REACH-määruse juhendid

Alljärgnevalt on loetletud kõik juhised, mis on kättesaadavad või mis tehakse kättesaadavaks käesoleval veebilehel. Need dokumendid on välja töötatud koostöös sidusrühmadega (tööstus, liikmesriigid ja valitsusvälised organisatsioonid) komisjoni juhitud projektide raames. Juhiste eesmärk on lihtsustada REACHi rakendamist, kirjeldades head tava ja seda, kuidas kohustusi täita.

Teatud dokumendid on tõlgitud või tõlgitakse ELi ametlikesse keeltesse.  Käesoleva veebilehe paremas ülanurgas on keelemenüü, millest saab valida vajaliku keele.

Juhis registreerimise kohta

 

Viidatud kui:
Juhis registreerimise kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab, kuidas ja millal tuleb REACHi järgi aine registreerida.
 

laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus ( Ajakohastatud 08/02/2017 )
 
Appendix for nanoforms
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingu ( 03/12/2019 )

Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Juhis teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta
Viidatud kui:
IR&CSA Guidance
Kirjeldus:
Käesolev juhend kirjeldab aine omaduste, kokkupuute, kasutusalade ja riskijuhtimismeetmete ning kemikaaliohutuse hindamisega seotud teabele esitatavaid nõudeid, mis tulenevad REACH-määrusest.
 
Lisateave
Juhis toodetes sisalduvate ainetega seotud nõuete kohta

 

Viidatud kui:
Juhis toodete kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument aitab tootjatel ja importijatel teha kindlaks, kas neil on REACHist tulenevaid kohustusi, eriti seoses artiklis 7 ette nähtud registreerimise ja teavitamisega ning seoses artiklis 33 ette nähtud teabe edastamisega toote tarneahelas.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (19/10/2017)
Lühiülevaated
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingu
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Ohutuskaartide koostamise juhend

 

Viidatud kui:
Ohutuskaartide juhend
Kirjeldus:
Juhend pakub teavet, mis teemadele pöörata ohutuskaardi koostamisel tähelepanu, ja näitab, milliseid teabenõuete üksikasju peab ohutuskaardi iga jaotis sisaldama eelkõige seoses REACH-määruse II lisa eri versioonidest tulenevate muudatuste ja nende rakendamise üleminekuperioodiga. Juhendis on ka kirjas, mis ainete ja segude kohta tuleb ohutuskaart koostada ja kes seda peab tegema.
 
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (07/04/2021)
Lühiülevaated
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis teadusliku uurimis- ja arendustegevuse (U&A)ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse (PPORD) kohta

 

Viidatud kui:
Juhis toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab REACHiga kehtestatud erisätteid seoses ainetega, mida toodetakse, imporditakse või kasutatakse teadusliku uurimis- ja arendustegevuse ning toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (Ajakohastatud 28/11/2017 )
Lühiülevaade
PDF-dokumendi allalaadimine  (21/11/2017)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis allkasutajatele

 

Viidatud kui:
Juhis allkasutajatele
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab allkasutajate rolli ja ülesandeid ning annab neile nõu, kuidas valmistuda ette REACHi rakendamiseks.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus ( Ajakohastatud 21/10/2014 )
Lühiülevaated
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis XV lisa väga ohtlike ainete identifitseerimist käsitleva toimiku koostamise kohta

 

Viidatud kui:
Juhis väga ohtlike ainete identifitseerimise kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab, kuidas ametiasutused (liikmesriikide pädevad asutused ja kemikaaliamet) peaksid koostama XV lisa toimiku väga ohtlike ainete identifitseerimise kohta.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus [EN] (12/02/2014)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis ainete identifitseerimise ja nimetamise kohta REACHis ja CLPis  
Viidatud kui:
Juhis ainete identifitseerimise kohta
Kirjeldus:
Käesolevas dokumendis kirjeldatakse, kuidas ainet REACH- ja CLP-määruse kohaselt nimetada ja identifitseerida
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (01/06/2017)
Lühiülevaated
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingu
Appendix for nanoforms
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingu (03/12/2019)

Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
V lisa juhend

 

Viidatud kui:
V lisa juhend
Kirjeldus:
Käesolevas dokumendis käsitletakse aineid, mis on vabastatud registreerimiskohustusest vastavalt REACH-määruse artikli 2 lõike 7 punktile b.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (28/11/2012)
Monomeeride ja polümeeride juhend

 

Viidatud kui:
Juhis polümeeride kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab REACHis sätestatud polümeeride ja monomeeridega seotud erisätteid.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus ( Ajakohastatud 04/06/2012 )
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis andmete jagamise kohta

 

Viidatud kui:
Juhis andmete jagamise kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab REACHis sätestatud faasiainete ja mittefaasiainetega seotud andmete jagamise mehhanisme. See hõlmab teabevahetust ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames ja juhiseid kulude jagamise kohta. Lisaks kirjeldatakse konfidentsiaalse äriteabe ja konkurentsiseadusega seotud aspekte andmete jagamisel.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (04/07/2017)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Juhis autoriseerimistaotluse koostamise kohta

 

Viidatud kui:
Juhis autoriseeringutaotluse kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab, kuidas koostada autoriseerimistaotlust, ning annab juhiseid alternatiivide ja asendusplaanide analüüsi kohta. Lisaks kirjeldab see, kuidas kolmandad isikud saavad koostada ja esitada teavet alternatiivide kohta.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus ( Ajakohastatud 01/2021 )
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis sotsiaalmajandusliku analüüsi kohta – autoriseerimine

 

Viidatud kui:
Juhis sotsiaalmajandusliku analüüsi kohta – autoriseerimine
Kirjeldus:
Käesolev dokument aitab taotlejatel koostada sotsiaalmajandusliku analüüsi koostamise autoriseerimise taotlust.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus ( Ajakohastatud 09/12/2011 )
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis vaheainete kohta

 

Viidatud kui:
Juhis vaheainete kohta
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab, millal ja kuidas võib REACHi kohaldamisel kasutada vaheainete registreerimisega seotud erisätteid.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus ( Ajakohastatud 07/03/2011 )
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks [PDF]
Kemikaalide riski- ja ohutu kasutamise teabe edastamise juhend
Viitenimetus:
riskidest teatamise juhend
Kirjeldus:
juhend on suunatud kasutamiseks peamiselt liikmesriikide pädevatele asutustele kemikaalide riskidest teatamiseks, eriti REACH-määruse kontekstis.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus [EN]  (12/2010)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Jäätmete ja taaskasutusse võetud ainete juhend

 

Viidatud kui:
Jäätmete ja taaskasutusse võetud ainete juhend
Kirjeldus:
Dokumendis kirjeldatakse, mis tingimustel võivad jäätmetest saadud ainete taaskasutamisega tegelevad juriidilised isikud kasutada registreerimisvabastust (REACH-määruse artikkel 2 lõige 7 punkt d), ning antakse üksikasjalik ülevaade teabevahetuse kohustusest tarneahelas (REACH-määruse IV jaotis). 
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus (06/2010)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Juhis hindamise prioriteetide määramise kohta

 

Juhend on vananenud ja ECHA veebilehelt kustutatud. Juhendi asemel saate kasutada ajakohast ja uuendatud teavet ECHA hindamise veebilehtedelt, mille otselingid on järgmised: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation ja http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Juhis aine hindamise toimiku kohta

 

Juhend on vananenud ja ECHA veebilehelt kustutatud. Juhendi asemel saate kasutada ajakohast ja uuendatud teavet ECHA hindamise veebilehtedelt, mille otselingid on järgmised: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation ja http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Juhis XV lisa piirangute kehtestamist käsitleva toimiku koostamise kohta

 

Viidatud kui:
Juhis XV lisa kohta seoses piirangutega
Kirjeldus:
Käesolev dokument kirjeldab, kuidas ametiasutused (liikmesriikide pädevad asutused või komisjoni palvel kemikaaliamet) peaksid REACHi järgi koostama XV lisa toimiku piirangu kehtestamise ettepaneku kohta.  
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus [EN] (06/2007)
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Juhis sotsiaalmajandusliku analüüsi kohta - piirangud

 

Viidatud kui:
Juhis sotsiaalmajandusliku analüüsi kohta - piirangud
Kirjeldus:
Käesolev dokument aitab liikmesriikide pädevatel asutustel ja (komisjoni palvel) kemikaaliametil koostada sotsiaalmajanduslikku analüüsi ja kasutada seda piirangu alase XV lisa toimiku koostamisel. Lisaks aitab see huvitatud pooli sotsiaalmajandusliku analüüsi koostamisel või  selle koostamisele kaasa aiatava teabe esitamisel.
 
laadi alla dokumendi terviktekst PDF-vormingus [EN] ( Ajakohastatud 05/2008 )
Lisa: vastavuse kontrollimise kulude kalkulatsioon. [EN]
Lisateave ECHA veebilehel
Loe lisaks