Tegutsejad

Piirangumenetluse põhitegutsejad on järgmised.

1. Esitaja (liikmesriik või ECHA)

Piirangutoimiku esitaja võib olla liikmesriik või komisjoni nõudel ECHA. ECHA võib kavandada ka piirangu toodete suhtes, mis sisaldavad autoriseerimisloetelu (XIV lisa) aineid.

2. Huvitatud isikud

Huvitatud isikud on näiteks kodanikud, organisatsioonid, ettevõtted ja ka ametiasutused, v.a esitaja. Nad võivad olla Euroopa Liidust või kolmandatest riikidest. Nad võivad avaliku arutelu ajal esitada kommentaare ja teavet.

3. ECHA

3.1 Sekretariaat

ECHA sekretariaat toetab komiteid ja jõustamisteabe vahetamise foorumit, esitades parimaid võimalikke teaduslikke, tehnilisi ja regulatiivseid teenuseid tõhusalt ja läbipaistvalt.

3.2 Komiteed ja jõustamisteabe vahetamise foorum

3.2.1 Riskihindamise komitee

Riskihindamise komitee koostab arvamuse, kas kavandatud piirangud on asjakohased, et vähendada inimtervise- või keskkonnariski, lähtudes piirangutoimiku asjakohastest osadest ja huvitatud isikute kommentaaridest.

3.2.2 Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab arvamuse kavandatud piirangu ja selle sotsiaal-majandusliku mõju kohta, lähtudes piirangutoimiku asjakohastest osadest ja sotsiaal-majanduslikest mõjudest. Arvamust koostades arvestab komitee ka huvitatud isikute esitatud kommentaare ja sotsiaal-majanduslikke analüüse.

3.2.3 Jõustamisteabe vahetamise foorum

Foorum võib anda nõu piiranguettepaneku jõustatavuse kohta.

4. Euroopa Komisjon

Komiteede arvamused edastatakse Euroopa Komisjonile. Komisjon koostab REACH-määruse XVII lisas sisalduva piirangute loetelu muudatusettepaneku kavandi.

Kui nõukogu või Euroopa Parlament ei ole muudatusettepaneku vastu (kasutades kontrolliga regulatiivkomiteemenetlust), võtab Euroopa Komisjon otsuse vastu ja lisab piirangu XVII lisasse.

5. Tööstuskasutajad

Kui piirang on vastu võetud, peavad tööstuskasutajad seda järgima. Tööstuskasutaja tähendab keda tahes tegutsejat, keda on mainitud piirangus, näiteks tootjaid, importijaid, levitajaid, allkasutajaid või jaemüüjaid.

6. Liikmesriigid

Liikmesriigid on vastutavad piirangute jõustamise eest.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)