Tegutsejad

Autoriseerimismenetluses on peamised tegutsejad järgmised.

1. Taotleja

Taotleja võib olla (XIV lisa alusel) autoriseerimisele kuuluva aine tootja, importija või allkasutaja. Ta võib taotleda autoriseeringut enda kasutusalale või nendele kasutusaladele, mille jaoks ta kavatseb aine turule viia. Taotluse võivad esitada üks või mitu isikut REACH-määruse XI lisa punkti 1.5 ainete rühma määratlusele vastava ühe või mitme aine ja ühe või mitme kasutusala jaoks.

Kui komisjon annab aine kasutusala jaoks autoriseeringu, peavad autoriseeringu omanikud selle aine turustamisel ja/või kasutamisel järgima autoriseeringus kehtestatud nõudeid. Autoriseeringu omanikud peavad ajakohastama ohutuskaarti ja lisama etiketile autoriseeringu numbri, enne kui nad aine või ainet sisaldava segu turule viivad.

2. ECHA

2.1 ECHA komiteed

Autoriseerimistaotluse kohta esitavad oma arvamuse riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee.

2.1.1 Riskihindamise komitee (RAC)

Riskihindamise komitee koostab taotluse kohta arvamuse, andes muu hulgas hinnangu taotluses kirjeldatud aine kasutusala(de)st tulenevate inimestele avalduvate terviseriskide ja/või keskkonnariskide kohta, sealhulgas riskijuhtimismeetmete asjakohasuse ja tõhususe ning võimalikest alternatiividest tulenevate riskide kohta, kui see on asjakohane.

2.1.2 Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (SEAC)

Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab taotluse kohta arvamuse, andes muu hulgas hinnangu taotluses kirjeldatud aine kasutusala(de)ga seotud sotsiaal-majanduslike tegurite, alternatiivide kättesaadavuse, sobivuse ja tehnilise teostatavuse ning huvitatud kolmandatelt isikutelt saadud alternatiivide teabe kohta.

2.2 ECHA sekretariaat

ECHA sekretariaat abistab taotlejaid taotluste koostamisel ning pakub neile suuniseid ja abivahendeid. Peale selle toetab sekretariaat ECHA komiteesid, osutades tõhusalt ja läbipaistvalt teadus-, tehnilisi ja regulatiivteenuseid.

3. Huvitatud isikud

Huvitatud isikute hulka kuuluvad kodanikud, organisatsioonid, äriühingud ja ka ametiasutused. Nad võivad olla EList või kolmandatest riikidest. Huvitatud isikud võivad anda taotluste või autoriseeringute läbivaatamisega seotud konsulteerimismenetlustes teavet alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta.

4. Euroopa Komisjon

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamused edastatakse Euroopa Komisjonile. Komisjon koostab autoriseerimisotsuse eelnõu kolme kuu jooksul alates ameti arvamuste saamisest. Lõpliku otsuse autoriseeringu andmise või selle andmisest keeldumise kohta teeb komisjon. Otsuste kokkuvõtted avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning tehakse üldsusele kättesaadavaks ECHA hallatava andmebaasi kaudu.

5. Allkasutajad

Allkasutaja võib ainet kasutada, kui temast tarneahelas ülalpool tegutsejale on antud asjaomase kasutusala jaoks autoriseering. Ta peab järgima autoriseeringus kehtestatud nõudeid ning teavitama ECHA-t sellest, kuidas ta ainet kasutab.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)