Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νέα και δραστηριότητες

Συμβουλευτείτε τις ειδήσεις, τα διαδικτυακά σεμινάρια, τις εκδηλώσεις και το υπόλοιπο υλικό που αφορά την υποκατάσταση με ασφαλέστερες χημικές ουσίες. Στην ενότητα για τις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον ECHA, τις αρχές των κρατών μελών ή διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους φορείς του ECHA.

Νέα και δραστηριότητες

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Events

substitution events

Previous events >

Categories Display


Route: .live1