Liikmesriikide komitee

Liikmesriikide komitee osaleb mitmes REACH-menetluses, näiteks hindamises ja autoriseerimises. Komitee lahendab lahkarvamusi, mis tekivad liikmesriikide vahel ja seoses väga ohtlike ainete identifitseerimise ettepanekutega. Komitee esitab arvamusi ECHA soovitusettepanekute kohta seoses ainete autoriseerimisloetellu lisamisega (XIV lisa) ja ühenduse esialgse hindamisplaani kohta ainete hindamismenetluseks. Kui liikmesriikide komitee siseselt kokkulepet ei saavutata, edastatakse küsimus otsuse langetamiseks Euroopa Komisjonile.

Toimiku hindamine

Liikmesriikide esitatud muudatusettepanekute korral püüab liikmesriikide komitee jõuda üksmeelsele kokkuleppele ECHA otsusekavandite suhtes, mis puudutavad: 

  • katsetamisettepanekuid;
  • vastavuse kontrollimist.

Aine hindamine

Liikmesriikide komitee soovib jõuda liikmesriigi ainete hindamise otsusekavandite suhtes üksmeelsele kokkuleppele, kui mõni teine liikmesriik või ECHA soovib neisse teha muudatusi. Liikmesriikide komitee arvestab registreerijate märkusi seoses otsusekavanditesse soovitatud muudatustega, võttes aluseks toimikud ja ainete hindamised. Kui liikmesriikide komitee on jõudnud kokkuleppele, koostab ECHA lõpliku otsuse ja esitab selle registreerijale.

Liikmesriikide komitee esitab arvamusi:

  • ECHA koostatud ühenduse esialgse ainete hindamise plaani kohta, mis käsitleb aineid, mille puhul liikmesriigid peavad hindama nende võimalikke tervise- või keskkonnariske;
  • liikmesriikide ettepanekute kohta ainete lisamiseks ühenduse hindamisplaani iga-aastaste ajakohastamiste vahelisel ajal.

Liikmesriikide komitee arvamuste alusel kinnitab ECHA ühenduse lõpliku plaani ainete hindamiseks. Samuti soovib komitee jõuda kokkuleppele juhtumites, mille puhul üks või mitu liikmesriiki on huvitatud sama aine hindamisest.

Autoriseerimine

Liikmesriikide komiteel on tähtis roll:

  • kokkuleppe saavutamisel väga ohtlike ainete identifitseerimisel nende lisamiseks autoriseerimisloetelu (XIV lisa) kandidaatainete loetellu; 
  • arvamuse esitamisel prioriteetsete ainete autoriseerimisloetellu lisamise ECHA antud soovituste kohta.

ECHA arvestab liikmesriikide komitee arvamust oma lõpliku soovituse esitamisel komisjonile prioriteetsete ainete lisamiseks autoriseerimisloetellu.

ECHA tegevdirektori taotlused

Liikmesriikide komitee esitab ECHA tegevdirektori taotlusel arvamusi eraldi ainete või segudes või toodetes sisalduvate ainete tervise- või keskkonnariskide või mis tahes muu ohutusküsimuse kohta. 

Lisaks annab komitee teaduslikku abi seoses meetmetega, mille eesmärk on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega seotud küsimustes, ning samuti osaleb aktiivselt tehnilise abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega arengumaades.

Koosseis

Iga liikmesriik määrab ühe liikmesriikide komitee liikme kolmeaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada. Komitee võib ametisse määrata kuni viis lisaliiget, kes valitakse vastavalt nende konkreetsetele pädevustele. Liikmete kõrval võivad olla ka nõustajad.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)