Skip to Content
Skip to Content

Kavandatavate toimikute register

Kavandatavate toimikute register

ECHA (komisjoni taotluse alusel) või liikmesriigid võivad koostada toimikud väga ohtlike ainete (VOA-de) identifitseerimiseks ja toimikud piirangute kehtestamiseks (REACH-määruse XV lisa). Toimikuid ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistamise läbiviimiseks võivad koostada MSCA-d ja tootjad, importijad või allkasutajad.

Avaliku kavandatavate toimikute registri eesmärk on teavitada huvitatud pooli ainetest, mille kohta on kavas esitada CLH ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse (CLH), väga ohtlike ainete (VOA) või piirangute toimik. Seetõttu annab see huvitatud pooltele aega ettevalmistusteks vastavas menetluses kommentaaride esitamiseks. Samuti välditakse sel teel töö kordamist ja stimuleeritakse toimikute võimalike esitajate vahelist koostööd.

Registri abil saate kontrollida, kas mõni toimiku esitaja on konkreetse aine jaoks juba XV lisa nõuetele vastava või CLH toimiku koostanud või koostab praegu selle aine kohta toimikut. Tuleb märkida, et piirangumenetluse jaoks on liikmesriikidel seadusjärgne nõue teavitada oma kavatsusest koostada XV lisa nõuetele vastav toiming piirangu kohta (REACH-määruse artikkel 69 lõige 5).

Pärast toimikute edukat esitamist algab avalike konsultatsioonide menetlus, mille käigus palutakse pooltel ettepanekuid kommenteerida. Avaliku arutelu käigus laekunud kommentaaride alusel arutatakse ettepanekuid vastavates komiteedes (riskihindamise komitees CLH ja piirangute korral, sotsiaal-majandusliku analüüsi komitees piirangute korral ja liikmesriikide komitees VOA-de korral).

Seetõttu soovitatakse huvitatud pooltel regulaarselt tutvuda toimiku menetlemise jälgimiseks kavandatavate toimingute registri, avaliku arutelu lehekülgede, riskihindamiskomitee (RAC), sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee (SEAC) ja liikmeriikide komitee (MSC) lehekülgedega.

Kavandatavate toimikute register on jagatud kolme iseseisvase ossa:

Categories Display


Route: .live2