EU import responses under the Rotterdam Convention

Rotterdami konventsiooni kohased ELi impordivastused

Impordivastused näitavad, kas Rotterdami konventsiooni osalised on andnud nõusoleku konventsiooni III lisas loetletud kemikaalide importimiseks, mille suhtes kehtib eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri (PIC-protseduuri) nõue.

Impordiotsus võetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel vastu rakendusaktiga. Otsus edastatakse konventsiooni sekretariaadile lõpliku või ajutise impordivastusena.

Impordivastused avaldatakse kaks korda aastas (juunis ja detsembris) PIC-ringkirjas. Need on kättesaadavad ka Rotterdami konventsiooni veebisaidil impordivastuste andmebaasis.

Alljärgnevas tabelis on esitatud õigusaktid, millega võetakse vastu ELi impordiotsused III lisa kemikaalide ja asjaomaste kasutusalakategooriate kohta. Tabelit ajakohastatakse kaks korda aastas.

 

 

 

Lahtiütlus

Käesolev tabel on ainult teabeks ning ECHA ei anna garantiisid ega tagatisi selle õigsuse kohta ega muul viisil. Ainus ametlik ELi impordivastuste allikas on impordivastuste andmebaas, mis on kättesaadav Rotterdami konventsiooni veebilehtedel, samuti Euroopa Liidu Teataja.

ECHA ei võta mingit vastutust käesolevas tabelis sisalduvate andmete kasutamise korral, sealhulgas kasutamisel seoses asjaomaste õiguslike kohustuste nõuete täitmisega. Käesolev dokument on koostatud üksnes informatiivsel eesmärgil ning seda ei saa kasutada äritegevuseks ega reprodutseerida.