Biotsiidikomitee

ECHA arvamused mitmesuguste biotsiidimääruse menetluste kohta koostab biotsiidikomitee. Lõpliku otsuse võtab vastu Euroopa Komisjon. Menetlused on järgmised:

  • toimeaine loa ja loa pikendamise taotluse menetlemine;
  • toimeaine loa läbivaatamine;
  • artiklis 28 sätestatud tingimustele vastava toimeaine I lisasse kandmise taotluse menetlemine ja sellise toimeaine I lisasse kandmise otsuse läbivaatamine;
  • asendamisele kuuluvate toimeainete kindlakstegemine;
  • biotsiidile liidu loa saamise, liidu loa pikendamise, tühistamise ja muutmise taotluse (v.a haldusmuudatustega seotud taotlused) menetlemine;
  • vastastikuse tunnustamisega seotud teadus- ja tehniliste küsimuste käsitlemine vastavalt artiklile 38;
  • komisjoni või liikmesriikide taotluse korral ka arvamuste koostamine muudes biotsiidimääruse kohaldamisel tekkivates küsimustes seoses inim- või loomatervise või keskkonnariskidega või tehniliste suunistega.

Koosseis

IIga liikmesriik määrab ühe biotsiidikomitee liikme kolmeaastaseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada. Samuti võivad liikmesriigid määrata asendusliikme.

Taotlejad võivad biotsiidikomitee aruteludes osaleda.  Biotsiidikomitee koosoleku päevakord avaldatakse vähemalt 21 päeva enne koosolekut. Kui taotleja tahab oma päevakorrapunkti arutelus osaleda, peab ta võtma ühendust biotsiidikomitee sekretariaadiga (BPC[ät]echa.europa.eu) ning eelkõige järgima 3. jaotises kirjeldatud komitee ja selle töörühmade koosolekutel osalevate taotlejate käitumisjuhendit.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)