Προσδιορισμός των υποχρεώσεών σας

Βάσει του κανονισμού REACH, για κάθε μεμονωμένη ουσία που παρασκευάζετε, εισάγετε ή χρησιμοποιείτε καλείστε να εκπληρώσετε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις σας εξαρτώνται από τον ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε σχέση με τη συγκεκριμένη ουσία.

Ακόμη και όταν πρόκειται για μείγματα ή αντικείμενα, οι περισσότερες από τις υποχρεώσεις του REACH αφορούν τις ουσίες που περιέχονται σε αυτά.

Εάν η ουσία ή το μείγμα σας έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη ή επικίνδυνο, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε και προς τις διατάξεις του κανονισμού CLP.

Τι είναι ο Navigator;

Ο Navigator είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει:

  • Να αποσαφηνίζετε τον ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Να προσδιορίζετε τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά μεμονωμένες ουσίες.
  • Να βρίσκετε συναφή έγγραφα καθοδήγησης, εγχειρίδια, νομοθεσία και ηλεκτρονικούς συνδέσμους προς άλλες πηγές πληροφόρησης που μπορούν να σας βοηθήσουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας.

Κάθε επίσκεψή σας στον Navigator αφορά μία συγκεκριμένη ουσία.

Σε περίπτωση που τυποποιείτε, χρησιμοποιείτε ή ασχολείσθε με μείγματα, το πρώτο βήμα πριν από τη χρήση του Navigator είναι να προσδιορίσετε τις ουσίες που περιέχονται στα συγκεκριμένα μείγματα.

Εάν είστε παραγωγός, εισαγωγέας ή προμηθευτής αντικειμένων και δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα για ποιες ουσίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Navigator, μπορείτε να ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Πληροφορίες για τον παραγωγό, τον εισαγωγέα ή τον προμηθευτή αντικειμένων» κατωτέρω.

Ο Navigator θα σας παράσχει έναν κατάλογο με τις υποχρεώσεις σας για τη συγκεκριμένη ουσία με βάση τις απαντήσεις που θα δώσετε σε σειρά ερωτήσεων, π.χ. σχετικά με το εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε την ουσία, σε ποια ποσότητα, για ποια χρήση, κατά πόσον η ουσία είναι ταξινομημένη ως επικίνδυνη, κτλ. Καθόλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Navigator, κάθε ερώτηση συνοδεύεται από επεξηγηματικό κείμενο που σας βοηθά να επιλέξετε μία εκ των δυνατών απαντήσεων.

Το εργαλείο θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα και θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις πιθανές υποχρεώσεις σας βάσει των κανονισμών REACH και CLP αναφορικά με τη συγκεκριμένη ουσία σας, και θα σας παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη για την εκπλήρωσή τους. Πάντως, ο Navigator παρέχει μόνο γενικές συμβουλές και δεν επιλύει συγκεκριμένα προβλήματα (π.χ. δεν παρέχει συστάσεις σχετικά με τον προβλεπόμενο τρόπο ταξινόμησης μιας συγκεκριμένης ουσίας δυνάμει του κανονισμού CLP).

Χρήση του Navigator

Συναφής καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στον γενικό κατάλογο υποχρεώσεων δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Ο «γενικός κατάλογος υποχρεώσεων» περιλαμβάνει όλες τις πιθανές υποχρεώσεις που προβλέπει το εργαλείο, καθώς και έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς τη συναφή για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων καθοδήγηση. Εάν γνωρίζετε ήδη τις υποχρεώσεις που σας αφορούν, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στον συγκεκριμένο κατάλογο και να βρείτε τις συναφείς οδηγίες.

Σχετικά με τον Navigator


Τρόπος χρήσης του Navigator

Ο Navigator θα σας υποβάλλει σειρά ερωτήσεων σχετικά με την ουσία σας. Είναι σημαντικό να δίδετε τις σωστές απαντήσεις, διαφορετικά ο Navigator θα σας δώσει εσφαλμένο κατάλογο υποχρεώσεων. Συνεπώς, συνιστάται ιδιαίτερα να διαβάζετε προσεκτικά τις διευκρινίσεις που παρέχονται κάτω από κάθε ερώτηση προτού απαντήσετε στις ερωτήσεις.

Σε ορισμένες προβληματικές περιπτώσεις ίσως είναι δύσκολο να απαντήσετε σε μια ερώτηση. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η καθοδήγηση είναι ανεπαρκής, συνιστάται να απευθύνεστε σε ειδικό.

Η ακολουθία των ερωτήσεων εξαρτάται από τις απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις.

Η επίσκεψη στον Navigator δεν είναι πάντοτε ίδια για όλες τις ουσίες: για κάθε ξεχωριστή περίπτωση θα σας υποβάλλονται οι ανάλογες ερωτήσεις, βάσει των απαντήσεων που δίνετε σε κάθε στάδιο.

 

Τι χρειάζομαι για να ξεκινήσω μια επίσκεψη;

Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον Navigator, προσδιορίστε όλες τις ουσίες που χειρίζεστε ή επιλέξτε την ομάδα των ουσιών για την οποία επιθυμείτε να επισκεφτείτε τον Navigator. Για κάθε ξεχωριστή ουσία πρέπει να πραγματοποιείτε διαφορετική επίσκεψη στον Navigator, δεδομένου ότι οι ερωτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ουσία (ο κανονισμός REACH ισχύει για όλες τις ουσίες, υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο).

Σε περίπτωση που παρασκευάζετε, εισάγετε ή χρησιμοποιείτε αρκετές ουσίες με τον ίδιο τρόπο, ενδέχεται οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις να είναι παρόμοιες. Σε αυτή την περίπτωση, εάν πραγματοποιήσετε διαφορετικές επισκέψεις στον Navigator θα λάβετε τον ίδιο κατάλογο υποχρεώσεων για τις εν λόγω ουσίες.

 

Με ποιες λειτουργίες μπορώ να εξατομικεύσω το εργαλείο;

  • Τα σχόλιά μου

Σε κάθε ερώτηση μπορείτε να προσθέτετε τα σχόλια σας. Τα σχόλια αυτά προορίζονται αποκλειστικά για δική σας χρήση (π.χ. σκεπτικό της επιλογής μιας απάντησης, σχόλια προς συναδέλφους) και δεν λαμβάνονται υπόψη από το εργαλείο για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων του χρήστη.

Για να προσθέσετε ένα σχόλιο, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Τα σχόλιά μου». Αυτά τα σχόλια θα αποθηκευτούν στο «Ιστορικό» της επίσκεψής σας.

  • Ιστορικό

Το πλήκτρο «Ιστορικό» σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε στην οθόνη όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί, τις απαντήσεις που έχετε δώσει, τα σχόλιά σας για καθεμία από τις ερωτήσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση βάσει των κανονισμών REACH και CLP.

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία αυτά σε μορφή πίνακα ή καταλόγου.

Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη δεν ολοκληρώνεται μέχρις ότου απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Το «Ιστορικό» της ανολοκλήρωτης επίσκεψης θα εμφανίζεται στην οθόνη υπό τον τίτλο «Προσωρινό ιστορικό».

Το Ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών της ανολοκλήρωτης επίσκεψης, αποθηκεύεται για 30 ημέρες.Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο της επίσκεψης για μεγαλύτερο διάστημα, μπορείτε να το πράξετε μέσω των λειτουργιών του προγράμματος περιήγησης (π.χ. «file, save as …» (αρχείο, αποθήκευση ως…) ή με παρόμοια λειτουργία, ανάλογα με το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε).

  • Τροποποίηση της απάντησης σε ερώτηση

Μπορείτε να επιστρέψετε σε προηγούμενη ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί για να αλλάξετε τη σχετική απάντηση μέσω του πλήκτρου «προηγούμενο». Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την απάντηση σε οποιαδήποτε προηγούμενη ερώτηση. Για τον σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να ελέγξετε το «Ιστορικό» σας.

Στο Ιστορικό, στο τέλος κάθε ερώτησης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Επεξεργασία». Αυτό σας κατευθύνει στην ερώτηση όπου μπορείτε να τροποποιήσετε την απάντησή σας. Εάν αλλάξετε την απάντηση σε οποιαδήποτε προηγούμενη ερώτηση, η επίσκεψή σας θα συνεχιστεί από το συγκεκριμένο αυτό σημείο, ενώ το σύνολο των απαντήσεων που έχετε δώσει σε ερωτήσεις που έπονταν της συγκεκριμένης ερώτησης θα διαγραφεί.

  • Αποτέλεσμα επίσκεψης

Στο τέλος κάθε επίσκεψης μπορείτε να λαμβάνετε τον κατάλογο των υποχρεώσεων που ισχύουν για εσάς είτε κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «υποχρεώσεις» είτε ελέγχοντας το «Ιστορικό». Ο κατάλογος αυτός περιέχει συνδέσμους προς τη συναφή νομοθεσία και προς τα έγγραφα καθοδήγησης όπου παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση. Παρέχονται επίσης χρήσιμοι σύνδεσμοι προς άλλες πηγές πληροφόρησης.

 

Πώς μπορώ να ανακτήσω μια προηγούμενη επίσκεψη;

Κάθε φορά που ξεκινάτε μια επίσκεψη στον Navigator, λαμβάνετε έναν αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης στον Navigator (ID), ο οποίος αποτελείται από αριθμούς που παράγονται με τυχαία σειρά. Εάν διακόψετε μια επίσκεψη, μπορείτε πάντα να την ανακτήσετε κάνοντας κλικ στο «ανάκτηση προηγούμενης επίσκεψης» και εισάγοντας τον Navigator ID. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την επιλογή «ανάκτηση προηγούμενης επίσκεψης» για να ανακτάτε ολοκληρωθείσες επισκέψεις.

Συνιστάται να αποθηκεύετε τον Navigator ID αμέσως μόλις ξεκινάτε κάθε επίσκεψη στον Navigator και να τον συσχετίζετε με τη συγκεκριμένη ουσία για την οποία πραγματοποιείτε την επίσκεψη. Επισημαίνεται ότι μόνο με τον αριθμό επίσκεψης (και όχι με την ονομασία της ουσίας, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με τον αριθμό) μπορείτε να ανακτήσετε μια προηγούμενη επίσκεψη.

Αφότου τον λάβετε, ο Navigator ID εμφανίζεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας που επεξεργάζεστε στο πλαίσιο της επίσκεψής σας, μετά από τις λέξεις «Ο προσωπικός σας Navigator ID είναι:». Μπορείτε επίσης να τον διατηρήσετε εκτυπώνοντας το «Ιστορικό» ή να τον αποθηκεύσετε (μέσω της σχετικής λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ενότητα «Ιστορικό»).

Categories Display