Εκστρατείες για τον έλεγχο φακέλων βάσει ΤΠ

Ο ECHA προχωρεί σε ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που περιέχουν οι φάκελοι καταχώρισης αποσκοπώντας στην εκπλήρωση του πρώτου στρατηγικού του στόχου «Μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας δεδομένων υψηλής ποιότητας με σκοπό την ασφαλή παρασκευή και χρήση των χημικών προϊόντων». Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, ο ECHA χρησιμοποίησε την εμπειρία που απέκτησε από την αξιολόγηση των φακέλων καταχώρισης και μετέτρεψε τις συχνές ελλείψεις σε υπολογιστικούς αλγόριθμους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο ολόκληρης της βάσης δεδομένων. Αυτό παρέχει στον Οργανισμό μια καλύτερη γενική εικόνα για την ποιότητα των δεδομένων καταχώρισης και τον βοηθά να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις ασυνέπειες που έχουν διαπιστωθεί.

Τα αποτελέσματα των αρχικών ελέγχων κοινοποιούνται στους καταχωρίζοντες μέσω ανεπίσημων επιστολών, οι οποίες περιέχουν επίσης συμβουλές σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης των πιθανών ασυνεπειών. Ο Οργανισμός αναμένει ότι οι επιχειρήσεις θα λάβουν σοβαρά υπόψη τις επιστολές αυτές και θα ενημερώσουν αυτοβούλως τις καταχωρίσεις τους διορθώνοντας τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί, χρησιμοποιώντας παράλληλα αυτές τις γνώσεις για τη αποφυγή των ίδιων ζητημάτων σε μελλοντικές υποβολές. Οι επιστολές αυτές αποτελούν για τις επιχειρήσεις μια ευκαιρία να βελτιώσουν τους φακέλους τους πριν ο ECHA λάβει νομικά δεσμευτικά μέτρα όπως είναι οι έλεγχοι συμμόρφωσης.

Ενδιάμεσα προϊόντα

Για τα ενδιάμεσα προϊόντα που παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, ο κανονισμός REACH επιτρέπει την καταχώριση με μειωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητές τους και χωρίς έκθεση χημικής ασφάλειας. Οι ουσίες που έχουν καταχωριστεί ως ενδιάμεσα προϊόντα ενώ δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό για τα ενδιάμεσα προϊόντα ή/και τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και για τις οποίες υπάρχουν ελλιπείς πληροφορίες περί επικινδυνότητας και κινδύνων στον φάκελο καταχώρισης μπορούν να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπτωση έκθεσης για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, ο ECHA επαληθεύει ενεργά τη συμμόρφωση των φακέλων αυτού του τύπου.

 

 

Supporting material

Προσδιορισμός ουσιών

Ο σωστός και συνεπής προσδιορισμός ουσιών (SID) αποτελεί τη βάση για όλες τις διαδικασίες βάσει του κανονισμού REACH. Κάθε καταχωρίζων υποχρεούται να παρέχει έναν λεπτομερή χαρακτηρισμό της ταυτότητας της ουσίας που παρασκευάζει ή εισάγει· αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο καταχωρίζοντα της κοινής υποβολής στο φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ).

Οι ετήσιες εκθέσεις προόδου σχετικά με την αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH αναφέρουν τον προσδιορισμό των ουσιών ως μία από τις πιο κοινές ελλείψεις που διαπιστώνονται στις καταχωρίσεις που υποβάλλονται στον Οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, ο ECHA διεξήγαγε έναν έλεγχο TΠ των απαιτούμενων στοιχείων πληροφόρησης σχετικά με την ταυτότητα ουσιών για όλες τις καταχωρίσεις βάσει του κανονισμού REACH.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)