Επισκόπηση: σύγκριση των διαδικασιών προσφυγής για επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε προκαταχώριση και εκείνες που έχουν υποβάλει αίτημα διερεύνησης

 

Η διαδικασία παρουσιάζει μικρές διαφορές ανάλογα με το εάν η ουσία σας υπόκειται σε προκαταχώριση ή σε διερεύνηση. Εάν η ουσία σας υπόκειται σε προκαταχώριση, η σχετική διαδικασία βασίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού REACH. Εάν η ουσία σας υπόκειται σε διερεύνηση, η σχετική διαδικασία βασίζεται στα άρθρα

 

  Προκαταχώριση/ΦΑΠΟ Διερεύνηση

Τι σημαίνει ο όρος;

Η προκαταχώριση ήταν δυνατή έως την 1η Δεκεμβρίου 2008 εάν παρασκευάζατε ή εισάγατε την ουσία πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Εάν έχετε ξεκινήσει την παρασκευή ή εισαγωγή ουσιών σε ποσότητες μεταξύ 1 και 100 τόνων ετησίως, καθυστερημένες προκαταχωρίσεις επιτρέπεται να γίνονται έως τις 31 Μαΐου 2017.

Μετά την προκαταχώριση, γίνεστε μέλος ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ), όπου πραγματοποιούνται όλες οι συζητήσεις σχετικά με τις ομοιότητες των ουσιών, την κοινοχρησία των δεδομένων και την κοινή υποβολή.

Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε την παρασκευή ή την εισαγωγή ουσίας σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως και δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα καθυστερημένης προκαταχώρισης, υπόκεισθε σε διερεύνηση.

Όταν υποβάλετε αίτημα διερεύνησης στον ECHA, ο Οργανισμός σας φέρνει σε επαφή με τους υφιστάμενους καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συζητάτε τα θέματα κοινοχρησίας δεδομένων και να πραγματοποιείτε κοινές υποβολές με αυτούς.

Έλεγχος παραδεκτού

Έως 15 εργάσιμες ημέρες (η περίοδος μπορεί να παραταθεί εάν ο ECHA χρειαστεί περαιτέρω πληροφορίες από τον δυνητικό καταχωρίζοντα)

Προθεσμία εντός της οποίας το έτερο μέρος πρέπει να παράσχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία

10 εργάσιμες ημέρες (σε περίπτωση που το έτερο μέρος δεν παράσχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία εντός 10 εργάσιμων ημερών, ο ECHA θα αξιολογήσει την προσφυγή βάσει μόνο της τεκμηρίωσης που έχει υποβάλει ο προσφεύγων)

Προθεσμία για την έκδοση απόφασης μετά την παραλαβή αποδεικτικών στοιχείων και από τα δύο μέρη

2 μήνες

1 μήνας

Αποτέλεσμα/περιεχόμενο της απόφασης

Ο ECHA είτε εκδίδει απόφαση με την οποία εκχωρεί στον δυνητικό καταχωρίζοντα «άδεια να ανατρέχει» στις αιτούμενες μελέτες και/ή παρέχει κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση στην κοινή υποβολή, ή ζητάει και από τα δύο μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους.

Σημείωση 1: Ακόμα και μετά την έκδοση απόφασης από τον ECHA με την οποία εκχωρείται άδεια παραπομπής, τα μέρη εξακολουθούν να παροτρύνονται να έρθουν σε εθελοντική συμφωνία.

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που ο ECHA εκδώσει απόφαση με την οποία ζητά από τα μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και τα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία μέσω των διαπραγματεύσεων, ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να προσφύγει εκ νέου με αντικείμενο τις εν λόγω επακόλουθες προσπάθειες των μερών.

Πεδίο εφαρμογής της «άδειας παραπομπής»

Μόνο μελέτες σε σπονδυλωτά ζώα που υπόκεινται στις διαπραγματεύσεις.

Όλες οι μελέτες που υπόκεινται στις διαπραγματεύσεις.

Πρόσβαση στην κοινή υποβολή

Κωδικός ασφαλείας για την πρόσβαση στην κοινή υποβολή στο REACH-IT (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα «Κοινή υποβολή»)

Πληρωμή;

Σε περίπτωση που ο ECHA εκχωρήσει άδεια παραπομπής και/ή πρόσβασης στην κοινή υποβολή, δεν ζητά απόδειξη πληρωμής. Ωστόσο, το άλλο μέρος μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια για να διεκδικήσει αποζημίωση.

Αν ο ECHA σκοπεύει να εκχωρήσει άδεια παραπομπής και/ή πρόσβασης στην κοινή υποβολή, πρώτα αποστέλλεται αίτημα «απόδειξης πληρωμής», μαζί με το σχέδιο απόφασης.

Μετά τη λήψη της απόδειξης πληρωμής, ο ECHA εκδίδει την τελική απόφαση.

Σημείωση: Ο ECHA δεν διαθέτει νομική αρμοδιότητα για να αξιολογήσει εάν η εν λόγω αποζημίωση είναι επαρκής. Αυτό επαφίεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων. Ωστόσο, ο ECHA διευκρινίζει ότι η εν λόγω πληρωμή θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Νομικές αποζημιώσεις

Προσφυγές στο Συμβούλιο Προσφυγών του ECHA κατά αποφάσεων σχετικών με διαφορές μπορούν να ασκηθούν εντός τριών μηνών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)