Πληροφορίες που απαιτούνται για την καταχώριση

Οι απαιτήσεις κοινοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH εξαρτώνται από την ποσότητα και τις χρήσεις της ουσίας που κατέχετε. Εάν δεν έχετε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε στη διάθεσή σας, μπορείτε να διαπραγματευτείτε την πρόσβαση σε επιμέρους μελέτες ή στα δεδομένα που έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπάρχοντες καταχωρίζοντες.

  • Το μόνο που πρέπει να πληρώσετε είναι για τα δεδομένα που χρειάζεστε πραγματικά για την καταχώρισή σας.
  • Πρέπει να αξιολογήσετε με ιδιαίτερη προσοχή την καταλληλότητα και την ποιότητα των δεδομένων για τα οποία ζητάτε πρόσβαση.
  • Δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις να υποβάλετε δοκιμή σε σπονδυλωτά ζώα, προκειμένου να εκπληρώνετε τις προϋποθέσεις για την κοινοποίηση πληροφοριών, παρά το ότι αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό REACH. Μπορείτε πάντοτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικές μεθόδους ή να προσαρμόζετε (παραίτηση από υποχρέωση)  ορισμένες απαιτήσεις πληροφοριών, εφόσον αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά, ακόμη και στην περίπτωση όπου μια δοκιμή σε σπονδυλωτά ζώα έχει ήδη ξεκινήσει και υποβληθεί από τους υπάρχοντες καταχωρίζοντες
  • Οι συνήθεις απαιτήσεις για την κοινοποίηση πληροφοριών περιορίζονται στο ελάχιστο προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις καταχώρισης που ορίζονται στον κανονισμό REACH και παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Εάν η ουσία που χρησιμοποιείτε είναι ενδιάμεσο προϊόν υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, υποχρεούστε να παρέχετε μόνο τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Οι απαιτήσεις πληροφοριών τροποποιήθηκαν πριν από την προθεσμία του 2018. Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν χρειάζεται να διαπραγματεύεστε τον επιμερισμό του κόστους τους με τους άλλους συν-καταχωρίζοντες (ακόμη και στην περίπτωση όπου τα δεδομένα έχουν ήδη παραχθεί και υποβληθεί από τους υπάρχοντες καταχωρίζοντες).
 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)