Kuidas saan kasutada kemikaale ohutult?

Kemikaale kiputakse pidama hirmutavaks. Sageli arvatakse, et kemikaalid võivad olla ohtlikud ja et neid tuleks vältida. Tõde on see, et kemikaalid ained on eluks hädavajalikud, me koosneme neist ja vajame neid.

Sellegipoolest tuleks õppida neisse aukartusega suhtuma. Mõned kemikaalid on ohtlikud ja neid tuleb ettevaatlikult käidelda. Uurige kasutatavate toodete pakendeid ja lugege etikette tähelepanelikult. Etiketid on toodetel selleks, et teaksite, kuidas enda ohutust tagada. Võtke juhiseid tõsiselt – need on toodud teie ohutuse huvides!

Püüdke viia kokkupuuted ohtlike kemikaalidega miinimumini. Kemikaalist tulenevat ohtu kirjeldab kemikaali olemusliku ohtlikkuse ja sellega kokkupuute korrutise seos – kas kogus, millega te kokku puutute, või ajavahemik, mille jooksul te kemikaaliga kokku puutute.

Kasutage oma õigust teabele ostetavate tarbekaupade sisalduse kohta. Küsige jaemüüjatelt, milliseid ohtlikke kemikaale toodetes leidub. Seadus kohustab neid teile seda teavet andma. Nii saate vältida ohtlikke kemikaale sisaldavaid tooteid.

Hoidke end ECHA veebisaidi abil vajaliku teabega kursis. Leiate sellelt teavet keemiliste ainete kohta, mis on REACH-määruse alusel seni registreeritud, samuti selliste kemikaalide kohta, mis on teatud viisil klassifitseeritud ning mis peavad olema märgistatud ja spetsiaalselt pakendatud. Seda teavet ajakohastatakse pidevalt, et teie käsutuses oleksid kõik andmed, mis on vajalikud teie ohutuse tagamiseks.

Et anda täpsemat teavet ja konkreetseid näpunäiteid ohtlike kemikaalide vältimise kohta, on paljud riiklikud ja Euroopa organisatsioonid koostanud kasulikke nõuandeid.

 

Teadke märgistuse tähendust

Image

Ohupiktogramm on kujutis märgistusel, mis sisaldab hoiatussümbolit ja kindlaid värvusi. Need edastavad teavet kahju kohta, mida aine või segu võib tervisele või keskkonnale põhjustada.

Lisateave

Leidke ohutumaid tooteid

Image

Sedamööda, kuidas lisandub teavet ohtlikest kemikaalidest tulenevate ohtude kohta ja kasvab tarbijate nõudlus ohutumate kemikaalide järele, otsib üha rohkem ettevõtjaid ohutumaid alternatiive.

Lisateave

 

Töötage kemikaalidega ohutult

Image

Kemikaalide ohutu kasutamine töökohal on töötaja tervise ja heaolu seisukohast äärmiselt oluline. Siin on abiks ELi kemikaaliõigusaktid, nimelt REACH-, CLP- ja biotsiidimäärus.

Lisateave

Kasutage oma õigust küsida

Image

Teil on õigus küsida, kas tooted, mida te ostate, sisaldavad teatavaid ohtlikke kemikaale. Need on nn väga ohtlikud ained (VOA), mis on kantud kandidaatainete loetellu.

Lisateave