Πώς να δημιουργήσετε τον φάκελο καταχώρισής σας στο REACH-IT

Εάν είστε καταχωρίζων μέλος και συμφωνείτε με το σύνολο των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί για λογαριασμό σας από τον κύριο καταχωρίζοντα, μπορείτε να εκπονήσετε τον φάκελο καταχώρισής σας εξ ολοκλήρου στο REACH-IT. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το IUCLID.

Για να πραγματοποιήσετε την καταχώριση, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο REACH-IT. Στην αρχική σελίδα του REACH-IT, στο πεδίο «Submit a dossier» (Υποβολή φακέλου), επιλέξτε «Prepare online in REACH-IT» (Εκπόνηση επιγραμμικά στο REACH-IT).

Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε την κοινή υποβολή στο πλαίσιο της οποίας επιθυμείτε να καταχωρίσετε την ουσία σας.

Στη συνέχεια, ο οδηγός δημιουργίας φακέλου REACH-IT θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τη διαδικασία και να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία. Θα χρειαστεί να παράσχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ταυτότητα και σύνθεση ουσίας
  • Ταξινόμηση και επισήμανση (εάν διαφέρουν από αυτά του κύριου καταχωρίζοντος)
  • Εκτιμώμενες ποσότητες, εγκαταστάσεις, χρήσεις ουσίας
  • Καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της χημικής ουσίας ή έκθεση χημικής ασφάλειας (ΕΧΑ), σε περίπτωση που δεν βασίζεστε στις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τον κύριο καταχωρίζοντα και υποβάλλετε τις δικές σας πληροφορίες
  • Περίληψη αξιολόγησης ΑΒΤ (ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική), μόνο σε περίπτωση που παρέχετε τη δική σας ΕΧΑ
  • Βασικές πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα σχετικά με την επιχείρησή σας

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)