Toimikutes sisalduva teabe avaldamine

ECHA avaldab registreerimistoimikutes sisalduva teabe oma veebilehel. See on seejärel vabalt kättesaadav kõikidele Euroopa kodanikele, et nad saaksid teada kasutatavate kemikaalide mis tahes riske.

Avaldatud teave hõlmab aine identifitseerimisandmeid, olemuslike omaduste ja ohuprofiili uuringute tulemusi, kontsentratsioonipiire, alla mille ei ole aine inimtervisele või keskkonnale kahjulik, aine klassifikatsiooni ja märgistust ning aine ohutu kasutamise juhiseid.

Konfidentsiaalsustaotluse puudumisel avaldab ECHA ka aine klassifitseerimiseks ja märgistamiseks vajaliku puhtusastme, kogusevahemiku, uuringuaruanded või nende kokkuvõtted, ohutuskaardi teabe ning kaubandusliku nimetuse.

Teatud asjaoludel on võimalik taotleda IUPAC-nimetuse konfidentsiaalsust. Sellisel juhul peab registreerija esitama avaldatava nimetuse, mida ECHA saab kasutada teabe avaldamisel.

Enne toimiku esitamist saavad registreerijad taotleda teatud andmete konfidentsiaalsust ja kontrollida, mis andmed avaldatakse. Konfidentsiaalsust saab taotleda ainult teatud andmete korral ja taotlust tuleb ECHA-le põhjendada. Kui ECHA lükkab konfidentsiaalsustaotluse(d) tagasi, tohib registreerija teatud ajavahemikul taotleda, et ECHA vaataks tagasilükkamisotsuse uuesti läbi. 

Praktilised nõuanded selle kohta, mis teavet võidakse registreerimistoimikust ECHA veebilehel avaldada, kuidas taotleda teabe konfidentsiaalsust ja kuidas tuletada avalikku nimetust, on REACH-määruse kohase teabe levitamise ja konfidentsiaalsuse käsiraamatus. Enne toimiku esitamist saavad registreerijad IUCLIDi avaldatava teabe eelvaatest kontrollida, mis teavet võidakse ECHA veebilehel avaldada.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)