Δίκτυα

Για την εφαρμογή της στρατηγικής υποκατάστασης του ECHA και τη χρήση ασφαλέστερων χημικών ουσιών απαιτείται η συνεργασία αρκετών ενδιαφερομένων φορέων. Τα συνεργατικά δίκτυα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και την προώθηση της καινοτομίας και της τεκμηριωμένης υποκατάστασης.

Δίκτυο για την υποκατάσταση

Ο ECHA έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο για τους ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υποκατάσταση και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην ΕΕ. Η εναρκτήρια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2017.

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο δίκτυο; Το δίκτυο είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να στηρίξουν ενεργά πρωτοβουλίες υποκατάστασης στην ΕΕ, φέρνοντας σε επαφή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, τον κλάδο, ΜΚΟ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και συμβούλους.

 

 Υποκατάσταση από ασφαλέστερες χημικές ουσίες — Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταλλαγής Πληροφοριών

Η ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο LinkedIn είναι ένα χώρος συνεργασίας για τη συζήτηση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υποκατάσταση από ασφαλέστερες χημικές ουσίες. Στόχος της είναι να φέρει σε επαφή αρχές, ενώσεις του κλάδου, εταιρείες, ερευνητές, ΜΚΟ και άλλους σχετικούς φορείς με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και εμπειρία στην υποκατάσταση σε επίπεδο ΕΕ.

 Δίκτυο επαγγελματιών κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και ανάλυσης εναλλακτικών βάσει του κανονισμού REACH

Το δίκτυο επαγγελματιών κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και ανάλυσης εναλλακτικών βάσει του κανονισμού REACH (NetRSAP) έχει συσταθεί για την προώθηση της ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών σχετικά με έννοιες, μεθόδους και εμπειρίες που αφορούν την κοινωνικοοικονομική ανάλυση καθώς και την ανάλυση εναλλακτικών επιλογών στο πλαίσιο του REACH και της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα. Το δίκτυο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ του ECHA, των κρατών μελών και ενδιαφερομένων φορέων του κλάδου και ΜΚΟ.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display