Βοηθητικό εργαλείο ελέγχου της ποιότητας φακέλων

Το Dossier Quality Assistant (Βοηθός ποιότητας φακέλων) είναι ένα εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι καταχωρίζοντες για να ελέγχουν τα σύνολα δεδομένων IUCLID για την ουσία και τους φακέλους τους ως προς κοινές ελλείψεις και ασυνέπειες, πριν από την υποβολή του φακέλου καταχώρισης ή του αιτήματός τους στον ECHA. Το εργαλείο επικαιροποιείται τακτικά βάσει της εμπειρίας από διάφορες δραστηριότητες  αξιολόγησης του ECHA. Το Dossier Quality Assistant περιλαμβάνεται σε μια ξεχωριστή καρτέλα του πρόσθετου Validation Assistant (Βοηθός επικύρωσης) για IUCLID (παλαιότερα πρόσθετο TCC). 

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)