Κατάλογος περιορισμών

Κατάλογος περιορισμών

Κατάλογος περιορισμών

The table below is the Annex XVII to REACH and includes all the restrictions adopted in the framework of REACH and the previous legislation, Directive 76/769/EEC. Each entry shows a substance or a group of substances or a substance in a mixture, and the consequent restriction conditions. The latest consolidated version of REACH presents the restrictions adopted until the date of publication. Subsequent changes are included in the amending Commission regulations.

 

 

Further information on the table

The restricted substances (on their own, in a mixture or in an article) are substances for which manufacture, placing on the market or use is limited or banned in the European Union.

The table has been prepared by the European Chemicals Agency (ECHA) to facilitate the searching of restricted substances in the Annex XVII of the REACH Regulation, and the table provides additional information related to the specific restriction entry.

The table contains:

 • Name: the name as given in column 1 of Annex XVII of each entry. In certain cases a group name is not available and the entry number is used instead;
 • EC and CAS numbers; please note that not all the entries in Annex XVII of the REACH Regulation have these numbers. Note also that if it is a group entry, the EC and CAS numbers are under the group member information;
 • Conditions: a document prepared by ECHA that includes the conditions of the restriction according to the latest updated consolidated version of Annex XVII to REACH Regulation. The document also contains the subsequent amendment(s) after the publishing of the consolidated version of REACH;
 • Appendices: links to appendices that concern only certain entries. Please note that searching with CAS or EC numbers is not yet possible for substances restricted under Appendices 1-6 (CMR substances);
 • Standards: links providing information on standards, where available  (links to the CEN search engine for the European standards, or to the international standards' pages);
 • History: links to the original restriction and subsequent amendments;
 • Q&A: the relevant question(s) and answers related to the restriction entry. Please note that the list of Questions and Answers on Restrictions contains also general Q&As, which are not entry specific.

Group members: if there is an entry which concerns several substances (i.e. group entry); the substances within the group entry are described as ‘Group members' and listed in the table. These members are either explicitly mentioned in the specific restriction entry, or they are identified by ECHA in case the entry is of general nature (like cadmium and its compounds). Note that this identification is not yet ready for all entries.

Note that some entries have been deleted from the table:

 • Regulation (EU) No 552/2009: entries 33 and 39 have been deleted (substances severely restricted under Regulation (EC) No 2037/2000 – substances that deplete the ozone layer).
 • Regulation (EU) No 207/2011: entries 44 and 53 have been deleted (substances severely restricted under Regulation (EU) No 850/2004 – substances as persistent organic pollutants). Note: Regulation (EC) No 850/2004 is repealed with Regulation (EU) No 2020/2096.
 • Regulation (EU) No 126/2013: entry 42 has been deleted (substances severely restricted under Regulation (EU) No 519/2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 – substances as persistent organic pollutants). Note: Regulation (EC) No 519/2012 is repealed with Regulation (EU) No 2020/2096.
 • Regulation (EU) No 2020/2096: entries 22, 67 and 68 have been deleted (substances severely restricted under Regulation (EU) No 2019/1021 on persistent organic pollutants). See Regulation (EU) No 2020/2096.
Last updated 22 Μαΐου 2024. Database contains 73 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
Conditions Appendices  
show/hide
Terphenyl, chlorinated EC No.: 262-968-2 | CAS No.: 61788-33-8
-
-
01
Details
Vinyl Chloride
200-831-0
75-01-4
02
Details
-
-
03
Details
204-799-9
126-72-7
04
Details
200-753-7
71-43-2
05
Details
-
-
06
Details
208-892-5
545-55-1
07
Details
show/hide
3-bromobiphenyl EC No.: 218-304-9 | CAS No.: 2113-57-7
Polybromobiphenyls, Polybrominatedbiphenyls (PBB) EC No.: - | CAS No.: 59536-65-1
Decabromo-1,1'-biphenyl EC No.: 237-137-2 | CAS No.: 13654-09-6
4,4'-dibromobiphenyl EC No.: 202-198-6 | CAS No.: 92-86-4
Nonabromo-1,1'-biphenyl EC No.: 248-637-5 | CAS No.: 27753-52-2
Tetrabromo(tetrabromophenyl)benzene EC No.: 248-696-7 | CAS No.: 27858-07-7
4-bromobiphenyl EC No.: 202-176-6 | CAS No.: 92-66-0
Hexabromo-1,1'-biphenyl EC No.: 252-994-2 | CAS No.: 36355-01-8
-
-
08
Details
show/hide
Benzidine and / or its derivatives EC No.: - | CAS No.: -
Soap bark powder (Quillaja saponaria) and its derivatives containing saponines
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Quillaja saponaria, Rosaceae.
EC No.: 273-620-4 | CAS No.: 68990-67-0
Wood powder EC No.: - | CAS No.: -
o-Nitrobenzaldehyde EC No.: 209-025-3 | CAS No.: 552-89-6
-
-
09
Details
show/hide
Ammonium polysulphide EC No.: 232-989-1 | CAS No.: 9080-17-5
Ammonium sulphide EC No.: 235-223-4 | CAS No.: 12135-76-1
Ammonium hydrogen sulphide EC No.: 235-184-3 | CAS No.: 12124-99-1
-
-
10
Details
show/hide
Butyl bromoacetate EC No.: 242-729-9 | CAS No.: 18991-98-5
Propyl bromoacetate EC No.: - | CAS No.: 35223-80-4
Ethyl bromoacetate EC No.: 203-290-9 | CAS No.: 105-36-2
Methyl bromoacetate EC No.: 202-499-2 | CAS No.: 96-32-2
-
-
11
Details
show/hide
2-naphthylamine EC No.: 202-080-4 | CAS No.: 91-59-8
Salts of 2-naphthylamine EC No.: - | CAS No.: -
2-naphthylammonium chloride EC No.: 210-313-6 | CAS No.: 612-52-2
2-naphthylammonium acetate EC No.: 209-030-0 | CAS No.: 553-00-4
-
-
12
Details
show/hide
Benzidine EC No.: 202-199-1 | CAS No.: 92-87-5
Salts of benzidine EC No.: - | CAS No.: -
-
-
13
Details
202-204-7
92-93-3
14
Details
show/hide
4-Aminobiphenyl xenylamine EC No.: 202-177-1 | CAS No.: 92-67-1
-
-
15
Details
show/hide
Trilead-bis(carbonate)-dihydroxide 2PbCO3-Pb(OH)2 EC No.: 215-290-6 | CAS No.: 1319-46-6
Neutral anhydrous carbonate (PbCO3 ) EC No.: 209-943-4 | CAS No.: 598-63-0
-
-
16
Details
show/hide
Lead sulphate PbSO4 EC No.: 231-198-9 | CAS No.: 7446-14-2
Sulphuric acid, lead salt Pbx SO4 EC No.: 239-831-0 | CAS No.: 15739-80-7
-
-
17
Details
-
-
18
Details
231-106-7
7439-97-6
18a
Details
show/hide
Antimony arsenic oxide EC No.: 264-904-9 | CAS No.: 64475-90-7
Arsenic bromide EC No.: 265-296-8 | CAS No.: 64973-06-4
Cobalt arsenide EC No.: 265-784-0 | CAS No.: 65453-05-6
Tris[(8α)-6'-methoxycinchonan-9(R)-ol] arsenite EC No.: 303-002-2 | CAS No.: 94138-87-1
Tetraphenylarsonium Chloride Hydrochloride Hydrate EC No.: 621-302-4 | CAS No.: 123334-18-9
Sodium hexafluoroarsenate(V) EC No.: 624-772-9 | CAS No.: 12005-86-6
Silver hexafluoroarsenate EC No.: 624-776-0 | CAS No.: 12005-82-2
Arsenic(II) sulfide EC No.: 627-949-9 | CAS No.: 12044-79-0
ARSENIC(V) OXIDE HYDRATE EC No.: 629-626-8 | CAS No.: 12044-50-7
Arsenic acid (H3AsO4), monocesium salt EC No.: 677-899-7 | CAS No.: 16331-85-4
Sodium arsenate dibasic heptahydrate EC No.: 677-900-0 | CAS No.: 10048-95-0
Sodium cacodylate trihydrate EC No.: 682-793-9 | CAS No.: 6131-99-3
Gallium zinc triarsenide EC No.: 308-577-3 | CAS No.: 98106-56-0
Vanadium(4+) diarsenate (1:1) EC No.: 308-917-0 | CAS No.: 99035-51-5
Strychnidin-10-one, arsenite (1:1) EC No.: 309-388-9 | CAS No.: 100258-44-4
Slimes and Sludges, copper electrolytic refining, decopperized, arsenic-rich
Product obtained by centrifuging the slime discharged at the bases of cells for decopperization of electrolytic copper solutions. Composed primarily of a copper powder rich in arsenic.
EC No.: 309-772-6 | CAS No.: 100995-81-1
Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt, manganese-doped EC No.: 310-019-9 | CAS No.: 102110-21-4
Slimes and Sludges, copper-lead ore roasting off gas scrubbing, arsenic-contg.
The product obtained by the purification of copper-lead ore concentrate roasting offgas. Composed primarily of arsenic oxide (As2O3).
EC No.: 310-063-9 | CAS No.: 102110-62-3
tris(trimethylsilyl)arsine EC No.: 821-113-9 | CAS No.: 17729-30-5
Arsenenic acid EC No.: - | CAS No.: 10102-53-1
Arsenic acid (H3AsO4), monosodium salt EC No.: - | CAS No.: 10103-60-3
Diarsenic acid, sodium salt EC No.: - | CAS No.: 13464-42-1
Arsenic acid (H3AsO4), zinc salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 13464-33-0
Arsenenous acid, zinc salt EC No.: - | CAS No.: 10326-24-6
potassium dimethylarsinate EC No.: 881-273-0 | CAS No.: 21416-85-3
thallium arsenic selenide EC No.: - | CAS No.: 16142-89-5
Arsenic EC No.: 231-148-6 | CAS No.: 7440-38-2
Arsenic acid, sodium salt EC No.: 231-547-5 | CAS No.: 7631-89-2
Arsenic acid EC No.: 231-901-9 | CAS No.: 7778-39-4
Disodium hydrogenarsenate EC No.: 231-902-4 | CAS No.: 7778-43-0
Calcium arsenate EC No.: 231-904-5 | CAS No.: 7778-44-1
Trisilver arsenite EC No.: 232-048-5 | CAS No.: 7784-08-9
Arsenic tribromide EC No.: 232-057-4 | CAS No.: 7784-33-0
Arsenic trichloride EC No.: 232-059-5 | CAS No.: 7784-34-1
Trifluoroarsine EC No.: 232-060-0 | CAS No.: 7784-35-2
Pentafluoroarsorane EC No.: 232-061-6 | CAS No.: 7784-36-3
Mercury hydrogenarsenate EC No.: 232-062-1 | CAS No.: 7784-37-4
Manganese hydrogenarsenate EC No.: 232-063-7 | CAS No.: 7784-38-5
Lead hydrogen arsenate EC No.: 232-064-2 | CAS No.: 7784-40-9
Potassium dihydrogenarsenate EC No.: 232-065-8 | CAS No.: 7784-41-0
Arsine EC No.: 232-066-3 | CAS No.: 7784-42-1
Diammonium hydrogenarsenate EC No.: 232-067-9 | CAS No.: 7784-44-3
Arsenic triiodide EC No.: 232-068-4 | CAS No.: 7784-45-4
Sodium dioxoarsenate EC No.: 232-070-5 | CAS No.: 7784-46-5
Pentahydroxyarsorane EC No.: 232-096-7 | CAS No.: 7786-36-9
Flue dust, arsenic-contg.
Formed when arsenic and metal oxide particles are driven off during the roasting and converting of copper concentrates and matte in the production of anode copper.
EC No.: 232-434-3 | CAS No.: 8028-73-7
Lead arsenite EC No.: 233-083-9 | CAS No.: 10031-13-7
Iron arsenate EC No.: 233-274-7 | CAS No.: 10102-49-5
Iron bis(arsenate) EC No.: 233-275-2 | CAS No.: 10102-50-8
Arsenic acid, magnesium salt EC No.: 233-285-7 | CAS No.: 10103-50-1
Arsenic acid, copper salt EC No.: 233-286-2 | CAS No.: 10103-61-4
Arsenic acid, calcium salt EC No.: 233-287-8 | CAS No.: 10103-62-5
Potassium arsonate EC No.: 233-337-9 | CAS No.: 10124-50-2
Ammonium dihydrogenarsenate EC No.: 236-667-1 | CAS No.: 13462-93-6
Potassium arsenite EC No.: 236-680-2 | CAS No.: 13464-35-2
Trisodium arsenite EC No.: 236-681-8 | CAS No.: 13464-37-4
Trisodium arsenate EC No.: 236-682-3 | CAS No.: 13464-38-5
Zinc arsenate EC No.: 236-683-9 | CAS No.: 13464-44-3
Tristrontium diarsenate EC No.: 236-684-4 | CAS No.: 13464-68-1
Tribarium diarsenate EC No.: 236-762-8 | CAS No.: 13477-04-8
Trinickel bis(arsenate) EC No.: 236-771-7 | CAS No.: 13477-70-8
Trilithium arsenate EC No.: 236-773-8 | CAS No.: 13478-14-3
Trisilver arsenate EC No.: 236-841-7 | CAS No.: 13510-44-6
Potassium hexafluoroarsenate EC No.: 241-102-7 | CAS No.: 17029-22-0
Hydrogen hexafluoroarsenate EC No.: 241-128-9 | CAS No.: 17068-85-8
Sodium metaarsenate EC No.: 239-171-3 | CAS No.: 15120-17-9
Copper diarsenite EC No.: 240-574-1 | CAS No.: 16509-22-1
Iron arsenide EC No.: 234-947-8 | CAS No.: 12044-16-5
Digallium arsenide phosphide EC No.: 234-948-3 | CAS No.: 12044-20-1
Tripotassium arsenide EC No.: 234-949-9 | CAS No.: 12044-21-2
Trilithium arsenide EC No.: 234-950-4 | CAS No.: 12044-22-3
Trisodium arsenide EC No.: 234-952-5 | CAS No.: 12044-25-6
Praseodymium arsenide EC No.: 234-953-0 | CAS No.: 12044-28-9
Trimagnesium diarsenide EC No.: 234-954-6 | CAS No.: 12044-49-4
Diarsenic tritelluride EC No.: 234-955-1 | CAS No.: 12044-54-1
Zinc diarsenide EC No.: 234-956-7 | CAS No.: 12044-55-2
Nickel diarsenide EC No.: 235-103-1 | CAS No.: 12068-61-0
Dichromium arsenide EC No.: 235-499-6 | CAS No.: 12254-85-2
Erbium arsenide EC No.: 235-501-5 | CAS No.: 12254-88-5
Lanthanum arsenide EC No.: 235-502-0 | CAS No.: 12255-04-8
Niobium arsenide EC No.: 235-503-6 | CAS No.: 12255-08-2
Neodymium arsenide EC No.: 235-504-1 | CAS No.: 12255-09-3
Triantimony arsenide EC No.: 235-505-7 | CAS No.: 12255-36-6
Samarium arsenide EC No.: 235-506-2 | CAS No.: 12255-39-9
Yttrium arsenide EC No.: 235-507-8 | CAS No.: 12255-48-0
Tribarium diarsenide EC No.: 235-508-3 | CAS No.: 12255-50-4
Tricalcium diarsenide EC No.: 235-509-9 | CAS No.: 12255-53-7
Germanium arsenide EC No.: 235-547-6 | CAS No.: 12271-72-6
Trisilver arsenide EC No.: 235-652-7 | CAS No.: 12417-99-1
Arsenic sulfide EC No.: 235-720-6 | CAS No.: 12612-21-4
Calcium arsenite EC No.: 258-147-3 | CAS No.: 52740-16-6
N-(p-arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine EC No.: 244-612-8 | CAS No.: 21840-08-4
Aluminium arsenide EC No.: 245-255-0 | CAS No.: 22831-42-1
Triammonium arsenate EC No.: 246-428-3 | CAS No.: 24719-13-9
Tricobalt diarsenate EC No.: 246-429-9 | CAS No.: 24719-19-5
Cobalt arsenide EC No.: 248-168-6 | CAS No.: 27016-73-5
Nickel arsenide EC No.: 248-169-1 | CAS No.: 27016-75-7
Tricalcium diarsenite EC No.: 248-266-9 | CAS No.: 27152-57-4
3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium hexafluoroarsenate EC No.: 248-532-4 | CAS No.: 27569-09-1
Antimony arsenate EC No.: 249-347-1 | CAS No.: 28980-47-4
Arsenic acid, copper(2+) salt EC No.: 249-916-4 | CAS No.: 29871-13-4
Lithium hexafluoroarsenate EC No.: 249-963-0 | CAS No.: 29935-35-1
Ammonium copper arsenate EC No.: 251-151-6 | CAS No.: 32680-29-8
Europium arsenide EC No.: 251-206-4 | CAS No.: 32775-46-5
Tristrontium diarsenide EC No.: 254-407-5 | CAS No.: 39297-24-0
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')silicon hexafluoroarsenate EC No.: 266-621-6 | CAS No.: 67251-38-1
Slimes and Sludges, copper refining
A complex combination resulting from copper processing-other than electrolytic.
EC No.: 266-977-2 | CAS No.: 67712-00-9
Thallium triarsenide EC No.: 281-902-3 | CAS No.: 84057-85-2
2,6-dimethyl-4-(1-naphthyl)pyrylium hexafluoroarsenate EC No.: 282-682-1 | CAS No.: 84282-36-0
2,6-dimethyl-4-phenylpyrylium hexafluoroarsenate EC No.: 282-700-8 | CAS No.: 84304-15-4
4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyrylium hexafluoroarsenate EC No.: 282-701-3 | CAS No.: 84304-16-5
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')boron(1+) hexafluoroarsenate(1-) EC No.: 272-591-5 | CAS No.: 68892-01-3
Antimony oxide (Sb2O3), mixed with arsenic oxide (As2O3) EC No.: 273-156-2 | CAS No.: 68951-38-2
Lead alloy, base, dross
A scum formed on the surface of molten lead-base alloys. Includes those cases in which aluminum is used to remove arsenic, nickel and antimony.
EC No.: 273-700-9 | CAS No.: 69011-59-2
Lead, antimonial, dross
A scum formed on the surface of antimonial lead. Consists primarily of sodium arsenate and sodium antimonate with some lead oxide and free caustic soda.
EC No.: 273-795-7 | CAS No.: 69029-51-2
Flue dust, lead-refining
By-product of refining lead ores obtained from baghouse and electro-static precipitator and as slurry from scrubbers.
EC No.: 273-809-1 | CAS No.: 69029-67-0
Disilver arsenide EC No.: 274-573-2 | CAS No.: 70333-07-2
Triphenylsulphonium hexafluoroarsenate(1-) EC No.: 261-009-5 | CAS No.: 57900-42-2
Zirconium arsenide EC No.: 262-524-8 | CAS No.: 60909-47-9
Trimanganese arsenide EC No.: 262-667-6 | CAS No.: 61219-26-9
Diphenyliodonium hexafluoroarsenate EC No.: 263-638-0 | CAS No.: 62613-15-4
4-(ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluoroarsenate EC No.: 264-026-6 | CAS No.: 63217-32-3
4-(diethylamino)-2-ethoxybenzenediazonium hexafluoroarsenate EC No.: 264-027-1 | CAS No.: 63217-33-4
Diphenyldiarsenic acid EC No.: 224-845-1 | CAS No.: 4519-32-8
2-nitrophenylarsonic acid EC No.: 226-485-0 | CAS No.: 5410-29-7
Tritylium hexafluoroarsenate EC No.: 207-111-5 | CAS No.: 437-15-0
Neoarsphenamine EC No.: 207-273-7 | CAS No.: 457-60-3
Dimethylarsinic acid EC No.: 200-883-4 | CAS No.: 75-60-5
Phenylarsonic acid EC No.: 202-631-9 | CAS No.: 98-05-5
4-hydroxyphenylarsonic acid EC No.: 202-641-3 | CAS No.: 98-14-6
Arsanilic acid EC No.: 202-674-3 | CAS No.: 98-50-0
Nitarsone EC No.: 202-695-8 | CAS No.: 98-72-6
Triethyl arsenite EC No.: 221-543-1 | CAS No.: 3141-12-6
Gallium arsenide EC No.: 215-114-8 | CAS No.: 1303-00-0
Indium arsenide EC No.: 215-115-3 | CAS No.: 1303-11-3
Diarsenic pentaoxide EC No.: 215-116-9 | CAS No.: 1303-28-2
arsenic sulfide EC No.: 215-117-4 | CAS No.: 1303-33-9
Diarsenic triselenide EC No.: 215-119-5 | CAS No.: 1303-36-2
Diarsenic trioxide EC No.: 215-481-4 | CAS No.: 1327-53-3
Phenylarsine oxide EC No.: 211-275-3 | CAS No.: 637-03-6
Strychnine arsenate EC No.: 233-970-0 | CAS No.: 10476-82-1
Tricopper arsenide EC No.: 234-472-6 | CAS No.: 12005-75-3
Dysprosium arsenide EC No.: 234-473-1 | CAS No.: 12005-81-1
Diiron arsenide EC No.: 234-474-7 | CAS No.: 12005-88-8
Gadolinium arsenide EC No.: 234-475-2 | CAS No.: 12005-89-9
Holmium arsenide EC No.: 234-476-8 | CAS No.: 12005-92-4
Lutetium arsenide EC No.: 234-477-3 | CAS No.: 12005-94-6
Manganese arsenide EC No.: 234-478-9 | CAS No.: 12005-95-7
Terbium arsenide EC No.: 234-479-4 | CAS No.: 12006-08-5
Thallium arsenide EC No.: 234-481-5 | CAS No.: 12006-09-6
Thulium arsenide EC No.: 234-482-0 | CAS No.: 12006-10-9
Ytterbium arsenide EC No.: 234-483-6 | CAS No.: 12006-12-1
Tricadmium diarsenide EC No.: 234-484-1 | CAS No.: 12006-15-4
Iron diarsenide EC No.: 234-485-7 | CAS No.: 12006-21-2
Trizinc diarsenide EC No.: 234-486-2 | CAS No.: 12006-40-5
Trilead diarsenate EC No.: 222-979-5 | CAS No.: 3687-31-8
Methyltriphenylarsonium iodide EC No.: 216-108-8 | CAS No.: 1499-33-8
2-aminophenylarsonic acid EC No.: 218-064-5 | CAS No.: 2045-00-3
Oxophenarsine hydrochloride EC No.: 208-682-3 | CAS No.: 538-03-4
Tris[(8α,9R)-6'-methoxycinchonan-9-ol] bis(arsenate) EC No.: 208-971-4 | CAS No.: 549-59-7
Triphenylarsine EC No.: 210-032-9 | CAS No.: 603-32-7
Sulfarsphenamine EC No.: 210-564-1 | CAS No.: 618-82-6
Roxarsone EC No.: 204-453-7 | CAS No.: 121-19-7
Sodium dimethylarsinate EC No.: 204-708-2 | CAS No.: 124-65-2
Sodium hydrogen 4-aminophenylarsonate EC No.: 204-869-9 | CAS No.: 127-85-5
6,6'-dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-diyldianilinium dichloride EC No.: 205-386-6 | CAS No.: 139-93-5
Oxophenarsine EC No.: 206-178-8 | CAS No.: 306-12-7
10-chloro-5,10-dihydrophenarsazine EC No.: 209-433-1 | CAS No.: 578-94-9
Sodium hydrogen [4-(acetamido)phenyl]arsonate EC No.: 209-558-1 | CAS No.: 585-54-6
Allylarsonic acid EC No.: 209-678-4 | CAS No.: 590-34-1
Methyloxoarsine EC No.: 209-799-2 | CAS No.: 593-58-8
Trimethylarsine EC No.: 209-815-8 | CAS No.: 593-88-4
Dichloro(ethyl)arsine EC No.: 209-919-3 | CAS No.: 598-14-1
Triethylarsine EC No.: 210-526-4 | CAS No.: 617-75-4
4-acetamidophenylarsonic acid EC No.: 210-541-6 | CAS No.: 618-22-4
4-(4-dimethylaminophenylazo)phenylarsonic acid EC No.: 210-750-2 | CAS No.: 622-68-4
Glycobiarsol EC No.: 204-143-1 | CAS No.: 116-49-4
Arsthinol EC No.: 204-361-7 | CAS No.: 119-96-0
Carbarsone EC No.: 204-484-6 | CAS No.: 121-59-5
Methylarsonic acid EC No.: 204-705-6 | CAS No.: 124-58-3
Disodium arsonoacetate EC No.: 204-806-5 | CAS No.: 126-82-9
Sodium hydrogen [4-[(hydroxyacetyl)amino]phenyl]arsonate EC No.: 205-415-2 | CAS No.: 140-45-4
Disodium methylarsonate EC No.: 205-620-7 | CAS No.: 144-21-8
4-(glycolloylamino)phenylarsonic acid EC No.: 205-643-2 | CAS No.: 144-87-6
Arsenic acid, (H3-As-O4), lead(4+) salt (4:3) EC No.: - | CAS No.: 53404-12-9
Diiodo(phenyl)arsine EC No.: 228-965-5 | CAS No.: 6380-34-3
Sodium p-arsonobenzenesulphonate EC No.: 229-632-7 | CAS No.: 6634-88-4
4-(4-aminophenylazo)phenylarsonic acid EC No.: 230-176-6 | CAS No.: 6966-64-9
Sodium 4-(glycolloylamino)phenylarsonate EC No.: 231-680-9 | CAS No.: 7681-83-6
Copper arsonate EC No.: 233-644-8 | CAS No.: 10290-12-7
o-phenylenebis(dimethylarsine) EC No.: 236-227-9 | CAS No.: 13246-32-7
Melarsonyl potassium EC No.: 236-405-6 | CAS No.: 13355-00-5
Thiobis[methylarsine], anhydrosulphide EC No.: 236-436-5 | CAS No.: 13367-92-5
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolane] EC No.: 238-911-2 | CAS No.: 14849-23-1
Chlorotris(triphenylarsine)rhodium EC No.: 239-051-0 | CAS No.: 14973-92-3
Proustite (Ag3(AsS3)) EC No.: 239-179-7 | CAS No.: 15122-58-4
Acetarsol sodium EC No.: 259-714-8 | CAS No.: 55588-51-7
Tetraphenylarsonium (hydrogen dichloride) EC No.: 244-144-4 | CAS No.: 21006-73-5
Methylenebis(diphenylarsine) EC No.: 244-639-5 | CAS No.: 21892-63-7
Diphenylarsinecarbonitrile EC No.: 245-716-6 | CAS No.: 23525-22-6
Bis[(2-diphenylarsinoethyl)phenyl]phosphine EC No.: 245-756-4 | CAS No.: 23582-05-0
[2-(diphenylarsino)ethyl]diphenylphosphine EC No.: 245-758-5 | CAS No.: 23582-06-1
Strychnidin-10-one, compd. with methylarsonate (1:1) EC No.: 279-614-8 | CAS No.: 80879-64-7
3-formamido-4-hydroxyphenylarsonic acid EC No.: 262-085-2 | CAS No.: 60154-16-7
p-tolylarsonic acid EC No.: 223-588-2 | CAS No.: 3969-54-8
Ethylenebis(diphenylarsine) EC No.: 224-629-7 | CAS No.: 4431-24-7
10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrophenarsazine EC No.: 225-368-1 | CAS No.: 4808-24-6
4-(2-chloroacetamido)phenylarsonic acid EC No.: 226-569-7 | CAS No.: 5425-62-7
4-chlorophenylarsonic acid EC No.: 226-622-4 | CAS No.: 5440-04-0
Calcium bis(dimethylarsinate) EC No.: 227-311-6 | CAS No.: 5785-43-3
[4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonic acid EC No.: 227-365-0 | CAS No.: 5806-89-3
Sodium hydrogen (3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonate EC No.: 227-573-1 | CAS No.: 5892-48-8
Calcium bis(methylarsonate) EC No.: 227-598-8 | CAS No.: 5902-95-4
Iron tris(dimethylarsinate) EC No.: 227-759-2 | CAS No.: 5968-84-3
Tetramethyldiarsine EC No.: 207-440-4 | CAS No.: 471-35-2
Melarsoprol EC No.: 207-793-4 | CAS No.: 494-79-1
Tetraphenylarsonium bromide EC No.: 208-069-0 | CAS No.: 507-27-7
Tetraphenylarsonium chloride EC No.: 208-070-6 | CAS No.: 507-28-8
Difetarsone disodium EC No.: 208-209-0 | CAS No.: 515-76-4
Diphenoxarsin-10-yl oxide EC No.: 200-377-3 | CAS No.: 58-36-6
Propylarsonic acid EC No.: 203-482-2 | CAS No.: 107-34-6
Iododimethylarsine EC No.: 211-630-2 | CAS No.: 676-75-5
Dichloro(phenyl)arsine EC No.: 211-791-9 | CAS No.: 696-28-6
Chlorodiphenylarsine EC No.: 211-921-4 | CAS No.: 712-48-1
Diphenylarsine EC No.: 212-589-3 | CAS No.: 829-83-4
Methyldiphenylarsine EC No.: 213-414-3 | CAS No.: 945-48-2
Acetarsol EC No.: 202-582-3 | CAS No.: 97-44-9
10-chloro-10H-phenoxarsine EC No.: 220-684-6 | CAS No.: 2865-70-5
Tri-p-tolylarsine EC No.: 220-776-6 | CAS No.: 2896-10-8
Triphenylarsine oxide EC No.: 214-571-0 | CAS No.: 1153-05-5
Strychnine dimethylarsinate EC No.: 233-973-7 | CAS No.: 10476-87-6
Difetarsone EC No.: 222-866-0 | CAS No.: 3639-19-8
o-phenylenediarsonic acid EC No.: 217-154-1 | CAS No.: 1758-48-1
3-amino-4-hydroxyphenylarsonic acid EC No.: 218-494-3 | CAS No.: 2163-77-1
Sodium methylarsonate EC No.: 218-495-9 | CAS No.: 2163-80-6
Acetarsol--diethylamine (1:1) EC No.: 208-597-1 | CAS No.: 534-33-8
Tryparsamide EC No.: 209-070-9 | CAS No.: 554-72-3
Arsenic sulfide (As2S4) EC No.: - | CAS No.: 12344-68-2
Arsenopyrite, cobaltoan EC No.: - | CAS No.: 12414-94-7
Arsenous acid, antimony(3+) salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 12523-20-5
Arsenic selenide EC No.: - | CAS No.: 12626-31-2
Arsorane, pentahydroxy-, copper(2+) salt (1:2) EC No.: - | CAS No.: 12774-48-0
Arsenic oxide EC No.: - | CAS No.: 12777-38-7
Arsenic acid (H3AsO4), ammonium salt (2:1) EC No.: - | CAS No.: 127795-79-3
Nickel arsenide EC No.: - | CAS No.: 12795-30-1
Rammelsbergite (NiAs2) EC No.: - | CAS No.: 1303-22-6
Diarsenic acid EC No.: - | CAS No.: 13453-15-1
Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 13464-31-8
Arsenic acid, tripotassium salt EC No.: - | CAS No.: 13464-36-3
Arsenic acid, calcium salt (1:2) EC No.: - | CAS No.: 13464-39-6
Arsonic acid, disodium salt EC No.: - | CAS No.: 13466-06-3
Boron arsenate EC No.: - | CAS No.: 13510-31-1
Zinc arsenate, octahydrate EC No.: - | CAS No.: 13510-72-0
Arsenic acid (H3AsO4), bismuth salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 13702-38-0
Arsenenous acid EC No.: - | CAS No.: 13768-07-5
Ammonium magnesium arsenate EC No.: - | CAS No.: 14644-70-3
Arsenenous acid, calcium salt (2:1) EC No.: - | CAS No.: 15194-98-6
Arsenious acid (HAsO2), strontium salt EC No.: - | CAS No.: 15195-06-9
Calcium arsenate fluoride EC No.: - | CAS No.: 17068-86-9
Arsenic chloride (AsCl) EC No.: - | CAS No.: 17522-78-0
Arsenic acid (H3AsO4), dipotassium salt EC No.: - | CAS No.: 21093-83-4
Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt (2:3) EC No.: - | CAS No.: 21480-65-9
Arsenic pentachloride EC No.: - | CAS No.: 22441-45-8
Arsenous acid, gallium salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 24343-41-7
Manganese arsenate EC No.: - | CAS No.: 27526-45-0
Arsenous acid, zinc salt (2:3) EC No.: - | CAS No.: 28837-97-0
Arsenenous acid, silver(1+) salt EC No.: - | CAS No.: 69507-43-3
Benzenesulfonic acid, 4-arsenoso-, sodium salt EC No.: - | CAS No.: 71130-50-2
Benzenesulfonic acid, 4-arsenoso- EC No.: - | CAS No.: 71130-51-3
Arsenenous acid, lithium salt EC No.: - | CAS No.: 72845-34-2
Arsenous acid, copper(2+) salt, hydrate, (2:3:3) EC No.: - | CAS No.: 73156-86-2
Arsenic acid (H3AsO4), lead salt EC No.: - | CAS No.: 7645-25-2
Arsenenous acid, neodymium(3+) salt EC No.: - | CAS No.: 76871-63-1
Arsenenous acid, lutetium(3+) salt EC No.: - | CAS No.: 76871-65-3
Arsenenous acid, cadmium neodymium(3+) salt (5:1:1) EC No.: - | CAS No.: 76871-66-4
Arsenous acid EC No.: - | CAS No.: 13464-58-9
Tin arsenide (Sn4As3) EC No.: - | CAS No.: 12397-66-9
Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3) EC No.: - | CAS No.: 76407-89-1
Arsenenous acid, cesium salt EC No.: - | CAS No.: 82005-78-5
Arsenenous acid, mercury(2+) salt EC No.: - | CAS No.: 82980-40-3
Arsenenous acid, antimony(3+) salt EC No.: - | CAS No.: 83877-96-7
(2-Chloroethenyl)arsonous dichloride EC No.: - | CAS No.: 541-25-3
Zinc arsenide EC No.: - | CAS No.: 56450-43-2
Arsenous acid, iron(3+) salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 60168-33-4
Sodium oxidoarsonous acid EC No.: - | CAS No.: 60189-99-3
Arsenic trichloride EC No.: - | CAS No.: 60646-36-8
Gallium arsenic phosphide EC No.: - | CAS No.: 60953-19-7
Strontium arsenide (SrAs3) EC No.: - | CAS No.: 61462-16-6
Ferric arsenite, basic EC No.: - | CAS No.: 63989-69-5
Arsenous acid, tricopper(1+) salt, ammoniated EC No.: - | CAS No.: 37337-11-4
Arsenic tetrasulfide EC No.: - | CAS No.: 56729-51-2
Arsonic acid, monoammonium salt EC No.: - | CAS No.: 54058-01-4
Tetraarsenic trisulfide EC No.: - | CAS No.: 12512-13-9
Arsenic(5 ) hexafluoride EC No.: - | CAS No.: 16973-45-8
Arsenic tetrachloride fluoride EC No.: - | CAS No.: 87198-15-0
Arsonic acid, lead(2+) salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 109882-46-4
Arsenenous acid, cadmium salt EC No.: - | CAS No.: 84953-43-5
Arsenenous acid, cobalt(2+) salt EC No.: - | CAS No.: 85561-28-0
Arsenenous acid, manganese(2+) salt EC No.: - | CAS No.: 85561-29-1
Arsenenous acid, rubidium salt EC No.: - | CAS No.: 85906-44-1
Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (7:10) EC No.: - | CAS No.: 85949-61-7
Arsenenous acid, praseodymium(3+) salt EC No.: - | CAS No.: 86859-92-9
Arsenenous acid, cerium(3+) salt EC No.: - | CAS No.: 86859-93-0
Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:5) EC No.: - | CAS No.: 89054-01-3
Arsenic acid (H3AsO4), lead(2+) salt (4:5) EC No.: - | CAS No.: 89054-03-5
Arsenic acid (H3AsO4), calcium salt (4:5) EC No.: - | CAS No.: 89067-81-2
Strontium arsenite (Sr(As2O4)) EC No.: - | CAS No.: 91724-16-2
Arsenous acid, titanium salt EC No.: - | CAS No.: 92278-94-9
Arsonic acid, tin salt EC No.: - | CAS No.: 93080-00-3
Arsenenous acid, ammonium copper salt EC No.: - | CAS No.: 94854-78-1
Arsenenous acid, ammonium zinc salt EC No.: - | CAS No.: 94854-80-5
ARSENIC ACID (H3ASO4), HEMIHYDRATE EC No.: - | CAS No.: 7774-41-6
Arsonic acid, methyl-, calcium salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 6423-72-9
Tripotassium arsenate 3/2hydrate EC No.: - | CAS No.: 62702-52-7
Bromo(hydroxytetraphenylarsoranato)magnesium EC No.: 264-254-6 | CAS No.: 63468-73-5
Sodium hydrogen allylarsonate EC No.: 304-710-4 | CAS No.: 94278-22-5
Disodium p-tolylarsonate EC No.: 304-956-2 | CAS No.: 94313-58-3
Dibismuth tris(methylarsonate) EC No.: 286-401-3 | CAS No.: 85237-42-9
(diphenylarsino)dimethylgallium EC No.: 302-587-1 | CAS No.: 94113-53-8
(4-aminophenyl)arsonic acid, compound with piperazine (1:1) EC No.: 303-952-8 | CAS No.: 94232-26-5
Copper acetoarsenite EC No.: 601-658-7 | CAS No.: 12002-03-8
Arsenic sulfide (As2S5) EC No.: 625-728-1 | CAS No.: 1303-34-0
Arsenazo III sodium EC No.: 630-782-4 | CAS No.: 138608-19-2
(Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt EC No.: 634-697-3 | CAS No.: 64436-13-1
Calcium arsenate (CaHAsO4) (6CI,7CI) EC No.: 672-782-7 | CAS No.: 15195-00-3
Aluminium gallium arsenide EC No.: 680-872-2 | CAS No.: 37382-15-3
Arsine, dichloromethyl- EC No.: 695-189-5 | CAS No.: 593-89-5
Arsenic acid (H3AsO4), cobalt(2+) salt EC No.: - | CAS No.: 29871-10-1
arsenic acid (H3AsO4), calcium salt(2:3), dihydrate EC No.: - | CAS No.: 30621-31-9
Arsine oxide, dichloro(2-chlorovinyl)- EC No.: - | CAS No.: 333-25-5
Arsenous acid, tricopper(1+) salt EC No.: - | CAS No.: 33382-64-8
Arsonic acid, methyl-, iron salt (9CI) EC No.: - | CAS No.: 33972-75-7
Arsenenous acid, nickel(2+) salt EC No.: - | CAS No.: 33992-49-3
Arsenous acid, tripotassium salt EC No.: - | CAS No.: 36267-15-9
Arsonate EC No.: - | CAS No.: 36465-76-6
Arsenic chloride EC No.: - | CAS No.: 37226-49-6
Iron arsenide EC No.: - | CAS No.: 39310-41-3
Arsine, bis(2-chlorovinyl)chloro- EC No.: - | CAS No.: 40334-69-8
Arsine, tris(2-chloroethenyl)- EC No.: - | CAS No.: 40334-70-1
Arsenic chloride (AsCl2) EC No.: - | CAS No.: 41996-37-6
Arsenous acid, lead(2+) salt (1:1) EC No.: - | CAS No.: 100822-74-0
Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (3:2) EC No.: - | CAS No.: 10102-48-4
Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (4:1) EC No.: - | CAS No.: 102525-64-4
Gallium arsenide phosphide EC No.: - | CAS No.: 106097-61-4
4-Aminophenylarsenoxide EC No.: - | CAS No.: 1122-90-3
Magnesium arsenate, decahydrate EC No.: - | CAS No.: 117746-50-6
Boron arsenide (BAs) EC No.: - | CAS No.: 12005-69-5
Boron arsenide (B6As) EC No.: - | CAS No.: 12005-70-8
Manganese arsenide (Mn2As) EC No.: - | CAS No.: 12005-96-8
Tin arsenide (SnAs) EC No.: - | CAS No.: 12044-32-5
Cobalt arsenide (CoAs2) EC No.: - | CAS No.: 12044-42-7
Platinum arsenide (PtAs2) EC No.: - | CAS No.: 12044-52-9
Cobalt arsenide (CoAs3) EC No.: - | CAS No.: 12256-04-1
Tetraarsenic tetrasulfide EC No.: - | CAS No.: 12279-90-2
-
-
19
Details
-
-
20
Details
DBB
401-040-5
75113-37-0
21
Details
show/hide
Cadmium pentadecanoate EC No.: 264-124-9 | CAS No.: 63400-09-9
Cadmium isooctyl phthalate (1:2:2) EC No.: 304-193-5 | CAS No.: 94247-16-2
Cadmium (1-ethylhexyl) phthalate (1:2:2) EC No.: 304-482-6 | CAS No.: 94275-93-1
Cadmium octyl phthalate (1:2:2) EC No.: 304-483-1 | CAS No.: 94275-94-2
Leach residues, cadmium-contg. flue dust
The substance formed during oxidative leaching of cadmium containing flue dust. Consists primarily of cadmium, lead and zinc compounds with chlorine, oxygen and sulfur and contains other nonferrous metal compounds.
EC No.: 305-417-4 | CAS No.: 94551-70-9
Cadmium isohexadecanoate EC No.: 306-072-2 | CAS No.: 95892-12-9
Cadmium diisobutyl dimaleate EC No.: 306-446-5 | CAS No.: 97259-82-0
Flue dust, lead-manufg., cadmium-rich
Residue obtained in the metallurgical treatment of lead concentrate in a lead blast furnace. The substance is composed of cadmium oxides, lead oxides, and impurities containing compounds of arsenic, chlorine, indium and tellurium.
EC No.: 285-554-3 | CAS No.: 85117-02-8
Waste solids, cadmium-electrolysis, thallium-rich
Residue obtained in the electrolysis of cadmium, composed primarily of thallium chromate. Other non-ferrous metals or metal compounds may also be present.
EC No.: 285-572-1 | CAS No.: 85117-20-0
Fatty acids, C9-11-branched, cadmium salts EC No.: 287-817-8 | CAS No.: 85586-15-8
Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)cadmium EC No.: 288-974-5 | CAS No.: 85958-86-7
Bis(5-oxo-DL-prolinato-N1,O2)cadmium EC No.: 289-081-3 | CAS No.: 85994-31-6
Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., cadmium salts EC No.: 290-645-6 | CAS No.: 90194-35-7
Benzoic acid, cadmium salt, basic EC No.: 290-764-3 | CAS No.: 90218-85-2
Decanoic acid, branched, cadmium salts EC No.: 291-155-5 | CAS No.: 90342-19-1
Hexanoic acid, 2-ethyl-, cadmium salt, basic EC No.: 291-438-3 | CAS No.: 90411-62-4
Propanoic acid, cadmium salt, basic EC No.: 292-013-5 | CAS No.: 90529-78-5
Cadmium zinc lithopone yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77205:1.
EC No.: 292-385-9 | CAS No.: 90604-89-0
Cadmium lithopone yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77199:1.
EC No.: 292-386-4 | CAS No.: 90604-90-3
Leach residues, cadmium cake
Residues obtained by cementation of cadmium by iron dust out of cadmium sulfate solutions. Composed primarily of metallic cadmium and zinc.
EC No.: 293-309-7 | CAS No.: 91053-44-0
Leach residues, zinc ore-calcine, cadmium-copper ppt.
Insoluble material precipitated by hydrolysis during hydrometallurgical treatment of crude zinc sulfate solution. Consists primarily of cadmium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel, thallium, tin and zinc.
EC No.: 293-311-8 | CAS No.: 91053-46-2
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, cadmium salts EC No.: 294-296-0 | CAS No.: 91697-35-7
Fatty acids, C8-10-branched, cadmium salts EC No.: 296-092-7 | CAS No.: 92257-06-2
Leach residues, zinc refining flue dust, cadmium-thallium ppt.
Sponge produced by leaching and precipitating cadmium and thallium fumes and flue dusts from lead/zinc smelting operations.
EC No.: 296-097-4 | CAS No.: 92257-11-9
Fatty acids, C9-13-neo-, cadmium salts EC No.: 296-441-3 | CAS No.: 92704-12-6
Fatty acids, olive-oil, cadmium salts EC No.: 296-445-5 | CAS No.: 92704-15-9
Fatty acids, peanut-oil, cadmium salts EC No.: 296-449-7 | CAS No.: 92704-19-3
Fatty acids, rape-oil, cadmium salts EC No.: 296-454-4 | CAS No.: 92704-24-0
Nonanoic acid, branched, cadmium salt EC No.: 297-692-1 | CAS No.: 93686-40-9
Carbonic acid, cadmium salt EC No.: 298-586-8 | CAS No.: 93820-02-1
Bis(2-ethylhexyl mercaptoacetato -O',S)cadmium EC No.: 299-281-2 | CAS No.: 93858-50-5
Cadmium bis(o-nonylphenolate) EC No.: 299-701-4 | CAS No.: 93894-07-6
Cadmium bis(p-nonylphenolate) EC No.: 299-703-5 | CAS No.: 93894-08-7
Cadmium bis[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolate] EC No.: 299-704-0 | CAS No.: 93894-09-8
Cadmium (Z)-hexadec-9-enoate EC No.: 299-705-6 | CAS No.: 93894-10-1
Cadmium isodecanoate EC No.: 300-973-4 | CAS No.: 93965-24-3
Cadmium bis(isoundecanoate) EC No.: 300-980-2 | CAS No.: 93965-30-1
Cadmium dimethylhexanoate EC No.: 301-320-6 | CAS No.: 93983-65-4
Cadmium tetrapentyl bis(phosphate) EC No.: 303-977-4 | CAS No.: 94232-49-2
Sulfuric acid, cadmium salt, hydrate (3:3:8) EC No.: 616-572-5 | CAS No.: 7790-84-3
Cadmium (II) chloride monohydrate EC No.: 621-024-3 | CAS No.: 35658-65-2
Cadmium compounds EC No.: - | CAS No.: -
Sulfuric acid, cadmium salt (1:1), hydrate EC No.: 626-360-4 | CAS No.: 15244-35-6
Cadmium perchlorate hexahydrate EC No.: 629-339-8 | CAS No.: 10326-28-0
Cadmium chloride hydrate EC No.: 629-592-4 | CAS No.: 654054-66-7
Cadmium bromide tetrahydrate EC No.: 629-623-1 | CAS No.: 13464-92-1
cadmium nitrate tetrahydrate EC No.: 638-751-7 | CAS No.: 10022-68-1
cadmium chloride (CdCl2), hydrate (2:5) EC No.: 640-998-0 | CAS No.: 7790-78-5
Zircon, cadmium orange EC No.: 309-029-6 | CAS No.: 99749-34-5
Cadmium chloride phosphate (Cd5Cl(PO4)3), manganese-doped EC No.: 309-489-8 | CAS No.: 100402-53-7
Flue dust, copper-lead blast furnace, cadmium-indium-enriched
A cadmium-indium-enriched product obtained from the recirculation of copper-lead blast furnace flue dusts. Composed primarily of cadmium, indium and lead.
EC No.: 309-645-5 | CAS No.: 100656-55-1
Dodecanoic acid, cadmium salt, basic EC No.: 309-789-9 | CAS No.: 101012-89-9
Octadecanoic acid, cadmium salt, basic EC No.: 309-794-6 | CAS No.: 101012-93-5
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, cadmium salt, basic EC No.: 309-795-1 | CAS No.: 101012-94-6
Silicic acid, zirconium salt, cadmium pigment-encapsulated EC No.: 310-077-5 | CAS No.: 102184-95-2
Cadmium di(acetate), dihydrate EC No.: 611-525-5 | CAS No.: 5743-04-4
Cadmate(1-), triiodo-, potassium EC No.: - | CAS No.: 14429-88-0
cadmium zinc telluride EC No.: - | CAS No.: 303114-50-3
Cadmium dipalmitate EC No.: 229-199-4 | CAS No.: 6427-86-7
Cadmium dianthranilate EC No.: 230-343-3 | CAS No.: 7058-55-1
Cadmium EC No.: 231-152-8 | CAS No.: 7440-43-9
Cadmium bromide EC No.: 232-165-1 | CAS No.: 7789-42-6
Cadmium fluoride EC No.: 232-222-0 | CAS No.: 7790-79-6
Cadmium iodide EC No.: 232-223-6 | CAS No.: 7790-80-9
Cadmium iodate EC No.: 232-224-1 | CAS No.: 7790-81-0
Cadmium dinitrite EC No.: 232-225-7 | CAS No.: 7790-83-2
Cadmium wolframate EC No.: 232-226-2 | CAS No.: 7790-85-4
Cadmium zinc sulfide yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77205.
EC No.: 232-466-8 | CAS No.: 8048-07-5
Cadmium chloride EC No.: 233-296-7 | CAS No.: 10108-64-2
Cadmium sulphate EC No.: 233-331-6 | CAS No.: 10124-36-4
Cadmium myristate EC No.: 233-489-6 | CAS No.: 10196-67-5
Cadmium nitrate EC No.: 233-710-6 | CAS No.: 10325-94-7
Tricadmium bis(phosphate) EC No.: 236-764-9 | CAS No.: 13477-17-3
Cadmium silicate EC No.: 236-765-4 | CAS No.: 13477-19-5
Cadmium sulphite EC No.: 236-767-5 | CAS No.: 13477-23-1
Cadmium hexafluorosilicate(2-) EC No.: 241-084-0 | CAS No.: 17010-21-8
Bis(ethylenediamine)cadmium(2+) bis[dicyanoaurate(1-)] EC No.: 242-708-4 | CAS No.: 18974-20-4
Cadmium diphenolate EC No.: 242-727-8 | CAS No.: 18991-05-4
Cadmium bis(dipentyldithiocarbamate) EC No.: 242-747-7 | CAS No.: 19010-65-2
Cadmium disalicylate EC No.: 242-749-8 | CAS No.: 19010-79-8
Diboron tricadmium hexaoxide EC No.: 237-225-0 | CAS No.: 13701-66-1
Dicadmium hexakis(cyano-C)ferrate(4-) EC No.: 237-341-1 | CAS No.: 13755-33-4
Cadmium selenite EC No.: 237-480-8 | CAS No.: 13814-59-0
Cadmium selenate EC No.: 237-481-3 | CAS No.: 13814-62-5
Cadmium diricinoleate EC No.: 237-544-5 | CAS No.: 13832-25-2
Cadmium orthophosphate EC No.: 237-581-7 | CAS No.: 13847-17-1
Cadmium molybdenum tetroxide EC No.: 237-752-6 | CAS No.: 13972-68-4
Cadmium disulphamate EC No.: 237-832-0 | CAS No.: 14017-36-8
Cadmium hydrogen phosphate EC No.: 237-920-9 | CAS No.: 14067-62-0
Cadmium bis(diethyldithiocarbamate) EC No.: 238-113-4 | CAS No.: 14239-68-0
Cadmium chromate EC No.: 238-252-0 | CAS No.: 14312-00-6
Cadmium dipotassium tetracyanide EC No.: 238-371-8 | CAS No.: 14402-75-6
Cadmium tetrafluoroborate EC No.: 238-490-5 | CAS No.: 14486-19-2
Bis(dibutyldithiocarbamato-S,S')cadmium EC No.: 238-609-0 | CAS No.: 14566-86-0
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')cadmium EC No.: 238-730-9 | CAS No.: 14689-45-3
Tris(ethylenediamine)cadmium dihydroxide EC No.: 238-945-8 | CAS No.: 14874-24-9
Cadmium diicosanoate EC No.: 238-994-5 | CAS No.: 14923-81-0
Cadmium bis(piperidine-1-carbodithioate) EC No.: 239-025-9 | CAS No.: 14949-59-8
Bis(dimethyldithiocarbamato-S,S')cadmium EC No.: 239-026-4 | CAS No.: 14949-60-1
Lauric acid, barium cadmium salt EC No.: 239-371-0 | CAS No.: 15337-60-7
Disodium tetrakis(cyano-C)cadmate(2-) EC No.: 239-765-2 | CAS No.: 15682-87-8
Cadmium acrylate EC No.: 239-835-2 | CAS No.: 15743-19-8
Cadmium tellurium trioxide EC No.: 239-963-9 | CAS No.: 15851-44-2
Cadmium tellurium tetraoxide EC No.: 239-973-3 | CAS No.: 15852-14-9
Cadmium dilactate EC No.: 240-181-5 | CAS No.: 16039-55-7
Cadmium divanadium hexoxide EC No.: 240-203-3 | CAS No.: 16056-72-7
5-oxo-L-proline, cadmium salt EC No.: 240-269-3 | CAS No.: 16105-06-9
Cadmium propionate EC No.: 241-066-2 | CAS No.: 16986-83-7
Cadmium zirconium trioxide EC No.: 235-251-7 | CAS No.: 12139-23-0
Pentacadmium chloridetriphosphate EC No.: 235-353-1 | CAS No.: 12185-64-7
Dicadmium niobate EC No.: 235-357-3 | CAS No.: 12187-14-3
Dicadmium selenide sulphide EC No.: 235-392-4 | CAS No.: 12214-12-9
Cadmium ditantalum hexaoxide EC No.: 235-561-2 | CAS No.: 12292-07-8
Cadmium zinc sulphide EC No.: 235-672-6 | CAS No.: 12442-27-2
Cadmium selenide sulfide EC No.: 235-724-8 | CAS No.: 12626-36-7
Cadmium sulfoselenide orange
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77202.
EC No.: 235-758-3 | CAS No.: 12656-57-4
Cadmium o-toluate EC No.: 257-860-7 | CAS No.: 52337-78-7
Cadmium bis(4-cyclohexylbutyrate) EC No.: 259-767-7 | CAS No.: 55700-14-6
Cadmium divalerate EC No.: 260-498-2 | CAS No.: 56982-42-4
Cadmium hydroxide EC No.: 244-168-5 | CAS No.: 21041-95-2
Cadmium methacrylate EC No.: 246-183-2 | CAS No.: 24345-60-6
Cadmium epoxyoctadecanoate EC No.: 247-560-4 | CAS No.: 26264-48-2
Cadmium toluate EC No.: 248-480-2 | CAS No.: 27476-27-3
[[N,N'-ethylenebis[glycinato]](2-)-N,N',O,O']cadmium EC No.: 249-987-1 | CAS No.: 29977-13-7
Cadmium isooctanoate EC No.: 250-118-3 | CAS No.: 30304-32-6
Cadmium dodecylbenzenesulphonate EC No.: 250-433-6 | CAS No.: 31017-44-4
Cadmium (1,1-dimethylethyl)benzoate EC No.: 250-515-1 | CAS No.: 31215-94-8
Cadmium [R-(R*,R*)]-tartrate EC No.: 251-827-0 | CAS No.: 34100-40-8
Cadmium didocosanoate EC No.: 251-927-4 | CAS No.: 34303-23-6
Cadmium 3,5,5-trimethylhexanoate EC No.: 252-918-8 | CAS No.: 36211-44-6
Cadmium(2+) (R)-12-hydroxyoctadecanoate EC No.: 253-979-3 | CAS No.: 38517-19-0
Bis[N,N-bis(carboxymethyl)glycinato(3-)]tricadmium EC No.: 256-679-0 | CAS No.: 50648-02-7
Boric acid, cadmium salt EC No.: 257-067-6 | CAS No.: 51222-60-7
Cadmium dilinoleate EC No.: 267-845-7 | CAS No.: 67939-62-2
Cadmium m-toluate EC No.: 268-458-6 | CAS No.: 68092-45-5
Fatty acids, C10-18, cadmium salts EC No.: 268-620-6 | CAS No.: 68131-58-8
Fatty acids, C12-18, cadmium salts EC No.: 268-621-1 | CAS No.: 68131-59-9
Benzyltriphenylphosphonium tetrachlorocadmate EC No.: 269-289-0 | CAS No.: 68214-25-5
Cadmium isononanoate EC No.: 283-660-4 | CAS No.: 84696-56-0
Cadmium isooctadecanoate EC No.: 284-428-5 | CAS No.: 84878-36-4
Cadmium tert-decanoate EC No.: 284-429-0 | CAS No.: 84878-37-5
Cadmium bis(nonylphenolate) EC No.: 284-441-6 | CAS No.: 84878-48-8
Cadmium bis(octylphenolate) EC No.: 284-444-2 | CAS No.: 84878-51-3
Fatty acids, C14-18, cadmium salts EC No.: 270-067-0 | CAS No.: 68409-82-5
Cadmium, benzoate p-tert-butylbenzoate complexes EC No.: 270-824-5 | CAS No.: 68478-53-5
Pyrochlore, bismuth cadmium ruthenium
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which bismuth oxide, cadmium oxide, and ruthenium oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of pyrochlore.
EC No.: 270-855-4 | CAS No.: 68479-13-0
Fatty acids, tall-oil, cadmium salts EC No.: 272-499-5 | CAS No.: 68855-80-1
Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., cadmium salts EC No.: 272-529-7 | CAS No.: 68876-84-6
Cadmium sulfide (CdS), aluminum and copper-doped EC No.: 272-539-1 | CAS No.: 68876-98-2
Cadmium sulfide (CdS), aluminum and silver-doped EC No.: 272-540-7 | CAS No.: 68876-99-3
Cadmium sulfide (CdS), copper chloride-doped EC No.: 272-541-2 | CAS No.: 68877-00-9
Cadmium sulfide (CdS), silver chloride-doped EC No.: 272-542-8 | CAS No.: 68877-01-0
Cadmium sulfide (CdS), copper and lead-doped EC No.: 272-581-0 | CAS No.: 68891-87-2
Fatty acids, tallow, hydrogenated, cadmium salts EC No.: 273-203-7 | CAS No.: 68953-39-9
Resin acids and Rosin acids, cadmium salts EC No.: 273-320-3 | CAS No.: 68956-81-0
Cadmium, dross
A scum formed on the surface of molten cadmium.
EC No.: 273-707-7 | CAS No.: 69011-69-4
Wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of cadmium sulfate consisting primarily of cadmium sulfate and sulfuric acid.
EC No.: 273-721-3 | CAS No.: 69012-21-1
Flue dust, cadmium-refining
By-product of refining of cadmium consisting primarily of oxides and chlorides of cadmium, lead, arsenic and zinc.
EC No.: 273-754-3 | CAS No.: 69012-57-3
Calcines, cadmium residue
Product of the roasting of cadmium-enriched lead smelting dusts to remove cadmium. Consists primarily of oxides and sulfates of lead and zinc.
EC No.: 273-806-5 | CAS No.: 69029-63-6
Leach residues, cadmium-refining
Product of leaching calcine and sump tank mud from lead ore refining with sulfuric acid. Consists primarily of lead sulfate and cadmium arsenate.
EC No.: 273-811-2 | CAS No.: 69029-70-5
Residues, cadmium-refining
Product from the washing of sweeps and cleanings from a cadmium plant. Consists primarily of metallic cadmium and iron.
EC No.: 273-819-6 | CAS No.: 69029-77-2
Slimes and Sludges, cadmium-refining, oxidized
Product of adding oxidizer to solution in the cadmium plant. Consists primarily of hydroxides of cadmium, thallium and indium and cadmium arsenate.
EC No.: 273-831-1 | CAS No.: 69029-90-9
Slimes and Sludges, cadmium sump tank
Product of adding sodium carbonate to solutions in the cadmium plant. Consists primarily of cadmium carbonate with lesser amounts of carbonates and hydroxides of other nonferrous metals.
EC No.: 273-832-7 | CAS No.: 69029-91-0
Cadmium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate EC No.: 273-881-4 | CAS No.: 69121-20-6
Cadmium potassium 1-(hydroxyethylidene)bisphosphonate(1:2:1) EC No.: 273-906-9 | CAS No.: 69190-99-4
Fatty acids, C12-18, barium cadmium salts EC No.: 274-304-9 | CAS No.: 70084-75-2
Cadmium selenide (CdSe), solid soln. with cadmium sulfide EC No.: 275-290-7 | CAS No.: 71243-75-9
(R)-12-hydroxyoleic acid, barium cadmium salt EC No.: 275-370-1 | CAS No.: 71411-66-0
Fatty acids, coco, cadmium salts EC No.: 276-952-8 | CAS No.: 72869-63-7
Zircon, cadmium yellow EC No.: 277-135-9 | CAS No.: 72968-34-4
Cadmium sulfoselenide red
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77202.
EC No.: 261-218-1 | CAS No.: 58339-34-7
Naphthenic acids, cadmium salts EC No.: 263-053-0 | CAS No.: 61789-34-2
Cadmium neodecanoate EC No.: 263-352-6 | CAS No.: 61951-96-0
Cadmium bis(heptadecanoate) EC No.: 263-434-1 | CAS No.: 62149-56-8
Cadmium 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate EC No.: 224-022-7 | CAS No.: 4167-05-9
Cadmium cinnamate EC No.: 224-509-4 | CAS No.: 4390-97-0
Cadmium diformate EC No.: 224-729-0 | CAS No.: 4464-23-7
Cadmium sebacate EC No.: 224-754-7 | CAS No.: 4476-04-4
Cadmium nonan-1-oate EC No.: 225-839-1 | CAS No.: 5112-16-3
Dimethylcadmium EC No.: 208-055-4 | CAS No.: 506-82-1
Cadmium carbonate EC No.: 208-168-9 | CAS No.: 513-78-0
Cadmium oxalate EC No.: 212-408-8 | CAS No.: 814-88-0
Cadmium dithiocyanate EC No.: 212-738-2 | CAS No.: 865-38-3
Cadmium didecanoate EC No.: 220-650-0 | CAS No.: 2847-16-7
Barium cadmium tetrastearate EC No.: 214-740-9 | CAS No.: 1191-79-3
Cadmium oxide EC No.: 215-146-2 | CAS No.: 1306-19-0
Cadmium sulphide EC No.: 215-147-8 | CAS No.: 1306-23-6
Cadmium selenide EC No.: 215-148-3 | CAS No.: 1306-24-7
Cadmium telluride EC No.: 215-149-9 | CAS No.: 1306-25-8
Cadmium bis[benzoate] EC No.: 221-187-7 | CAS No.: 3026-22-0
Cadmium dioleate EC No.: 233-954-3 | CAS No.: 10468-30-1
Cadmium selenide sulphide EC No.: 234-342-9 | CAS No.: 11112-63-3
Tricadmium diarsenide EC No.: 234-484-1 | CAS No.: 12006-15-4
Cadmium titanium trioxide EC No.: 234-593-4 | CAS No.: 12014-14-1
Tricadmium diphosphide EC No.: 234-595-5 | CAS No.: 12014-28-7
Antimony, compound with cadmium (2:3) EC No.: 234-596-0 | CAS No.: 12014-29-8
Cadmium di(octanoate) EC No.: 218-585-8 | CAS No.: 2191-10-8
Cadmium distearate EC No.: 218-743-6 | CAS No.: 2223-93-0
Cadmium p-toluate EC No.: 219-345-5 | CAS No.: 2420-97-5
Cadmium bis(2-ethylhexanoate) EC No.: 219-346-0 | CAS No.: 2420-98-6
Cadmium dilaurate EC No.: 220-017-9 | CAS No.: 2605-44-9
Cadmium cyanide EC No.: 208-829-1 | CAS No.: 542-83-6
Cadmium di(acetate) EC No.: 208-853-2 | CAS No.: 543-90-8
Cadmium succinate EC No.: 205-446-1 | CAS No.: 141-00-4
Dihydrogen bis[hydroxysuccinato(2-)-O1,O2,O4]cadmate(2-) EC No.: 275-459-5 | CAS No.: 71436-99-2
Barium di-μ-chlorotetrachlorodicadmate(2-) EC No.: 262-618-9 | CAS No.: 61129-40-6
Cadmium zinc sulfide EC No.: 234-372-2 | CAS No.: 11129-14-9
Cadmium mercury sulfide EC No.: 215-717-6 | CAS No.: 1345-09-1
Nitric acid, cadmium salt, dodecahydrate EC No.: - | CAS No.: 85688-00-2
Pentanoic acid, 2-propyl-, cadmium salt EC No.: - | CAS No.: 87835-30-1
22-Tricosenoic acid, cadmium salt EC No.: - | CAS No.: 76835-97-7
Tetracosanoic acid, cadmium salt EC No.: - | CAS No.: 116854-17-2
Tricosanoic acid, cadmium salt EC No.: - | CAS No.: 116920-59-3
Selenic acid, cadmium salt (1:1), dihydrate EC No.: - | CAS No.: 10060-09-0
Cadmium acetate hydrate EC No.: 628-590-0 | CAS No.: 89759-80-8
Cadmium perchlorate hydrate EC No.: 664-321-3 | CAS No.: 79490-00-9
Cadmium bromate EC No.: 677-629-8 | CAS No.: 14518-94-6
Zircon, cadmium red EC No.: 691-407-8 | CAS No.: 72828-62-7
Cadmium, diethyl- EC No.: 804-213-7 | CAS No.: 592-02-9
Barium tetrachlorocadmate(2-) EC No.: 308-988-8 | CAS No.: 99587-10-7
Cadmium hydroxide hydrate EC No.: - | CAS No.: 29736-89-8
Disodium ethylenediaminetetraacetate cadmium EC No.: - | CAS No.: 30363-28-1
Diphosphoric acid, barium cadmium salt (1:1:1) EC No.: - | CAS No.: 37131-86-5
Cadmium chlorate EC No.: - | CAS No.: 22750-54-5
Cadmium peroxide EC No.: - | CAS No.: 12139-22-9
Cadmium selenide sulfide, (Cd2SeS) EC No.: - | CAS No.: 12213-70-6
Cadmium mesosulfate (CdH2SO5) (7CI) EC No.: - | CAS No.: 13477-20-8
Cadmium sulfate, tetrahydrate EC No.: - | CAS No.: 13477-21-9
Sulfuric acid, cadmium salt (1:1), heptahydrate EC No.: - | CAS No.: 13477-22-0
Cadmium perchlorate (6CI,7CI) EC No.: - | CAS No.: 13760-37-7
Phosphoric acid, ammonium cadmium salt (1:1:1) EC No.: - | CAS No.: 14520-70-8
Cadmium diphosphate EC No.: - | CAS No.: 15600-62-1
D-Glucopyranose, 4-O-α-D-glucopyranosyl- EC No.: - | CAS No.: 16984-36-4
Octadecanoic acid, barium cadmium salt EC No.: - | CAS No.: 17033-07-7
UNDECANSAEURE-CD-SALZ EC No.: - | CAS No.: 17329-48-5
Cadmium pyrophosphate EC No.: - | CAS No.: 19262-93-2
Cadmium sulfate octahydrate EC No.: - | CAS No.: 22465-18-5
Cadmium laurate, palmitate, stearate EC No.: - | CAS No.: 68954-18-7
Cadmium sponge EC No.: - | CAS No.: 69011-70-7
Slimes and Sludges, cadmium electrolytic EC No.: - | CAS No.: 69029-89-6
Cadmium chloride (CdCl2), tetrahydrate EC No.: - | CAS No.: 70206-08-5
Cadmium, dichlorotetrakis(1H-imidazole-kappaN3)- EC No.: - | CAS No.: 72275-93-5
Cadmium chloride dihydrate EC No.: - | CAS No.: 72589-96-9
Nitric acid, cadmium salt, hydrate EC No.: - | CAS No.: 79990-52-6
Cadmium borate oxide (Cd3(BO2)4O), manganese-doped EC No.: - | CAS No.: 68784-58-7
Tetraiodide diammonium cadmium EC No.: - | CAS No.: 105034-60-4
Cadmium trichloride monopotassium EC No.: - | CAS No.: 14429-85-7
Cadmium potassium hexachloride EC No.: - | CAS No.: 15276-40-1
Cadmium bromide rubidium EC No.: - | CAS No.: 16593-57-0
Cadmium chloride rubidium EC No.: - | CAS No.: 18532-58-6
Cadmium sodium tetrachloride EC No.: - | CAS No.: 21360-94-1
Cesium sulfate cadmium EC No.: - | CAS No.: 28041-77-2
Cadmium chloride potassium hydrate EC No.: - | CAS No.: 28302-54-7
Potassium sulfate cadmium hexahydrate EC No.: - | CAS No.: 30623-04-2
Cadmium trichloride 1 sodium EC No.: - | CAS No.: 55425-74-6
Cadmium sulfate sodium EC No.: - | CAS No.: 28038-18-8
Potassium sulfate cadmium EC No.: - | CAS No.: 28038-25-7
Monoammonium cadmium triiodide EC No.: - | CAS No.: 32593-99-0
Cadmium sulfate caesium hexahydrate EC No.: - | CAS No.: 34345-39-6
Potassium sulfate cadmium dihydrate EC No.: - | CAS No.: 38386-25-3
Cadmium chloride magnesium dodecahydrate EC No.: - | CAS No.: 77289-75-9
Dipotassium tetrachlorocadmate(2-) EC No.: 243-938-8 | CAS No.: 20648-91-3
Cadmium mercury telluride EC No.: 249-914-3 | CAS No.: 29870-72-2
-
-
23
Details
-
76253-60-6
24
Details
-
-
25
Details
DBBT
402-210-1
99688-47-8
26
Details
show/hide
Nickel EC No.: 231-111-4 | CAS No.: 7440-02-0
Nickel compounds EC No.: - | CAS No.: -
2,3-dihydroxypropyl (dihydrogen phosphate), nickel salt (1:1) EC No.: 269-946-1 | CAS No.: 68391-37-7
Nickel, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes EC No.: 270-944-8 | CAS No.: 68511-62-6
Zinc sulfide (ZnS), nickel and silver-doped EC No.: 270-961-0 | CAS No.: 68512-22-1
Olivine, nickel green
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which nickel (II) oxide and silicon oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of olivine. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
EC No.: 271-112-7 | CAS No.: 68515-84-4
Zinc sulfide (ZnS), copper and nickel-doped EC No.: 271-601-5 | CAS No.: 68585-93-3
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel EC No.: 285-698-7 | CAS No.: 85135-77-9
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel EC No.: 285-909-2 | CAS No.: 85166-19-4
Nickel, 2,2'-thiobis[4-nonylphenol] complexes EC No.: 287-356-2 | CAS No.: 85480-75-7
(isodecanoato-O)(neodecanoato-O)nickel EC No.: 287-467-6 | CAS No.: 85508-42-5
Nickel(II) isodecanoate EC No.: 287-468-1 | CAS No.: 85508-43-6
Nickel(2+) neodecanoate EC No.: 287-469-7 | CAS No.: 85508-44-7
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel EC No.: 287-470-2 | CAS No.: 85508-45-8
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel EC No.: 287-471-8 | CAS No.: 85508-46-9
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel EC No.: 287-592-6 | CAS No.: 85551-28-6
Nickel, isodecanoate naphthenate complexes EC No.: 287-800-5 | CAS No.: 85585-97-3
Nickel, isononanoate naphthenate complexes EC No.: 287-801-0 | CAS No.: 85585-98-4
Nickel, naphthenate neodecanoate complexes EC No.: 287-802-6 | CAS No.: 85585-99-5
Bis(1H-1,2,4-triazole-3-sulphonato-N2,O3)nickel EC No.: 287-849-2 | CAS No.: 85586-46-5
Nickel methacrylate EC No.: 304-466-9 | CAS No.: 94275-78-2
Spinels, cobalt nickel zinc grey EC No.: 305-835-7 | CAS No.: 95046-47-2
Diiron nickel zinc tetraoxide EC No.: 306-902-3 | CAS No.: 97435-21-7
Nickel, borate C8-10-branched carboxylate complexes EC No.: 291-674-7 | CAS No.: 90459-31-7
Nickel, C5-C23-branched carboxylate octanoate complexes EC No.: 291-675-2 | CAS No.: 90459-32-8
Nickel, isooctanoate naphthenate complexes EC No.: 291-676-8 | CAS No.: 90459-33-9
Nickel, acetylacetone 6-methyl-2,4-heptanedione complexes EC No.: 291-677-3 | CAS No.: 90459-34-0
Waste solids, chromium-nickel steel manuf.
By-product from refined steel manufacture containing C, Cr, Fe and Ni (as Cr-Ni-grindings) and Cr2O3, FeO, MnO, NiO and SiO2 (as burned slag).
EC No.: 293-796-6 | CAS No.: 91082-81-4
Waste solids, nickel-manuf.
By-product from nickel production containing NiO, SiO2, CuO, and MnO and sulfur.
EC No.: 293-799-2 | CAS No.: 91082-84-7
Fatty acids, C6-19-branched, nickel salts EC No.: 294-302-1 | CAS No.: 91697-41-5
Nickel, C5-23-branched carboxylate naphthenate complexes EC No.: 295-925-1 | CAS No.: 92200-98-1
Nickel, borate neodecanoate complexes EC No.: 296-343-0 | CAS No.: 92502-55-1
Nickel, C4-10 fatty acids naphthenate complexes EC No.: 297-549-3 | CAS No.: 93573-15-0
Nickel, C4-10 fatty acids octanoate complexes EC No.: 297-550-9 | CAS No.: 93573-16-1
Nickel, C5-23-branched carboxylate C4-10 fatty acids complexes EC No.: 297-774-7 | CAS No.: 93762-59-5
(neononanoato-O)(neoundecanoato-O)nickel EC No.: 300-092-5 | CAS No.: 93920-08-2
Nickel(2+) neoundecanoate EC No.: 300-093-0 | CAS No.: 93920-09-3
Nickel(2+) neononanoate EC No.: 300-094-6 | CAS No.: 93920-10-6
Dimethylhexanoic acid, nickel salt EC No.: 301-323-2 | CAS No.: 93983-68-7
1000 NN Ferrite EC No.: 629-315-7 | CAS No.: 12645-50-0
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride EC No.: 629-489-4 | CAS No.: 14647-23-5
Nickel(II) sulfate hexa-/ heptahydrate EC No.: 630-456-1 | CAS No.: 15244-37-8
Nickel carbide EC No.: 640-090-4 | CAS No.: 12710-36-0
Nickel carbonate hydroxide tetrahydrate EC No.: 641-002-7 | CAS No.: 39430-27-8
NICKEL(II) TRIFLUOROMETHANESULFONATE EC No.: 663-776-5 | CAS No.: 60871-84-3
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate EC No.: 671-251-7 | CAS No.: 15684-36-3
Nickel(II) bromide trihydrate EC No.: 677-463-6 | CAS No.: 7789-49-3
Perchloric acid, nickel(2+) salt, hexahydrate EC No.: 677-691-6 | CAS No.: 13520-61-1
Nickel(II) chloride hydrate EC No.: 677-901-6 | CAS No.: 69098-15-3
Dipotassium tetracyanonickelate hydrate EC No.: 680-451-3 | CAS No.: 339527-86-5
Nickel ammonium sulfate hexahydrate EC No.: 680-452-9 | CAS No.: 7785-20-8
Nickel sulfamate tetrahydrate EC No.: 682-895-3 | CAS No.: 124594-15-6
Nickel(II) carbonate hydroxide tetrahydrate EC No.: 683-010-3 | CAS No.: 12244-51-8
Nickel sulfide (NiS2) EC No.: 683-050-1 | CAS No.: 12035-51-7
azanide;nickel(2+);carbonate EC No.: 691-565-8 | CAS No.: 67806-76-2
Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide EC No.: 803-110-4 | CAS No.: 193214-24-3
Speiss, lead, nickel-contg.
Product obtained and separated during the melting of nickel and other non-ferrous metals containing raw materials. Consists primarily of antimonides and arsenides of copper and nickel.
EC No.: 308-765-5 | CAS No.: 98246-91-4
Diammonium tetrachloronickelate(2-) EC No.: 308-989-3 | CAS No.: 99587-11-8
Cassiterite, cobalt manganese nickel grey EC No.: 309-018-6 | CAS No.: 99749-23-2
Residues, copper-iron-lead-nickel matte, sulfuric acid-insol. EC No.: 310-050-8 | CAS No.: 102110-49-6
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
BRUN JAUNE ESTOFIL S-3RL; BRUNO GIALLO ESTOFIL S-3RL
EC No.: 400-870-5 | CAS No.: 14406-71-4
Nickel, compound with Titanium (1:1) EC No.: 610-765-8 | CAS No.: 52013-44-2
Nickel fluoride (NiF2), tetrahydrate EC No.: 604-130-4 | CAS No.: 13940-83-5
Nickel hydride (NiH) EC No.: 604-345-3 | CAS No.: 14332-32-2
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide EC No.: 620-032-4 | CAS No.: 346417-97-8
Phosphinic acid, nickel(2+) salt, hexahydrate EC No.: 603-867-9 | CAS No.: 13477-97-9
Bunsenite (NiO) EC No.: - | CAS No.: 34492-97-2
Nickel sulfide (millerite) EC No.: - | CAS No.: 1314-04-1
nickel dilactate EC No.: - | CAS No.: 16039-61-5
nickel potassium fluoride EC No.: - | CAS No.: 11132-10-8
phosphoric acid, calcium nickel salt EC No.: - | CAS No.: 17169-61-8
Diphosphoric acid, nickel(2+) salt EC No.: - | CAS No.: 19372-20-4
diammonium nickel hexacyanoferrate EC No.: - | CAS No.: 74195-78-1
trinickel tetrasulfide EC No.: - | CAS No.: 12137-12-1
trinickel bis(arsenite) EC No.: - | CAS No.: 74646-29-0
Cobalt nickel oxide EC No.: 620-395-9 | CAS No.: 12737-30-3
silicic acid, lead nickel salt EC No.: - | CAS No.: 68130-19-8
2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt EC No.: - | CAS No.: 72319-19-8
Nickel boride phosphide EC No.: - | CAS No.: 65229-23-4
lithium nickel dioxide EC No.: 620-400-4 | CAS No.: 12031-65-1
molybdenum nickel oxide EC No.: - | CAS No.: 12673-58-4
Hexaamminenickel(II) chloride EC No.: 620-832-3 | CAS No.: 10534-88-0
Dibromobis(tributylphosphine)nickel(II) EC No.: 621-434-2 | CAS No.: 15242-92-9
Dichlorobis(trimethylphosphine)nickel(II) EC No.: 622-630-0 | CAS No.: 19232-05-4
Nickel, tetrakis(triphenyl phosphite-.kappa.p)-, (t-4)- EC No.: 622-848-6 | CAS No.: 14221-00-2
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediaminonickel(II) EC No.: 624-036-7 | CAS No.: 14167-20-5
Tetraethylammonium tetrachloronickelate(II) EC No.: 624-087-5 | CAS No.: 5964-71-6
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) Dichloride EC No.: 624-241-1 | CAS No.: 19999-87-2
Dichlorobis(tributylphosphine)nickel(II) EC No.: 624-942-2 | CAS No.: 15274-43-8
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex EC No.: 626-117-2 | CAS No.: 312696-09-6
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) EC No.: 626-363-0 | CAS No.: 15133-82-1
dichloronickel;1,2-dimethoxyethane EC No.: 627-461-6 | CAS No.: 29046-78-4
Nickel(II) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex EC No.: 628-228-1 | CAS No.: 28923-39-9
Trinickel phosphide EC No.: 822-331-7 | CAS No.: 12059-19-7
Carbonic acid, nickel(2+) salt (1:1), hexahydrate EC No.: - | CAS No.: 17030-82-9
Carbonic acid, nickel(2+) salt (2:1) EC No.: - | CAS No.: 17237-93-3
Nickel chloride (NiCl2), dihydrate EC No.: - | CAS No.: 17638-48-1
NITROUS ACID, NICKEL (2+) SALT EC No.: - | CAS No.: 17861-62-0
Nitric acid, nickel(2+) salt, octahydrate EC No.: - | CAS No.: 18534-07-1
Aluminiummagnesiumnickelsiliziumoxide EC No.: - | CAS No.: 198831-12-8
Aluminum boron cobalt lithium nickel oxide EC No.: - | CAS No.: 207803-51-8
2-[bis(carboxylatomethyl)amino]acetate;nickel(3+) EC No.: - | CAS No.: 22965-60-2
Nitric acid, nickel(2+) salt, dihydrate EC No.: - | CAS No.: 23232-50-0
Nickel chloride (NiCl2), tetrahydrate EC No.: - | CAS No.: 34304-82-0
Nickel dihydroxide hydrate EC No.: - | CAS No.: 36897-37-7
Nickel hydride EC No.: - | CAS No.: 37187-84-1
Nickel disulfide EC No.: - | CAS No.: 12035-50-6
Nickel silicide (NiSi) EC No.: - | CAS No.: 12035-57-3
Nickel Sulfide (Ni9S8) EC No.: - | CAS No.: 12035-77-7
Polydymite (Ni3S4) EC No.: - | CAS No.: 12059-21-1
Nickel Black EC No.: - | CAS No.: 12125-56-3
Nickel sulfide (Ni2S) EC No.: - | CAS No.: 12137-08-5
Nickel oxide (Ni3O4) EC No.: - | CAS No.: 12137-09-6
Nickel carbide (NiC) EC No.: - | CAS No.: 12167-08-7
Nickel sulfide (Ni2S3) EC No.: - | CAS No.: 12259-56-2
Carbamic acid, ethylenebis(dithio-, nickel(II) salt EC No.: - | CAS No.: 12275-13-7
Nickel, [carbonato(2-)]hexahydroxytetra- EC No.: - | CAS No.: 12334-31-5
Nickel oxide (Ni2O) EC No.: - | CAS No.: 12359-17-0
Nickel sulfide (Ni7S6) EC No.: - | CAS No.: 12503-53-6
Nickel arsenide EC No.: - | CAS No.: 12795-30-1
Rammelsbergite (NiAs2) EC No.: - | CAS No.: 1303-22-6
Nitric acid, nickel(2+) salt, hydrate EC No.: - | CAS No.: 13778-29-5
Nickel chloride(NiCl) EC No.: - | CAS No.: 13931-83-4
Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1), monohydrate EC No.: - | CAS No.: 14168-76-4
Nickelate(2-), tetracyano-, dipotassium, hydrate EC No.: - | CAS No.: 14323-41-2
Phosphoric acid, nickel salt EC No.: - | CAS No.: 14396-43-1
[μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydinickel EC No.: 265-748-4 | CAS No.: 65405-96-1
Nickel(2+) dihydrogen bis[R-(R*,R*)]-tartrate EC No.: 267-894-4 | CAS No.: 67952-41-4
Nickel dichlorate EC No.: 267-897-0 | CAS No.: 67952-43-6
Nickel(2+) glycerol phosphate EC No.: 267-923-0 | CAS No.: 67952-69-6
Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide EC No.: 268-169-5 | CAS No.: 68016-03-5
Diammonium nickel bis(hydrogen citrate) EC No.: 268-176-3 | CAS No.: 68025-13-8
Trisodium [N,N-bis(phosphonomethyl)glycinato(5-)]nickelate(3-) EC No.: 268-196-2 | CAS No.: 68025-41-2
Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate EC No.: 268-585-7 | CAS No.: 68130-36-9
[(2-amino-2-oxoethoxy)acetato(2-)]nickel EC No.: 268-711-0 | CAS No.: 68133-84-6
Formic acid, copper nickel salt EC No.: 268-755-0 | CAS No.: 68134-59-8
Cobalt titanite green spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77377.
EC No.: 269-047-4 | CAS No.: 68186-85-6
Cobalt nickel gray periclase
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77332.
EC No.: 269-051-6 | CAS No.: 68186-89-0
Nickel ferrite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77497.
EC No.: 269-071-5 | CAS No.: 68187-10-0
Resin acids and Rosin acids, nickel salts EC No.: 269-826-9 | CAS No.: 68334-36-1
Octadecanoic acid, nickel salt EC No.: - | CAS No.: 14448-69-2
Nitric acid, nickel(3+) salt EC No.: - | CAS No.: 15099-34-0
Nickelate(1-), trichloro-, ammonium, hexahydrate EC No.: - | CAS No.: 16122-03-5
Nitric acid, nickel(2+) salt, tetrahydrate EC No.: - | CAS No.: 16456-84-1
Nickelate(1-), (formato-O)[sulfato(2-)-O]-, hydrogen EC No.: - | CAS No.: 125275-86-7
Nickelate(1-), (acetato-O)[sulfato(2-)-O]-, hydrogen EC No.: - | CAS No.: 125275-87-8
Nickel sulfide (Ni(HS)2) EC No.: - | CAS No.: 27911-69-9
Nickel carbonate hydroxide (Ni5(CO3)2(OH)6) EC No.: - | CAS No.: 12122-15-5
Nickel arsenide sulfide EC No.: - | CAS No.: 12255-10-6
Nickel selenide (Ni3Se2) EC No.: - | CAS No.: 12137-13-2
Ammonium nickel sulfate ((NH4)2Ni2(SO4)3) (6CI,7CI) EC No.: - | CAS No.: 25749-08-0
Nickel tartrate EC No.: - | CAS No.: 10471-42-8
Perchloric acid, nickel salt EC No.: - | CAS No.: 41743-88-8
Nickelate(Ni4O5)(1-), lithium EC No.: - | CAS No.: 67163-62-6
Nickel(2+) hydrogen sulfate EC No.: - | CAS No.: 44121-71-3
Nickel subarsenide EC No.: - | CAS No.: 12255-80-0
Cinnamic acid, nickel(II) salt EC No.: - | CAS No.: 63938-16-9
Nickelate(2-), tetrakis(cyano-C)-, (SP-4-1)- EC No.: - | CAS No.: 48042-08-6
Nickel(2++), hexaammine-, dihydroxide, (OC-6-11)- EC No.: - | CAS No.: 51467-07-3
Antimony nickel titanium oxide EC No.: - | CAS No.: 54576-53-3
Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1), tetrahydrate EC No.: - | CAS No.: 61092-77-1
Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1), pentahydrate EC No.: - | CAS No.: 66341-42-2
Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1), dihydrate EC No.: - | CAS No.: 66634-47-7
Godlevskite (Ni7S6) EC No.: - | CAS No.: 66732-80-7
Nickel Sulfide (Ni4S) EC No.: - | CAS No.: 67272-59-7
Nickel(2+), ((1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine-N)- EC No.: - | CAS No.: 67632-50-2
Nickel, dextrin complexes EC No.: - | CAS No.: 68412-20-4
Nickel Sulfide (Ni7S3) EC No.: - | CAS No.: 84013-51-4
Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1), trihydrate EC No.: - | CAS No.: 85017-75-0
Nickel, bis(diisononylcarbamodithioato-S,S')- EC No.: - | CAS No.: 85298-61-9
Nickel Sulfide (Ni3S5), trihydrate EC No.: - | CAS No.: 86498-45-5
Fatty acids, (C=3-22), nickel salts, basic EC No.: - | CAS No.: 91845-72-6
Nickel Sulfide (Ni5S3) EC No.: - | CAS No.: 97599-06-9
Nickel Sulfide (Ni5S4) EC No.: - | CAS No.: 97599-07-0
Nickel Sulfide (Ni5S6) EC No.: - | CAS No.: 97599-08-1
Nickel Sulfide (Ni9S5) EC No.: - | CAS No.: 98443-26-6
Trinickel bis(orthophosphate) EC No.: 233-844-5 | CAS No.: 10381-36-9
Aluminium, compound with nickel (1:1) EC No.: 234-439-6 | CAS No.: 12003-78-0
Dialuminium nickel tetraoxide EC No.: 234-454-8 | CAS No.: 12004-35-2
Nickel boride EC No.: 234-493-0 | CAS No.: 12007-00-0
Dinickel boride EC No.: 234-494-6 | CAS No.: 12007-01-1
Trinickel boride EC No.: 234-495-1 | CAS No.: 12007-02-2
Dichromium nickel tetraoxide EC No.: 234-636-7 | CAS No.: 12018-18-7
Nickel bis(2-ethylhexanoate) EC No.: 224-699-9 | CAS No.: 4454-16-4
Nickel(2+) octanoate EC No.: 225-656-7 | CAS No.: 4995-91-9
Nickel, compound with niobium (1:1) EC No.: 234-807-6 | CAS No.: 12034-55-8
Nickel dioxide EC No.: 234-823-3 | CAS No.: 12035-36-8
Nickel tin trioxide EC No.: 234-824-9 | CAS No.: 12035-38-0
Nickel titanium trioxide EC No.: 234-825-4 | CAS No.: 12035-39-1
Antimony, compound with nickel (1:1) EC No.: 234-827-5 | CAS No.: 12035-52-8
Dinickel phosphide EC No.: 234-828-0 | CAS No.: 12035-64-2
Trinickel disulphide EC No.: 234-829-6 | CAS No.: 12035-72-2
Nickel dihydroxide EC No.: 235-008-5 | CAS No.: 12054-48-7
Dinickel silicide EC No.: 235-033-1 | CAS No.: 12059-14-2
Nickel, compound with tin (3:1) EC No.: 235-034-7 | CAS No.: 12059-23-3
Nickel diarsenide EC No.: 235-103-1 | CAS No.: 12068-61-0
Nickel telluride EC No.: 235-260-6 | CAS No.: 12142-88-0
Nickel, compound with zirconium (1:2) EC No.: 235-261-1 | CAS No.: 12142-92-6
Diiron nickel tetraoxide EC No.: 235-335-3 | CAS No.: 12168-54-6
Di-μ-carbonylbis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)dinickel EC No.: 235-339-5 | CAS No.: 12170-92-2
Dysprosium, compound with nickel (1:2) EC No.: 235-341-6 | CAS No.: 12175-27-8
Lanthanum, compound with nickel (1:5) EC No.: 235-372-5 | CAS No.: 12196-72-4
Nickel disilicide EC No.: 235-379-3 | CAS No.: 12201-89-7
Antimony, compound with nickel (1:3) EC No.: 235-676-8 | CAS No.: 12503-49-0
Trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) EC No.: 235-688-3 | CAS No.: 12519-85-6
[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinickel EC No.: 235-715-9 | CAS No.: 12607-70-4
Nickel titanium oxide EC No.: 235-752-0 | CAS No.: 12653-76-8
Bismuth, compound with nickel (1:1) EC No.: 235-773-5 | CAS No.: 12688-64-1
Bis(1-nitroso-2-naphtholato)nickel EC No.: 235-829-9 | CAS No.: 12794-26-2
Nickel(2+) oleate EC No.: 235-832-5 | CAS No.: 13001-15-5
Dicarbonylbis(triphenylphosphine)nickel EC No.: 235-851-9 | CAS No.: 13007-90-4
Nickel dinitrate EC No.: 236-068-5 | CAS No.: 13138-45-9
Nickel dibromide EC No.: 236-665-0 | CAS No.: 13462-88-9
Nickel diiodide EC No.: 236-666-6 | CAS No.: 13462-90-3
Tetracarbonylnickel EC No.: 236-669-2 | CAS No.: 13463-39-3
Trinickel bis(arsenate) EC No.: 236-771-7 | CAS No.: 13477-70-8
Bis(butanedione dioximato)nickel EC No.: 236-782-7 | CAS No.: 13478-93-8
Nickel diperchlorate EC No.: 237-124-1 | CAS No.: 13637-71-3
Nickel(2+) palmitate EC No.: 237-138-8 | CAS No.: 13654-40-5
Nickel dithiocyanate EC No.: 237-205-1 | CAS No.: 13689-92-4
Trinickel dicitrate EC No.: 227-873-2 | CAS No.: 6018-92-4
Nickel(II) fumarate EC No.: 228-501-1 | CAS No.: 6283-67-6
2-ethylhexanoic acid, nickel salt EC No.: 231-480-1 | CAS No.: 7580-31-6
Nickel dichloride EC No.: 231-743-0 | CAS No.: 7718-54-9
Nickel(2+) sulphite EC No.: 231-827-7 | CAS No.: 7757-95-1
Nickel sulphate EC No.: 232-104-9 | CAS No.: 7786-81-4
Antimony nickel titanium oxide yellow
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77788.
EC No.: 232-353-3 | CAS No.: 8007-18-9
Tetrakis(trifluorophosphine)nickel EC No.: 237-597-4 | CAS No.: 13859-65-9
[N-(carboxymethyl)glycinato(2-)-N,O,ON]nickel EC No.: 237-618-7 | CAS No.: 13869-33-5
Hexaamminenickel(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)] EC No.: 237-638-6 | CAS No.: 13877-20-8
Nickel bis(dibutyldithiocarbamate) EC No.: 237-696-2 | CAS No.: 13927-77-0
Disodium tetracyanonickelate(2-) EC No.: 237-877-6 | CAS No.: 14038-85-8
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]nickel EC No.: 237-893-3 | CAS No.: 14055-02-8
Bis(quinolin-8-olato-N1,O8)nickel EC No.: 237-950-2 | CAS No.: 14100-15-3
Nickel tungsten tetraoxide EC No.: 238-032-4 | CAS No.: 14177-51-6
Molybdenum nickel tetraoxide EC No.: 238-034-5 | CAS No.: 14177-55-0
Nitric acid, nickel salt EC No.: 238-076-4 | CAS No.: 14216-75-2
Dipotassium tetracyanoniccolate EC No.: 238-082-7 | CAS No.: 14220-17-8
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride EC No.: 238-154-8 | CAS No.: 14264-16-5
Bis(diethyldithiocarbamato-S,S')nickel EC No.: 238-157-4 | CAS No.: 14267-17-5
Nickel hydrogen phosphate EC No.: 238-278-2 | CAS No.: 14332-34-4
Bis(1-nitrosonaphthalen-2-olato-N1,O2)nickel EC No.: 238-380-7 | CAS No.: 14406-66-7
Bis[bis(2-ethylhexyl)dithiocarbamato-S,S']nickel EC No.: 238-400-4 | CAS No.: 14428-08-1
Dinickel diphosphate EC No.: 238-426-6 | CAS No.: 14448-18-1
Nickel bis(phosphinate) EC No.: 238-511-8 | CAS No.: 14507-36-9
Bis(6-methylheptane-2,4-dionato-O,O')nickel EC No.: 238-536-4 | CAS No.: 14522-99-7
Nickel dibromate EC No.: 238-596-1 | CAS No.: 14550-87-9
Nickel bis(tetrafluoroborate) EC No.: 238-753-4 | CAS No.: 14708-14-6
Nickel chromate EC No.: 238-766-5 | CAS No.: 14721-18-7
Dinickel hexacyanoferrate EC No.: 238-946-3 | CAS No.: 14874-78-3
Bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-O,O')nickel EC No.: 239-028-5 | CAS No.: 14949-69-0
Nickel acetate EC No.: 239-086-1 | CAS No.: 14998-37-9
Nickel selenate EC No.: 239-125-2 | CAS No.: 15060-62-5
Bis(diisobutyldithiocarbamato)nickel EC No.: 239-354-8 | CAS No.: 15317-78-9
Nickel bis(dimethyldithiocarbamate) EC No.: 239-560-8 | CAS No.: 15521-65-0
Nickel dichromate EC No.: 239-646-5 | CAS No.: 15586-38-6
Diammonium nickel bis(sulphate) EC No.: 239-793-5 | CAS No.: 15699-18-0
Hexakis(1H-imidazole-N3)nickel(2+) dichloride EC No.: 239-841-5 | CAS No.: 15751-00-5
Nickel triuranium decaoxide EC No.: 239-876-6 | CAS No.: 15780-33-3
Formic acid, nickel salt EC No.: 239-946-6 | CAS No.: 15843-02-4
Bis[2-hydroxy-4-(octyloxy)benzophenonato]nickel EC No.: 239-949-2 | CAS No.: 15843-91-1
Nickel tellurium trioxide EC No.: 239-967-0 | CAS No.: 15851-52-2
Nickel tellurium tetraoxide EC No.: 239-974-9 | CAS No.: 15852-21-8
Nickel(2+) trifluoroacetate EC No.: 240-235-8 | CAS No.: 16083-14-0
Nickel sulphide EC No.: 240-841-2 | CAS No.: 16812-54-7
Citric acid , ammonium nickel salt EC No.: 242-161-1 | CAS No.: 18283-82-4
Nickel bis(dihydrogen phosphate) EC No.: 242-522-3 | CAS No.: 18718-11-1
Nickel(2+) hydrogen citrate EC No.: 242-533-3 | CAS No.: 18721-51-2
Nickel di(acetate) EC No.: 206-761-7 | CAS No.: 373-02-4
Nickel(2+) stearate EC No.: 218-744-1 | CAS No.: 2223-95-2
Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')nickel EC No.: 221-875-7 | CAS No.: 3264-82-2
Nickel oxalate EC No.: 208-933-7 | CAS No.: 547-67-1
Nickel dibenzoate EC No.: 209-046-8 | CAS No.: 553-71-9
Nickel dicyanide EC No.: 209-160-8 | CAS No.: 557-19-7
Bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)nickel EC No.: 215-039-0 | CAS No.: 1271-28-9
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel EC No.: 215-072-0 | CAS No.: 1295-35-8
Nickel monoxide EC No.: 215-215-7 | CAS No.: 1313-99-1
Nickel selenide EC No.: 215-216-2 | CAS No.: 1314-05-2
Dinickel trioxide EC No.: 215-217-8 | CAS No.: 1314-06-3
Nickel carbonate EC No.: 222-068-2 | CAS No.: 3333-67-3
Nickel diformate EC No.: 222-101-0 | CAS No.: 3349-06-2
Nickel(2+) propionate EC No.: 222-102-6 | CAS No.: 3349-08-4
Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate) EC No.: 223-463-2 | CAS No.: 3906-55-6
Nickel difluoride EC No.: 233-071-3 | CAS No.: 10028-18-9
Nickel(2+) selenite EC No.: 233-263-7 | CAS No.: 10101-96-9
Nickel zirconium trioxide EC No.: 274-755-1 | CAS No.: 70692-93-2
Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)nickel EC No.: 274-912-4 | CAS No.: 70824-02-1
Nickel iron chromite black spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77504.
EC No.: 275-738-1 | CAS No.: 71631-15-7
Ethyl hydrogen sulphate, nickel(2+) salt EC No.: 275-897-7 | CAS No.: 71720-48-4
Nickel uranyl tetraacetate, of uranium depleted in uranium-235 EC No.: 275-994-4 | CAS No.: 71767-12-9
Bis(D-gluconato-O1,O2)nickel EC No.: 276-205-6 | CAS No.: 71957-07-8
Bis[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylglycinato-N,O,ON]nickel EC No.: 278-504-7 | CAS No.: 76625-10-0
Dimethoxy[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]nickel EC No.: 281-282-4 | CAS No.: 83898-70-8
Leach residues, nickel-vanadium ore
Residues from basic leaching of nickel-bearing vanadium ores. Composed primarily of silica and insoluble compounds of nickel and vanadium with minor quantities of other metals, such as arsenic, lead, tin and zinc.
EC No.: 282-214-6 | CAS No.: 84144-92-3
Bis[di(3,5,5-trimethylhexyl)dithiocarbamato-S,S']nickel EC No.: 283-380-2 | CAS No.: 84604-95-5
Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., nickel salts EC No.: 283-972-0 | CAS No.: 84776-45-4
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel EC No.: 284-347-5 | CAS No.: 84852-35-7
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel EC No.: 284-348-0 | CAS No.: 84852-36-8
Nickel bis(isononanoate) EC No.: 284-349-6 | CAS No.: 84852-37-9
(2-ethylhexanoato-O)(isooctanoato-O)nickel EC No.: 284-350-1 | CAS No.: 84852-38-0
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel EC No.: 284-351-7 | CAS No.: 84852-39-1
Bis(5-oxo-DL-prolinato-N1,O2)nickel EC No.: 285-069-7 | CAS No.: 85026-81-9
Cobalt nickel dioxide EC No.: 261-346-8 | CAS No.: 58591-45-0
Nickel(2+) acrylate EC No.: 262-383-2 | CAS No.: 60700-37-0
Nickel, 3-[(4-chlorophenyl)azo]-4-hydroxy-2(1H)-quinolinone complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 12775.
EC No.: 262-934-7 | CAS No.: 61725-51-7
Naphthenic acids, nickel salts EC No.: 263-000-1 | CAS No.: 61788-71-4
Bis(ethylenediamine-N,N')copper tetrakis(cyano-C)nickelate EC No.: 264-136-4 | CAS No.: 63427-32-7
Nickel bis(sulphamidate) EC No.: 237-396-1 | CAS No.: 13770-89-3
Dinickel orthosilicate EC No.: 237-411-1 | CAS No.: 13775-54-7
Nickel dipotassium bis(sulphate) EC No.: 237-563-9 | CAS No.: 13842-46-1
Dipotassium tetrafluoronickelate(2-) EC No.: 237-595-3 | CAS No.: 13859-60-4
Oxalic acid, nickel salt EC No.: 243-867-2 | CAS No.: 20543-06-0
Bis(ethane-1,2-diamine)nickel(2+) sulphate EC No.: 244-300-1 | CAS No.: 21264-77-7
Nickel(2+) silicate EC No.: 244-578-4 | CAS No.: 21784-78-1
Citric acid, nickel salt EC No.: 245-119-0 | CAS No.: 22605-92-1
Silicic acid, nickel salt EC No.: 253-461-7 | CAS No.: 37321-15-6
Bis[2-butene-2,3-dithiolato(2-)-S,S']nickel EC No.: 254-210-4 | CAS No.: 38951-94-9
Bis[4,4'-dimethoxy-α,α'-stilbenedithiolato(2-)]nickel EC No.: 254-212-5 | CAS No.: 38951-97-2
Dipotassium tris(cyano-C)nickelate(2-) EC No.: 254-261-2 | CAS No.: 39049-81-5
Nickel bis(benzenesulphonate) EC No.: 254-642-3 | CAS No.: 39819-65-3
Nickel bis(piperidine-1-carbodithioate) EC No.: 255-387-0 | CAS No.: 41476-75-9
Nickel acrylate EC No.: 257-066-0 | CAS No.: 51222-18-5
Neodecanoic acid, nickel salt EC No.: 257-447-1 | CAS No.: 51818-56-5
Copper, compound with lanthanum and nickel (4:1:1) EC No.: 257-510-3 | CAS No.: 51912-52-8
Bis[3-[(4-chlorophenyl)azo]quinoline-2,4(1H,3H)-dionato]nickel EC No.: 257-521-3 | CAS No.: 51931-46-5
Nickel [R(R*,R*)]-tartrate EC No.: 257-610-7 | CAS No.: 52022-10-3
Bis[(2-hydroxyethyl)dithiocarbamato-S,S']nickel EC No.: 257-953-2 | CAS No.: 52486-98-3
Bis[bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamato-S,S']nickel EC No.: 257-954-8 | CAS No.: 52486-99-4
Nickel(2+) methacrylate EC No.: 257-963-7 | CAS No.: 52496-91-0
Nickel divanadium hexaoxide EC No.: 257-970-5 | CAS No.: 52502-12-2
Bis(diethyldithiocarbamato-S,S')nickel EC No.: 258-044-3 | CAS No.: 52610-81-8
Nickel 3,5-bis(tert-butyl-4-hydroxybenzoate (1:2) EC No.: 258-051-1 | CAS No.: 52625-25-9
Ammonium nickel trichloride EC No.: 246-378-2 | CAS No.: 24640-21-9
Nickel hexafluorosilicate EC No.: 247-430-7 | CAS No.: 26043-11-8
Nickel arsenide EC No.: 248-169-1 | CAS No.: 27016-75-7
Nickel isooctanoate EC No.: 248-585-3 | CAS No.: 27637-46-3
Bis[stilbene-α,β-dithiolato(2-)]nickel EC No.: 249-353-4 | CAS No.: 28984-20-5
Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-phenylbutyramidato-N2,N3]nickel EC No.: 249-503-9 | CAS No.: 29204-84-0
Nickel(II) isooctanoate EC No.: 249-555-2 | CAS No.: 29317-63-3
Nickel hexafluorozirconate(2-) EC No.: 250-370-4 | CAS No.: 30868-55-4
Nickel silicate(3:4) EC No.: 250-788-7 | CAS No.: 31748-25-1
[[2,2'-thiobis[3-octylphenolato]](2-)-O,O',S]nickel EC No.: 251-715-1 | CAS No.: 33882-09-6
Tetrakis(tritolyl phosphite )nickel EC No.: 252-777-2 | CAS No.: 35884-66-3
Nickel bisphosphinate EC No.: 252-840-4 | CAS No.: 36026-88-7
Bis(dipentyldithiocarbamato-S,S')nickel EC No.: 252-937-1 | CAS No.: 36259-37-7
Nickel chloride EC No.: 253-399-0 | CAS No.: 37211-05-5
Resin acids and Rosin acids, calcium nickel salts EC No.: 271-764-2 | CAS No.: 68607-31-8
Nickel barium titanium primrose priderite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77900.
EC No.: 271-853-6 | CAS No.: 68610-24-2
Nickel niobium titanium yellow rutile
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77895.
EC No.: 271-892-9 | CAS No.: 68611-43-8
Hexaamminenickel(2+) diformate EC No.: 272-149-1 | CAS No.: 68758-60-1
Zinc sulfide (ZnS), copper and nickel and silver-doped EC No.: 272-277-8 | CAS No.: 68784-84-9
Bis(2-heptadecyl-1H-imidazole-N3)bis(octanoato-O)nickel EC No.: 272-799-6 | CAS No.: 68912-08-3
Nickel icosatitanium pentatriacontaoxide diwolframate EC No.: 273-686-4 | CAS No.: 69011-05-8
Slags, ferronickel-manufg.
By-product from the production of ferronickel from a complex ore. Consists primarily of oxides of aluminum, iron, magnesium and silicon.
EC No.: 273-729-7 | CAS No.: 69012-29-9
Matte, nickel
Product of blowing smelted nickel ore in a converter to lower the iron content.
EC No.: 273-749-6 | CAS No.: 69012-50-6
-
-
27
Details
-
-
28
Details
-
-
29
Details
-
-
30
Details
Tar Oils derived from coal and/or wood by distillation or by other processes
show/hide
Creosote oil, high-boiling distillate
The high-boiling distillation fraction obtained from the high temperature carbonization of bituminous coal which is further refined to remove excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillates, removed. It is crystal free at approximately 5°C (41°F).
EC No.: 274-565-9 | CAS No.: 70321-79-8
Distillates (coal tar), upper; heavy anthracene oil
The distillate from coal tar having an approximate distillation range of 220°C to 450°C (428°F to 842°F). Composed primarily of three to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and other hydrocarbons.
EC No.: 266-026-1 | CAS No.: 65996-91-0
Low temperature tar oil, alkaline; extract residues (coal), low temperature coal tar alkaline
The residue from low temperature coal tar oils after an alkaline wash, such as aqueous sodium hydroxide, to remove crude coal tar acids. Composed primarily of hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.
EC No.: 310-191-5 | CAS No.: 122384-78-5
Creosote, wood
A complex combination of phenols obtained as a distillate from wood tar.
EC No.: 232-419-1 | CAS No.: 8021-39-4
Creosote oil; wash oil
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic hydrocarbons and may contain appreciable quantities of tar acids and tar bases. It distills at the approximate range of 200°C to 325°C (392°F to 617°F).
EC No.: 263-047-8 | CAS No.: 61789-28-4
Anthracene oil
A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300°C to 400°C (572°F to 752°F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole
EC No.: 292-602-7 | CAS No.: 90640-80-5
Creosote oil, acenaphthene fraction; wash oil
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of coal tar and boiling in the range of approximately 240°C to 280°C (464°F to 536°F). Composed primarily of acenaphthene, naphthalene and alkyl naphthalene.
EC No.: 292-605-3 | CAS No.: 90640-84-9
Distillates (coal tar), naphthalene oils; naphthalene oil
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of coal tar. It consists primarily of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills in the approximate range of 200°C to 250°C (392°F to 482°F).
EC No.: 283-484-8 | CAS No.: 84650-04-4
Tar acids, coal, crude; crude phenols
The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.
EC No.: 266-019-3 | CAS No.: 65996-85-2
Creosote; wash oil
The distillate of coal tar produced by the high temperature carbonization of bituminous coal. It consists primarily of aromatic hydrocarbons, tar acids and tar bases.
EC No.: 232-287-5 | CAS No.: 8001-58-9
-
-
31
Details
200-663-8
67-66-3
32
Details
201-166-9
79-00-5
34
Details
201-197-8
79-34-5
35
Details
-
630-20-6
36
Details
200-925-1
76-01-7
37
Details
200-864-0
75-35-4
38
Details
-
-
40
Details
200-666-4
67-72-1
41
Details
-
-
43
Details
show/hide
Diphenyl ether, octabromo derivative EC No.: 251-087-9 | CAS No.: 32536-52-0
-
-
45
Details
show/hide
Nonylphenol C6H4(OH)C9H19 EC No.: 246-672-0 | CAS No.: 25154-52-3
-
-
46
Details
show/hide
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC No.: 500-045-0 | CAS No.: 26027-38-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC No.: 500-209-1 | CAS No.: 68412-54-4
Isononylphenol, ethoxylated EC No.: 609-346-2 | CAS No.: 37205-87-1
Nonylphenol, ethoxylated EC No.: 500-024-6 | CAS No.: 9016-45-9
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EC No.: 500-315-8 | CAS No.: 127087-87-0
-
-
46a
Details
-
-
47
Details
203-625-9
108-88-3
48