Ühenduse hindamisplaan

Ühenduse hindamisplaan loetleb kolme aasta jooksul hinnatavad ained. Plaani ajakohastatakse pärast esimest aastat, lisades veel ühe aasta ained, ning vaadatakse läbi esialgse plaani teise ja kolmanda aasta ained.

Kohesele hindamisele kuuluvad ained on plaani esimese aasta loetelus. Samas võib liikmesriik igal ajal teatada, et tal on teavet, mille alusel tuleks teatud ainet hinnata esmajärjekorras, kuigi hindamisplaani loetelus seda ainet ei ole. Sellisel juhul võidakse hindamisplaani muuta, et lisada see aine juba enne iga-aastast ajakohastamist.

Valikukriteeriumid

ECHA ja liikmesriigid töötavad välja riskipõhised kriteeriumid, mille alusel valitakse ühenduse hindamisplaani ained.

Valikukriteeriumid hõlmavad aine ohtlikkuse, kokkupuute ja koguse teavet, sealhulgas aine mitme registreerimise summaarse koguse teavet. Ohtlikkuse ja kokkupuute kriteeriume ei kasutata sõltumatult, vaid riskipõhise lähenemisviisi raames koos: näiteks võib ohjatava kokkupuutega ohtlik aine olla vähem prioriteetne kui suure kokkupuutega vähemohtlik aine.

Liikmesriigid toetavad ühenduse hindamisplaani väljatöötamist, tehes ainete lisamise ettepanekuid. Selleks võivad nad kasutada ECHAga kokkulepitud riskipõhiseid kriteeriume või teatud juhtudel tugineda riiklikele prioriteetidele ja lähtuda probleemide muudest riskipõhistest alustest.

Kriteeriumid vaadatakse saadud kogemuste ja prioriteetide muudatuste alusel korrapäraselt läbi.

Ühenduse hindamisplaani loetellu ei lisata kõiki kriteeriumidele vastavaid aineid. Liikmesriigid ja ECHA peavad kaaluma ka seda, kas hindamismenetluse jälre tehtava lisateabe nõudmise otsus aitab selgitada ainega seotud esialgset probleemi. Aine lisamist hindamisplaani loetellu võivad mõjutada ka liikmesriikide huvid ja suutlikkus.

Ühenduse hindamisplaani koostamine

ECHA ja liikmesriigid määravad kehtestatud riskipõhiste kriteeriumide alusel kindlaks ühenduse hindamisplaani lisatavate ainete arvu. Liikmesriigid teatavad, mis ainete hindamisest on nad huvitatud, ning ECHA koostab selle järgi esialgse hindamisplaani, milles on ainete nimetused ja esialgu kavandatud hindamise aastad.

Lõplik ühenduse hindamisplaan võetakse vastu pärast liikmesriikide konsulteerimist ja ECHA liikmesriikide komitee arvamuse saamist. Pärast esialgse hindamisplaani avaldamist saab aineid sellesse lisada või sellest eemaldada, kuni ECHA võtab vastu lõpliku hindamisplaani. Lõplikus hindamisplaanis kirjeldatakse ainete esialgseid probleeme ja nimetatakse hindavad liikmesriigid.

 

ECHA võttis 2012. aastal vastu esimese ühenduse hindamisplaani aastateks 2012-2014. ECHA esitab liikmesriikidele hindamisplaani iga-aastase ajakohastamise kavandi. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)