Διδάγματα από την αξιολόγηση των φακέλων

In line with Article 54 of REACH, by 28 February of each year, ECHA publishes a report on the progress it has made over the previous calendar year in relation to evaluation. In these reports, ECHA is specifically required to include recommendations to potential registrants to foster improvement in the quality of future registrations. Similar practical advice is available especially in the related Practical Guides and illustrative examples published of best approaches.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)