Κατανόηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που ενέχουν η παραγωγή και η διαχείριση αποβλήτων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων που είναι καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε το 2015, η αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Ιουλίου 2018. Ως εκ τούτου, ανατέθηκε στον ECHA το καθήκον να αναπτύξει μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα αντικείμενα που περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, δυνάμει του κανονισμού REACH, προστίθενται τακτικά νέες ουσίες.

Στη βάση δεδομένων θα περιλαμβάνονται πληροφορίες που υποβλήθηκαν στον ECHA από επιχειρήσεις που παράγουν, εισαγάγουν ή προμηθεύουν αντικείμενα τα οποία περιέχουν ουσίες που συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Τα εν λόγω αντικείμενα είναι δυνατόν να παράγονται στην ΕΕ ή να εισάγονται από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων θα βοηθήσουν τους διαχειριστές αποβλήτων στη διαλογή και ανακύκλωση αντικειμένων που περιέχουν ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και θα προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές και να εξετάζουν τρόπους βέλτιστης χρήσης και διάθεσης των εν λόγω αντικειμένων. Γενικά, η βάση δεδομένων αναμένεται να συμβάλλει στην προοδευτική υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν ανησυχία και περιέχονται σε αντικείμενα καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών.

Η βάση δεδομένων έχει τρεις βασικούς στόχους:

  1. Να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, στηρίζοντας την υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν ανησυχία και περιέχονται σε αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.
  2. Να καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες για την περαιτέρω βελτίωση των εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων.
  3. Να επιτρέπει στις αρχές να παρακολουθούν τη χρήση των ουσιών που προκαλούν ανησυχία και περιέχονται σε αντικείμενα και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου απόρριψής τους.

Η βάση δεδομένων SCIP συμπληρώνει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις γνωστοποίησης και κοινοποίησης που ισχύουν, δυνάμει του κανονισμού REACH, για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών και περιέχονται σε αντικείμενα.

Χρονοδιάγραμμα

4 Ιουλίου 2018
-  Τίθεται σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα

Αρχές 2020
– Δημοσιεύεται το πρωτότυπο της βάσης δεδομένων

5 Ιανουαρίου 2021
- Τίθεται σε ισχύ, για τους προμηθευτές αντικειμένων, η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στη βάση δεδομένων