Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε

Για να προετοιμαστείτε για την καταχώριση, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες χρειάζεται να συγκεντρώσετε για να αποδείξετε την ασφαλή χρήση της ουσίας σας. Στη συνέχεια, αναφέρετε τις πληροφορίες αυτές στον φάκελο καταχώρισης, ο οποίος πρέπει να καταρτίζεται από κοινού από όλες τις εταιρείες που καταχωρίζουν την ίδια ουσία.

Τόσο εσείς όσο και οι συν-καταχωρίζοντες είστε υπεύθυνοι για το κοινό τμήμα του φακέλου καταχώρισης, το οποίο κατά γενικό κανόνα είναι το ίδιο για όλους τους καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας. Το εταιρικό τμήμα του φακέλου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν ειδικά τη δική σας εταιρεία.

Το κοινό τμήμα της καταχώρισής σας περιλαμβάνει τρία βασικά είδη πληροφοριών:

  • Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά της ουσίας
  • Ιδιότητες της ουσίας όσον αφορά το περιβάλλον
  • Ιδιότητες της ουσίας όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου

Θα πρέπει να ελέγξετε στο φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για την ουσία σας (ΦΑΠΟ) ποιες πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες και ποιες θα χρειαστεί να αναζητήσετε ή να συντάξετε.

Ο όγκος των απαιτούμενων πληροφοριών εξαρτάται από την υψηλότερη ποσότητα που θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο της κοινής υποβολής. Κάθε καταχωρίζων μοιράζεται δεδομένα καθώς και το κόστος των δεδομένων που χρειάζεται.

Ανάλογα με τις ιδιότητες της ουσίας και τις διαθέσιμες πληροφορίες, ορισμένες δοκιμές δεν μπορούν ή δεν χρειάζεται να διενεργηθούν. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται ως προσαρμογές.

Στο εταιρικό τμήμα του φακέλου σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες που αφορούν ειδικά τη δική σας εταιρεία σχετικά με τα ακόλουθα:

  • Προσδιορισμός της ουσίας (συστατικά, προσμείξεις, πρόσθετα)
  • Χρήση και συνθήκες χρήσης της ουσίας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ουσίας (από την παρασκευή της έως τη διαχείριση των αποβλήτων)

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2