Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίλυση διαφορών στην πράξη

Οι διαφορές μπορούν να σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων, με την πρόσβαση στην κοινή υποβολή ή, πιο συχνά, και στα δύο. Ο ECHA έχει διασφαλίσει την εφαρμογή ίδιων αρχών και διαδικασιών σε όλες τις περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που έχουν αποτύχει οι διαπραγματεύσεις, η υποβολή προσφυγής χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση. Ο ECHA αξιολογεί το εάν τα μέρη έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια να καταλήξουν σε δίκαιη, διαφανή και αμερόληπτη συμφωνία. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα μέρη. Συνεπώς, πριν υποβάλετε προσφυγή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταβάλει κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Η διαδικασία υποβολής προσφυγής περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες και προθεσμίες, μπορεί δε να πραγματοποιηθεί χωρίς νομική υποστήριξη και είναι δωρεάν.

Το αποτέλεσμα της προσφυγής δεν μπορεί ποτέ να είναι το ίδιο ικανοποιητικό για οποιοδήποτε από τα μέρη σε σύγκριση με το αποτέλεσμα μιας εθελοντικής συμφωνίας. Ακόμη και εάν έχει κινηθεί διαδικασία προσφυγής (ή ακόμη και μετά την έκδοση και παραλαβή της σχετικής απόφασης του ECHA), συνιστάται να συνεχίσετε τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας που να ικανοποιεί αμφότερα τα μέρη.

Ενέργεια 1: Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία

Ο ECHA αξιολογεί την προσφυγή σας βάσει τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα των διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταγράφετε και να συγκεντρώνετε όλη την αλληλογραφία που ανταλλάσσετε με το έτερο μέρος, για παράδειγμα σε ένα αρχείο ZIP ή PDF.

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε άλλες επιπλέον πληροφορίες (π.χ. μηνύματα εσωτερικής αλληλογραφίας, έγγραφα ή υπολογισμούς, τα οποία δεν έχετε ανταλλάξει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων), επεξηγηματικά σημειώματα ή νομικά ζητήματα.

 

Ενέργεια 2: Υποβάλετε την προσφυγή σας μέσω ηλεκτρονικού εντύπου

Υπάρχουν διαθέσιμα δύο έντυπα για την υποβολή της προσφυγής σας, ανάλογα με το εάν έχετε προβεί σε προκαταχώριση ή εάν έχετε υποβάλει αίτημα διερεύνησης σχετικά με την ουσία σας.

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα παρακάτω.

Ενέργεια 3: Ο ECHA αξιολογεί την προσφυγή σας

Αν ο ECHA διαπιστώσει ότι η προσφυγή σας είναι αποδεκτή, ζητεί από το έτερο μέρος να υποβάλει εντός 10 εργάσιμων ημερών τα δικά του τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Ο ECHA ξεκινάει την αξιολόγηση της προσφυγής μετά την υποβολή των τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων του έτερου μέρους (ή μετά τη λήξη της προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών).

Βάσει της τεκμηριωμένης επικοινωνίας μεταξύ υμών και του έτερου μέρους, ο ECHA καθορίζει εάν έχει καταβληθεί ή όχι κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Ενέργεια 4: Ο ECHA εκδίδει απόφαση

Υπάρχουν διάφορα πιθανά αποτελέσματα:

  • Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η προσφυγή αφορά τόσο την πρόσβαση σε δεδομένα όσο και την πρόσβαση στην κοινή υποβολή: εάν ο ECHA διαπιστώσει ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από εσάς, αλλά όχι από το έτερο μέρος, εκδίδει απόφαση με την οποία σας εκχωρείται άδεια παραπομπής στα δεδομένα. Θα λάβετε επίσης ένα αντίγραφο των ουσιαστικών περιλήψεων μελετών από την υπάρχουσα καταχώριση. Επιπλέον, ο ECHA θα σας εκχωρήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινή υποβολή μέσω κωδικού ασφαλείας. Ο κωδικός ασφαλείας είναι ένας κωδικός πρόσβασης που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας αυτόνομη καταχώριση στο πλαίσιο της υπάρχουσας κοινής υποβολής.
  • Σε ό,τι αφορά προσφυγές που σχετίζονται με την πρόσβαση σε κοινή υποβολή: εάν ο ECHA διαπιστώσει ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια από εσάς, αλλά όχι από το έτερο μέρος, θα σας εκχωρήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινή υποβολή μέσω κωδικού ασφαλείας. Ο κωδικός ασφαλείας είναι ένας κωδικός πρόσβασης που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας αυτόνομη καταχώριση στο πλαίσιο της υπάρχουσας κοινής υποβολής.
  • Σε ό,τι αφορά προσφυγές που σχετίζονται με δεδομένα: εάν ο ECHA διαπιστώσει ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από εσάς, αλλά όχι από το έτερο μέρος, εκδίδει απόφαση με την οποία σας εκχωρείται άδεια παραπομπής στα δεδομένα. Θα λάβετε επίσης ένα αντίγραφο των ουσιαστικών περιλήψεων μελετών από την υπάρχουσα καταχώριση. Είναι επίσης πιθανή η υποβολή προσφυγής σχετικά με δεδομένα που δεν έχουν υποβληθεί ακόμη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ECHA θα σας εκχωρήσει άδεια να πραγματοποιήσετε την καταχώρισή σας χωρίς τα δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς και θα σας παράσχει εύλογο χρονικό περιθώριο ώστε να αναπτύξετε και να υποβάλετε τα δεδομένα που δεν καλύπτονται από την άδεια παραπομπής (π.χ. μελέτες που δεν αφορούν σπονδυλωτά ζώα).
  • Εάν ο ECHA διαπιστώσει ότι δεν καταβάλατε κάθε προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας, δεν θα σας εκχωρήσει άδεια παραπομπής στα δεδομένα που ζητήσατε ούτε τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινή υποβολή. Τότε θα πρέπει να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις με το έτερο μέρος.
Ενέργεια 5: Υποβάλετε την καταχώρισή σας

Εφόσον καταλήξατε σε συμφωνία με το έτερο μέρος ή λάβατε απόφαση του ECHA με την οποία σας εκχωρείται η άδεια παραπομπής στα δεδομένα και/ή δυνατότητα πρόσβασης στην κοινή υποβολή, μπορείτε να υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισής σας.

Υποβάλετε προσφυγή

Η διαδικασία προσφυγής παρουσιάζει μικρές διαφορές ανάλογα με το εάν η ουσία σας υπόκειται σε προκαταχώριση ή σε διερεύνηση.

Συμπληρώστε το έντυπο για να υποβάλετε προσφυγή στον ECHA:

Επίλυση διαφορών στην πράξη

Εάν η ουσία σας υπόκειται σε προκαταχώριση:

Εικόνα

Έχετε αριθμό προκαταχώρισης
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
και η προθεσμία για την καταχώρισή σας είναι η 31η Μαΐου 2018.

Συμπληρώστε το έντυπο

 

Εάν η ουσία σας υπόκειται σε διερεύνηση:

Εικόνα

Έχετε αριθμό αιτήματος διερεύνησης (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Συμπληρώστε το έντυπο

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1