Progress in evaluation in 2022

ECHA teatab 2021. aastal toimikute ja ainete hindamisel tehtust kooskõlas REACH-määruse artikliga 54. 

evaluation follow-up 2022 - 1

ECHA otsuste tulemusena saadud uus teave vaadatakse läbi, kontrollides, kas nõuded on täidetud ja kas oht või probleem on selgitatud, ning tuvastades juhtumid, mille korral võib olla vaja võtta täiendavaid regulatiivmeetmeid.

Toimikute hindamise järelmeetmed

2022. aastal jõudsid toimikute hindamise järelmeetmete etappi 438 ainet. Protsess jõudis lõpule 249 aine korral.

152 aine kohta esitasid registreerijad nõutud teabe määratud tähtaja jooksul. 37 ainega seoses leiti, et need vajavad ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust. Ühe aine jaoks oli vaja täiendavat hindamist seoses aine püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omadustega. 4 ainet loeti aine hindamise kandidaataineteks.

151 järelhindamist, mis käsitlesid 146 ainet, suunati riiklikele jõustamisasutustele, sest registreerijad ei esitanud nõutud teavet tähtaja jooksul.

Pärast jõustamismeetmeid esitasid registreerijad vajaliku teabe 82 juhul. Pärast juhtumi riiklikele jõustamisasutustele suunamist tehtud hindamisi ei ole allpool tabelis esitatud eraldi hindamistena, sest neid käsitletakse esialgse hindamise osana.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

evaluation follow-up 2022 - 3

Ainete hindamise järelmeetmed

2023. aastal hinnati 23 ainet. 4 aine kohta nõudis liikmesriigi hindav pädev asutus lisateavet, sest esitatud teave ei selgitanud olemasolevaid probleeme või tõstatas uusi.

Ülejäänud 19 aine kohta esitatud teave oli ametiasutuste hinnangul probleemide selgitamiseks piisav ja ametiasutused said järeldada, kas on vaja täiendavaid regulatiivmeetmeid.

Järeldused

Liikmesriigi hindav pädev asutus võib probleemide lahendamiseks teha järgmiste regulatiivmeetmete ettepanekud:

  • ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus ainete korral, mis on kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised, hingamiselundite sensibilisaatorid või ohtlikud muudel põhjustel, nt ohtlikud veekeskkonnale;
  • väga ohtlikuks aineks nimetamine;
  • aine piiramine või
  • meetmed, mis on väljaspool REACH-määruse kohaldamisala, nt ELi-ülesed ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas, riiklikud meetmed või tööstuse vabatahtlikud meetmed.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.