Χρησιμοποιήστε με ασφάλεια τα χημικά προϊόντα στην εργασία

Η ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων στον χώρο εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία και την ευζωία. Σε αυτό βοηθούν οι νόμοι της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, δηλαδή οι κανονισμοί REACH και CLP και ο κανονισμός για τα βιοκτόνα.

Ο νόμος ορίζει πως θα πρέπει να σας παρέχονται πληροφορίες προκειμένου να μπορείτε να απαντήσετε στα εξής σημαντικά ερωτήματα: πόσο επικίνδυνες είναι οι χημικές ουσίες και τα προϊόντα που χειρίζεστε και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια;

Οι προμηθευτές επικίνδυνων ουσιών οφείλουν πλέον να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες στα δελτία δεδομένων ασφαλείας και πάνω στις ετικέτες. Ο εργοδότης σας οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης του κινδύνου ώστε να εξασφαλίζει ότι τα χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στον χώρο εργασίας σας.

Οι νομικές αυτές απαιτήσεις ισχύουν για όλες τις εταιρείες, σε όποια χώρα της ΕΕ κι αν είναι εγκατεστημένες και ανεξάρτητα από το εάν παράγουν, εισάγουν ή χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα.

Χάρη στους νόμους αυτούς, σήμερα διαθέτουμε:

  • νέες πληροφορίες για τους κινδύνους, τα επίπεδα έκθεσης και την επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων, και μέτρα για τον έλεγχο όλων αυτών. 
  • βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ χρηστών και προμηθευτών.
  • βελτιωμένο έλεγχο των ουσιών που προκαλούν ανησυχία, με περιορισμό της χρήσης τους ή πλήρη απόσυρσή τους από την ευρωπαϊκή αγορά και αντικατάστασή τους από άλλες ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.

Ο τελικός στόχος είναι η μείωση της έκθεσης στις επικίνδυνες χημικές ουσίες και η αποτροπή ασθενειών, τραυματισμών και ατυχημάτων.

«Υποστηρίξαμε τον κανονισμό REACH από την αρχή, και πιστεύουμε ότι βελτιώνει το περιβάλλον εργασίας σε πολλές περιπτώσεις», δηλώνει ο Tony Musu της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο οποίος παρακολουθεί στενά το έργο του ECHA ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Μπορείτε κι εσείς να έχετε ενεργό ρόλο.

Χρησιμοποιήστε τον δικτυακό τόπο του ECHA ως πηγή πληροφοριών και αξιοποιήστε τις γνώσεις αυτές στον χώρο εργασίας σας.

Categories Display