Πολύγλωσση πρακτική

Ο ECHA δημοσιεύει το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού περιεχομένου του και πολλά από τα δημόσια έγγραφά του (όπως κατευθυντήριες γραμμές, πρακτικούς οδηγούς, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικά φυλλάδια, καθώς και αποφάσεις γενικής εφαρμογής) σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Δεν μεταφράζει δελτία Τύπου, ειδήσεις, περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επικαιροποιείται συχνά, καθώς και πληροφορίες από βάσεις δεδομένων ή πολύπλοκα κείμενα κανονιστικής επιστημονικής καθοδήγησης.

Κατά περίπτωση, ο ECHA διοργανώνει επίσης διαβουλεύσεις για τη λήψη παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για τις κανονιστικές διαδικασίες. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, ο ECHA διεξάγει τη διαβούλευση σε γλώσσα/γλώσσες που θα πρέπει να επιτρέπει/-ουν στα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη να παρέχουν τα ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που απευθύνονται σε ευρύ κοινό, ο ECHA δημοσιεύει σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ i) ειδοποίηση που ενημερώνει το κοινό για την έναρξη της διαβούλευσης και ii) περίληψη κάθε διαβούλευσης (στην οποία περιγράφονται το ιστορικό, οι στόχοι και οι πληροφορίες που ζητούνται).

Οι απαντήσεις σε αμφότερους τους τύπους διαβουλεύσεων μπορούν να παρέχονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Οι μεταφράσεις είναι προσβάσιμες στον δικτυακό τόπο μέσω της αλλαγής της προεπιλεγμένης γλώσσας στο αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας. Η βιβλιοθήκη εγγράφων παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση στα μεταφρασμένα έγγραφα, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ανά τύπο ή κατηγορία.

Τα έγγραφα και οι ιστοσελίδες του ECHA μεταφράζονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο και παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλους τους οργανισμούς της ΕΕ.

Οι ατομικές αποφάσεις του ECHA και άλλα αιτήματα σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους φακέλους καταχώρισης ή μαζί με αυτούς εκδίδονται στη γλώσσα του φακέλου, σύμφωνα με τον κανονισμό για το γλωσσικό καθεστώς (κανονισμός αριθ. 1 του 1958, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Κατ’ εξαίρεση και εφόσον το επιτρέπουν οι πόροι του, ο ECHA μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να παρέχει ανεπίσημες μεταφράσεις της εν λόγω επικοινωνίας.

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι οι εξής: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.