Teabel põhineva nõusoleku määrus

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus; määrus (EL) nr 649/2012) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ja sätestab kohustused ettevõtetele, kes soovivad eksportida kõnealuseid kemikaale Euroopa Liidu välistesse riikidesse. Määrusega rakendatakse Euroopa Liidus Rotterdami konventsiooni, mis käsitleb teatavate ohtlikele kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda.

PIC-määruse selgitus

 

Õigusaktid

Kohaldamisala ja menetlus

 

Image

PIC-määrus sisaldab kemikaalidega seoses kolme liiki sätteid:

  • I lisas loetletud kemikaalide suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue (1. osa) ja sõnaselge nõusoleku nõue (2. ja 3. osa) . Seda loetelu ajakohastatakse korrapäraselt, arvestades Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid regulatiivmeetmeid ning Rotterdami konventsiooni võimalikku muutmist.
  • V lisas loetletud kemikaalide suhtes kehtib ekspordikeeld.
  • Kõik eksporditavad kemikaalid tuleb pakendada ja märgistada vastavalt CLP-määrusele (EÜ) 1272/2008 või teistele asjakohastele Euroopa Liidu õigusaktidele.

Kemikaalide loetelu: I lisa

 
Image

ELi liikmesriikide eksportijad peavad teatama kavatsusest eksportida teatud kemikaale ELi välisesse riiki.
 

Image

Lisaks teatamiskohustusele on PIC-määruse I lisa 2. ja 3. osas nimetatud kemikaalide ekspordi puhul nõutav ka kehtiv sõnaselge nõusolek, mille annab ELi välise importiva riigi määratud riigiasutus.