Ekspordist teatamise kord

ELi liikmesriigi eksportijad peavad teatama kavatsusest eksportida teatud kemikaale Euroopa Liidu välisesse riiki. See nõue kehtib teabel põhineva nõusoleku määruse (PIC-määrus) I lisas loetletud kemikaalide suhtes. Eksportijad peavad ekspordist teatama ekspordi lähteriigi määratud riigiasutusele enne aasta esimese ekspordi toimumist ja ka enne iga järgmise aasta esimest eksporti.

Igale eksporditeatele määratakse ainulaadne tunnuskood ehk viitenumber. Seda kasutatakse, et hõlbustada näiteks I lisas loetletud kemikaalide ekspordi tollikontrolli.

Teate sisu

Eksporditeade peab sisaldama järgmisi peamisi andmeid:

  • Ekspordiks ettenähtud aine, segu või toote identifitseerimisandmed. Tavaliselt on selleks EÜ-number, CAS-number ja kemikaali nimetus vastavalt määruses esitatule;
  • teave ekspordi kohta, näiteks päritoluriik, sihtriik, aasta esimese ekspordi kavandatud kuupäev, hinnanguline ekspordikogus, kavandatud kasutusala sihtriigis, eksportija ja importija nimi ja aadress;
  • teave kasutatavate ettevaatusabinõude kohta;
  • füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste kokkuvõte;
  • kemikaali kasutusalad ELis;
  • tootele kehtestatud piirangud ja piirangute kehtestamise põhjused.

Esitatavate andmete täielik loetelu on PIC-määruse II lisas.

I lisas loetletud kemikaalide eksportimise kavatsusest tuleb teatada vastavalt järgmisele ajakavale:

  • hiljemalt 35 päeva enne ekspordi toimumise kuupäeva: eksportija peab ekspordist teatama selle liikmesriigi määratud riigiasutusele, kus ta asub;
  • hiljemalt 25 päeva enne ekspordi toimumise kuupäeva: määratud riigiasutus kinnitab teate ja edastab selle ECHA-le;
  • hiljemalt 15 päeva enne ekspordi toimumise kuupäeva: ECHA saadab teate ELi välise importiva riigi määratud riigiasutusele.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)