Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε

Οι ελάχιστες απαιτήσεις δεδομένων για την καταχώριση της ουσίας σας καθορίζονται στα Παραρτήματα VI - X του κανονισμού REACH. Οι νομικές απαιτήσεις (τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών) είναι σωρευτικές και εξαρτώνται από την ποσότητα της ουσίας που παρασκευάζετε ή εισάγετε. Για κάθε μεμονωμένη ουσία οι ακριβείς απαιτήσεις πληροφοριών διαφέρουν, ανάλογα με την ποσότητα, τη χρήση και την έκθεση, καθώς και τις ιδιότητες της ουσίας.

Αναφέρετε τις πληροφορίες αυτές στον φάκελο καταχώρισης, ο οποίος πρέπει να καταρτίζεται από κοινού από όλες τις εταιρείες που καταχωρίζουν την ίδια ουσία. Ο φάκελος καταχώρισης θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών ή σε πληροφορίες που έχουν ληφθεί από εναλλακτικά μέσα, εφόσον υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση.  Ορισμένες απαιτήσεις πληροφοριών ενδέχεται να τροποποιούνται εξαιτίας της φύσης της ουσίας σας.

Λεπτομερής καθοδήγηση σχετικά με την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων πληροφοριών παρέχεται στα αντίστοιχα υποκεφάλαια στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας, Κεφάλαια R.7.

Νέες μελέτες που πληρούν τις απαιτήσεις πληροφοριών όπως ορίζονται στα παραρτήματα ΙΧ και Χ δεν θα πρέπει να διενεργούνται στο στάδιο της καταχώρισης. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να αναπτύξετε μια πρόταση δοκιμής, να τη συμπεριλάβετε στον φάκελο καταχώρισης και να την υποβάλετε στον ECHA.

Απαιτούνται τρία βασικά είδη πληροφοριών για το κοινό τμήμα του φακέλου καταχώρισής σας:

  1. Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά της ουσίας.
  2. Ιδιότητες της ουσίας όσον αφορά το περιβάλλον.
  3. Ιδιότητες της ουσίας όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου.

Ελέγξτε με τους από κοινού καταχωρίζοντες με εσάς ποιες πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες και ποιες θα χρειαστεί να συλλέξετε ή να παραγάγετε. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ποιότητα των πληροφορικών επικινδυνότητας. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση για από κοινού υποβολή, ο κάθε καταχωρίζων είναι ατομικά υπεύθυνος για τα δεδομένα στα οποία στηρίζει την καταχώριση.

Ο όγκος των απαιτούμενων πληροφοριών εξαρτάται από την υψηλότερη ποσότητα που θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο της από κοινού υποβολής. Η κοινοχρησία δεδομένων και η από κοινού υποβολή είναι σχεδιασμένες με στόχο τον επιμερισμό του πραγματικού κόστους μεταξύ όλων των από κοινού καταχωριζόντων που χρειάζονται τα δεδομένα.

Ανάλογα με τις ιδιότητες της ουσίας και τις διαθέσιμες πληροφορίες, ορισμένες δοκιμές δεν μπορούν ή δεν χρειάζεται να διενεργηθούν. Αυτές οι καταστάσεις ονομάζονται «προσαρμογές» (Παράρτημα XI στον κανονισμό REACH).  

Επιπλέον, στο ατομικό τμήμα του φακέλου σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στοιχεία που σχετίζονται με την επιχείρησή σας σχετικά με τα εξής:

  • Προσδιορισμός της ουσίας (συστατικά, προσμείξεις, πρόσθετα).
  • Χρήση και συνθήκες χρήσης της ουσίας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ουσίας (από την παρασκευή της έως τη διαχείριση των αποβλήτων).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)