Skip to Content
Skip to Content

Määrused

ELi uued kemikaaliõigusaktid kehtivad kõigis kemikaale kasutavates tööstussektorites kogu tarneahela ulatuses. Need kohustavad ettevõtjaid vastutama turustatavate kemikaalide ohutuse eest.

 

REACH

Image

REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada kemikaalitööstuse konkurentsivõimet. Samuti edendab see ainete ohtlikkuse hindamise alternatiivseid meetodeid, et vähendada loomkatsete arvu.
 

CLP

Image

CLP-määrusega tagatakse, et Euroopa Liidu töötajaid ja tarbijaid teavitatakse selgelt kemikaalidega kaasnevatest ohtudest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise kaudu.
 

 

Biotsiidimäärus

Image

Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012) käsitleb biotsiidide turule viimist ja kasutamist. Biotsiidides sisalduvaid toimeaineid kasutatakse inimeste ja loomade tervisele kahjulike ning looduslikke või toodetud materjale kahjustavate kahjurite, bakterite ja muude organismide tõrjeks.
 

Teabel põhineva nõusoleku määrus

Image

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus; määrus (EL) nr 649/2012) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ja sätestab kohustused ettevõtetele, kes soovivad eksportida kõnealuseid kemikaale Euroopa Liidu välistesse riikidesse. Määrusega rakendatakse Euroopa Liidus Rotterdami konventsiooni, mis käsitleb teatavate ohtlikele kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda.
 


Route: .live2

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.

Lisateave küpsiste kohta.