Εργαλειοθήκη QSAR

Η εργαλειοθήκη είναι μια εφαρμογή λογισμικού που αναπτύχθηκε με στόχο να χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις, τη χημική βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες για την κάλυψη των κενών που υπάρχουν στα δεδομένα (οικο)τοξικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των κινδύνων των χημικών ουσιών Η εργαλειοθήκη ενσωματώνει πληροφορίες και εργαλεία από διάφορες πηγές σε ένα λογικό διάγραμμα ροής. Πολύ σημαντικό ρόλο στο εν λόγω διάγραμμα ροής παίζει η ομαδοποίηση των χημικών ουσιών σε χημικές κατηγορίες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εργαλειοθήκης είναι τα εξής:

  1. Προσδιορισμός των σχετικών δομικών χαρακτηριστικών και των δυνητικών μηχανισμών ή του τρόπου δράσης της χημικής ουσίας-στόχου
  2. Προσδιορισμός άλλων χημικών ουσιών με όμοια δομικά χαρακτηριστικά και/ή μηχανισμούς ή τρόπο δράσης
  3. Χρήση υφιστάμενων πειραματικών δεδομένων για τη συμπλήρωση δεδομένων που ελλείπουν

 

Παραδείγματα της εργαλειοθήκης QSAR του ΟΟΣΑ

Image
Τα επεξηγηματικά παραδείγματα ενθαρρύνουν τη χρήση της εργαλειοθήκης QSAR του ΟΟΣΑ για την προθεσμία του 2018. Το Μέρος 1 (εισαγωγικό σημείωμα) παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την εργαλειοθήκη QSAR του ΟΟΣΑ καθώς και γενικές παρατηρήσεις. Το Μέρος 2 περιέχει μελέτες περιπτώσεων για επιλεγμένες ουσίες.