid:

1. Ettevalmistus

Liikmesriik, Euroopa Komisjon või ECHA võib leida, et aine on inimtervisele või keskkonnale ohtlik. Sel juhul alustab ta probleemi edasise uurimise ettevalmistusi.

2. Piirangutoimiku koostamise kavatsusest teatamine

Kui liikmesriik, Euroopa Komisjon või ECHA järeldab, et piirang näib olevat parim meede, peab ta teatama piirangutoimiku koostamise kavatsusest. ECHA peab kavandatavate toimikute registrit, mis on avaldatud ECHA veebilehel. See võimaldab huvitatud isikutel teha menetluse jaoks ettevalmistusi.

3. Piirangutoimiku koostamine

Piirangutoimik sisaldab ohtude ja riskide teavet, kättesaadavat teavet alternatiivide kohta ja Euroopa Liidu tasandi piirangute põhjendust. Toimik peab tõendama, et piiramine on kõige asjakohasem riskijuhtimismeede, millega maandada tuvastatud riske. Piirangutoimikus võib olla ka sotsiaal-majanduslike mõjude analüüs. Koostatud ettepanek peab vastama REACH-määruse XV lisa nõuetele. Toimik tuleb esitada 12 kuu jooksul alates teate lisamisest kavandatavate toimikute registrisse.

4. Piirangutoimiku esitamine

Praegu saavad liikmesriigid esitada piiranguettepanekuid e-posti või vahendi CIRCA BC kaudu.

5. Nõuetekohasuse kontrollimine

Komiteed kontrollivad, kas esitatud piirangutoimik vastab REACH-määruse XV lisa nõuetele.

6. Piiranguaruande avalik arutelu

Nõuetele vastavad piiranguaruanded avaldatakse ECHA veebilehel, kuid ilma konfidentsiaalse teabeta. Huvitatud isikud saavad kommenteerida piiranguaruannet ja esitada toetavaid dokumente kuue kuu jooksul alates nende avaldamisest.

7. Foorumi nõuanded

Foorum võib anda riskihindamise komiteele ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteele nõu, kas piiranguettepanekut saab jõustada.

8. Riskihindamise komitee arvamuse koostamine ja vastuvõtmine

Riskihindamise komitee koostab ja võtab vastu arvamuse piirangutoimiku ja avaliku arutelu jooksul saadud kommentaaride põhjal üheksa kuu jooksul alates piiranguaruande avaldamiskuupäevast.

9. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse kavandi koostamine ja kokkuleppimine

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab ja lepib kokku arvamuse kavandi piirangutoimiku, sotsiaal-majanduslike mõju ning avaliku arutelu jooksul saadud kommentaaride ja sotsiaal-majandusliku teabe põhjal üheksa kuu jooksul alates piiranguaruande avaldamiskuupäevast.

10. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse kavandi avalik arutelu

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse kavand ning riskihindamise komitee lõplik arvamus avaldatakse ECHA veebilehel. Huvitatud isikud võivad kommenteerida sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse kavandit 60 päeva jooksul alates selle avaldamisest.

11. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse koostamine ja vastuvõtmine

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab ja võtab vastu lõpliku arvamuse, arvestades arvamuse kavandi kohta saadud kommentaare.

12. Arvamuste saatmine komisjonile

ECHA saadab riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamused koos asjakohaste taustdokumentidega Euroopa Komisjonile. Ka need avaldatakse ECHA veebilehel.

13. Piiranguotsuse koostamine ja vastuvõtmine

Kolme kuu jooksul pärast komiteede arvamuste kättesaamist koostab komisjon piirangute loetelu muudatusettepaneku kavandi.

Nõukogu ja Euroopa Parlament nõusolekul võtab komisjon piirangu vastu. Piiranguotsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas REACH-määruse XVII lisa muudatusena.

14. Piirangu järgimine

Kui piirang on vastu võetud, peavad tööstuskasutajad seda järgima. Tööstuskasutaja tähendab keda tahes tegutsejat, keda on mainitud piirangus, näiteks tootjaid, importijaid, levitajaid, allkasutajaid või jaemüüjaid.

15. Piirangu jõustamine

Piirangu jõustamise eest vastutavad liikmesriigid.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)