Skip to Content
Skip to Content

Lista de sustancias del anexo III

Lista de sustancias del anexo III

ECHA koostas registri ainetest, mis tõenäoliselt vastavad REACH-määruse III lisa kriteeriumidele. Eesmärk on aidata registreerijatel teha kindlaks, kas nõutavad on teabele esitatavad vähendatud miinimumnõuded või VII lisa täielikud andmed.

Registri koostamisel kasutati avalikult kättesaadavate andmebaaside katseandmeid ja (Q)SAR-mudeli tulemusi. Ohtlike toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste ning kasutusalade teavet, samuti muud seotud teavet tuleb võrrelda III lisa kriteeriumidega.

Kui aine ei ole selles loetelus, ei pruugi see tähendada, et aine ei vasta III lisa kriteeriumidele. Samamoodi kui aine on selles registris, saab registreerija siiski kasutada teabele esitatavaid vähendatud nõudeid, kui see on põhjendatud.

NB! Andmik ei ole klassifitseerimisvahend, vaid pakub teavet võimalike ohunäitajate kohta. Näiteks ei tähenda märge „potentsiaalne mutageen", et ECHA liigitab aine mutageenseks. Klassifitseerimisvajaduse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki tõendeid.

Dimethyl fumarate

EC / List no.: 210-849-0 CAS no.: 624-49-7
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Suspected hazardous to the aquatic environment: Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is 'Toxic-1 (less than 1 mg/l) (moderate reliability)';The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 55.5 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 60.51 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for Chromosomal aberration by OASIS v1.1' gives an alert for mutagenicity # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3' gives an alert for skin sensitisation; CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability); Recommended for Skin Sens 1 by IMAP

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1