Bisfenool A

Bisfenool A (BPA) on tööstuskemikaal, mida on kasutatud alates 1960. aastatest. Enamasti kasutatakse seda plastmaterjalide valmistamisel, aga ka vaikudes ja termopaberis.

BPA on monomeerina kasutusel polükarbonaatplasti valmistamisel. Polükarbonaatplastist toodete hulka kuuluvad paljud laiatarbekaubad, nagu korduskasutatavad plastnõud ja joogipudelid, sporditarbed, CD-d ja DVD-d.

BPA-d sisaldavaid epoksüvaike kasutatakse veetorude ning konservikarpide ja joogipurkide sisepindade katmiseks, et pikendada nende säilivusaega ja vältida metallimaitse levimist toidule või joogile.

Samuti kasutatakse BPA-d värviilmutina termopaberis, millele trükitakse kaupluste kassatšekid, aga ka ühistranspordi- ja parkimispiletid.

Bisfenool A kasutuse piiramine

Termopaberi tootmisel on kasutamine piiratud

2016. aasta detsembris otsustas Euroopa Komisjon piirata ELis BPA kasutamist termopaberi tootmisel. See keeld jõustub 2020. aastal, mis annab tootjatele, importijatele ja kasutajatele aega kõnealune kemikaal järk-järgult kasutuselt kõrvaldada ja leida alternatiiv.

Piirangu tulemusena peavad paberitootjad asendama BPA mõne muu värviilmutiga. Üks võimalik asendusaine, mida tööstus kaalutleb, on kemikaal bisfenool S (BPS). On aga väljendatud muret, et see võib põhjustada sarnaseid terviseprobleeme kui BPA. Veendumaks, et üht ohtlikku kemikaali ei asendata teisega, on BPS-i suhtes algatatud aine hindamise protsess ning samuti on Euroopa Komisjon palunud ECHA-l täiendavalt uurida BPS-i kui BPA asendusaine kasutust termopaberis.

ECHA on palunud tööstusel esitada iga-aastased ajakohased andmed BPS-i kasutuse ja muude ELis termopaberi tootmisel alternatiividena kasutatavate ilmutite kohta. Lisateave termopaberi tootmisel kasutatavate alternatiivsete ainete koguste kohta on esitatud menüüjaotises „Lisateave“ lingitud dokumendis.

Klassifitseeritud kui inimesele reproduktiivtoksiline

Bisfenool A on ELis klassifitseeritud aineks, millel on reproduktiivtoksiline toime. Kõik BPA tootjad, importijad või tarnijad peavad BPA-d sisaldavad segud 1. märtsiks 2018 klassifitseerima ja märgistama 1B kategooria reproduktiivtoksilise ainena. See tähendab, et ettevõtted on võimalikest kahjulikest toimetest ja töötajate kaitsmise võimalustest paremini teavitatud.

Tunnistatud endokriinseid häireid põhjustavaks ja keskkonda kahjustavaks kemikaaliks

Jaanuaris 2017 kanti bisfenool A reproduktiivtoksiliste omaduste tõttu kandidaatainete (väga ohtlike ainete) loetellu. Juunis 2017 toetas ECHA liikmesriikide komitee Prantsusmaa ettepanekut tunnistada bisfenool A väga ohtlikuks aineks ka selle endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu, mis võivad avaldada ohtlikku mõju inimtervisele, tekitades samaväärset ohtu kui kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained (1A või 1B kategooria CMRid). Jaanuaris 2018 BPA kirjet ajakohastati, et kajastada Saksamaa ettepanekul täiendavat põhjust kandidaatainete loetellu kandmiseks – nimelt endokriinseid häireid põhjustavad omadused, millel on kahjulik mõju ka keskkonnale.

Piiratud kasutus toiduga kokkupuutuvates materjalides

Alates 1. juunist 2011 on kogu ELis keelatud BPA kasutamine imikute lutipudelites. Belgias, Rootsis ja Taanis on see keelatud ka muudes imikutele ja alla 3-aastastele väikelastele mõeldud toiduga kokkupuutuvates materjalides. Prantsusmaa keelas BPA kasutamise kõigis toiduga kokkupuutuvates pakendites, mahutites ja tarvikutes. BPA on ELis toiduga kokkupuutuvates materjalides lubatud, aga materjalist eralduda võivale ainekogusele on kehtestatud piirnorm. EFSA viib praegu läbi kordushindamist, milles uuritakse toiduainetes leiduva BPA-ga seotud riske rahvatervisele. 

Jaanuaris 2018 kiitis Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku vähendada plastmaterjalide, metalli pinnakattevahendite ja lakkide ning muude BPA kokkupuuteallikate puhul migreerumise konkreetset piirnormi (SML) tasemelt 0,6 mg/kg tasemele 0,05 mg/kg. Samuti kehtestatakse keeld bisfenool A kasutamisele imikutele ja alla 3-aastastele lastele mõeldud toidu plastpudelites ja pakendites.

Piirang mänguasjade puhul

ELis on kehtestatud piirnorm kuni 3-aastastele lastele mõeldud mänguasjadest ja lastele suhupistmiseks mõeldud mis tahes mänguasjadest eralduda võivale BPA kogusele. Praegu on BPA migratsiooni piirnorm 0,1 mg/l. 26. novembrist 2018 kehtib aga madalam piirnorm – 0,04 mg/l.