Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες χρήσεις

 

Πρέπει να αναφέρετε στον φάκελο καταχώρισης με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται η ουσία σας στην αλυσίδα εφοδιασμού σας. Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές πηγές, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:

 • Γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στην εταιρεία σας σχετικά με τις χρήσεις από τους πελάτες σας. Γνωρίζετε τις χρήσεις της ουσίας βάσει της αγοράς την οποία προμηθεύετε. Μπορεί να έχετε ήδη καταγράψει τις χρήσεις στα δελτία δεδομένων ασφαλείας που παρέχετε στους πελάτες σας.
 • Απευθείας επαφές με τους πελάτες σας. Αυτό έχει σημασία όταν προμηθεύετε περιορισμένο αριθμό πελατών που χρησιμοποιούν απευθείας την ουσία με σκοπό την αντίδρασή της ή την προσθήκη της σε ένα αντικείμενο.
 • Χάρτες χρήσης ανά τομέα είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο του ECHA. Οι εν λόγω χάρτες είναι σημαντικοί, για παράδειγμα, όταν προμηθεύετε τομείς μεταποίησης. Οι χάρτες χρήσης περιέχουν ήδη συγκεντρωμένη και συμφωνημένη περιγραφή των συνήθων χρήσεων σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα χαρτών χρήσης ανά τομέα στον πίνακα επισκόπησης στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Εάν η ουσία σας δεν πωλείται σε σαφώς καθορισμένο τομέα, π.χ. εάν πωλείται αποκλειστικά σε διανομείς, πρέπει να συνυπολογίζετε τον χρόνο που απαιτείται για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις χρήσεις.

Εάν συμμετέχετε σε υφιστάμενη καταχώριση, ελέγξτε αν οι χρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού σας έχουν ήδη περιγραφεί καταλλήλως. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια περιγραφή.

Περιγράψτε με προσοχή τις χρήσεις σας, διότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τις αρχές, π.χ. για την ιεράρχηση ουσιών με σκοπό την κανονιστική διαχείριση πιθανού κινδύνου. Συνιστάται:

 • να καλύπτετε μόνο τις πραγματικές χρήσεις που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού σας·
 • να περιλαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα ανά χρήση·
 • να συγκεντρώνετε και να αναφέρετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια πληροφορίες για ειδικές χρήσεις, μεταξύ άλλων:
  • χρήσεις από καταναλωτές·
  • χρήσεις σε αντικείμενα·
  • χρήσεις σε περιορισμένο μόνο αριθμό εγκαταστάσεων·
  • χρήσεις υπό αυστηρό περιορισμό·
  • ενδιάμεσες χρήσεις·
  • χρήσεις στις οποίες υπάρχει επαφή με τρόφιμα και καλλυντικά.

Εκτός της περιγραφής των χρήσεων στον φάκελο καταχώρισης, μπορεί να χρειαστεί να περιγράψετε τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης σε σενάρια έκθεσης, που αποτελούν μέρος της έκθεσης χημικής ασφάλειας. Έκθεση χημικής ασφάλειας απαιτείται εάν καταχωρίζετε ουσία, η ποσότητα της οποίας ισούται ή υπερβαίνει τους 10 τόνους ετησίως.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)