Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Substance Information

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Infocards are automatically generated based on industry data. What is an infocard?

Tar acids, coal, crude

The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.

Help Substance identity

The ‘Substance identity’ section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas.

Some substance identifiers may have been claimed confidential, or may not have been provided, and therefore not be displayed.

EC (European Community) Number

The EC Number is the numerical identifier for substances in the EC Inventory. The EC Inventory is a combination of three independent European lists of substances from the previous EU chemicals regulatory frameworks (EINECS, ELINCS and the NLP-list). More information about the EC Inventory can be found here.

If the substance was not covered by the EC Inventory, ECHA attributes a list number in the same format, starting with the numbers 6, 7, 8 or 9.

The EC or list number is the primary substance identifier used by ECHA.

CAS (Chemical Abstract Service) registry number

The CAS number is the substance numerical identifier assigned by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society, to substances registered in the CAS registry database. A substance identified primarily by an EC or list number may be linked with more than one CAS number, or with CAS numbers that have been deleted. More information about CAS and the CAS registry can be found here.

Molecular formula

The molecular formula identifies each type of element by its chemical symbol and identifies the number of atoms of each element found in one discrete molecule of the substance. This information is only displayed if the substance is well–defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

Molecular structure

The molecular structure is based on structures generated from information available in ECHA’s databases. If generated, an InChI string will also be generated and made available for searching. This information is only displayed if the substance is well-defined, its identity is not claimed confidential and there is sufficient information available in ECHA’s databases for ECHA’s algorithms to generate a molecular structure.

More help available here.

EC / List no.: 266-019-3

CAS no.: 65996-85-2

Mol. formula: C70H86O9

formula
Help Hazard classification and labelling

The ‘Hazard classification and labelling’ section shows the hazards of a substance based on the standardised system of statements and pictograms established under the CLP (Classification Labelling and Packaging) Regulation. The CLP Regulation makes sure that the hazards presented by chemicals are clearly communicated to workers and consumers in the European Union. The CLP Regulation uses the UN Global Harmonised System (GHS) and European Union Specific Hazard Statements (EUH).

This section is based on three sources for information (harmonised classification and labelling (CLH), REACH registrations and CLP notifications). The source of the information is mentioned in the introductory sentence of the hazard statements. When information is available in all sources, the first two are displayed as a priority.

Please note:

The purpose of the information provided under this section is to highlight the substance hazardousness in a readable format. It does not represent a new labelling, classification or hazard statement, neither reflect other factors that affect the susceptibility of the effects described, such as duration of exposure or substance concentration (e.g. in case of consumer and professional uses). Other relevant information includes the following:

 • Substances may have impurities and additives that lead to different classifications. If at least one company has indicated that the substance classification is affected by impurities or additives, this will be indicated by an informative sentence. However, substance notifications in the InfoCard are aggregated independently of the impurities and additives.
 • Hazard statements were adapted to improve readability and may not correspond textually to the hazard statements codes description in the European Union Specific Hazard Statements (EUH) or the UN Global Harmonised System (GHS).

To see the full list of notified classifications and to get more information on impurities and additives relevant to classification please consult the C&L Inventory.

More information about Classification and Labelling is available in the Regulations section of ECHA website.

More help available here.

Harmonised classification and labelling (CLH)

Harmonised classification and labelling is a legally binding classification and labelling for a substance, agreed at European Community level. Harmonisation is based on the substance’s physical, toxicological and eco-toxicological hazard assessment.

The ‘Hazard classification’ and labelling section uses the signal word, pictogram(s) and hazard statements of the substance under the harmonised classification and labelling (CLH) as its primary source of information.

If the substance is covered by more than one CLH entry (e.g. disodium tetraborate EC no. 215–540–4, is covered by three harmonisations: 005–011–00–4; 005–011–01–1 and 005–011–02–9), CLH information cannot be displayed in the InfoCard as the difference between the CLH classifications requires manual interpretation or verification. If a substance is classified under multiple CLH entries, a link to the C&L Inventory is provided to allow users to view CLH information associated with the substance and no text is automatically generated for the InfoCard.

It is possible that a harmonisation is introduced through an amendment to the CLP Regulation. In that case, the ATP (Adaptation to Technical Progress) number is displayed.

More info on CLH can be found here.

Classification and labelling under REACH

If available, additional information on classification and labelling (C&L) is derived from REACH registration dossiers submitted by industry. This information has not been reviewed or verified by ECHA, and may change without prior notice. REACH registration dossiers have greater data requirements (such as supporting studies) than do notifications under CLP.

Notifications under the Classification Labelling and Packaging (CLP) Regulation

If no EU harmonised classification and labelling exists and the substance was not registered under REACH, information derived from classification and labelling (C&L) notifications to ECHA under CLP Regulation is displayed under this section. These notifications can be provided by manufacturers, importers and downstream users. ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the accuracy of the information.

Note that for readability purposes, only the pictograms, signal words and hazard statements referred in more than 5% of the notifications under CLP are displayed.

GHS08: Serious Health Hazard

Danger! According to the harmonised classification and labelling (ATP01) approved by the European Union, this substance may cause genetic defects and may cause cancer.

GHS05: Corrosive GHS06: Acute Toxicity

Additionally, the classification provided by companies to ECHA in REACH registrations identifies that this substance is toxic if swallowed, is toxic in contact with skin, causes severe skin burns and eye damage, is toxic if inhaled, is toxic to aquatic life with long lasting effects, causes serious eye damage, is suspected of causing genetic defects and may cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Helpful information About this substance

This section provides an overview of the calculated volume at which the substance is manufactured or imported to the European Economic Area (EU28 + Iceland, Liechtenstein and Norway). Additionally, if available, information on the use of the substance and how consumers and workers are likely to be exposed to it can also be displayed here.

The use information is displayed per substance life cycle stage (consumer use, in articles, by professional workers (widespread uses), in formulation or re-packing, at industrial sites or in manufacturing). The information is aggregated from the data coming from REACH substance registrations provided by industry.

For a detailed overview on identified uses and environmental releases, please consult the registered substance factsheet.

Use descriptors are adapted from ECHA guidance to improve readability and may not correspond textually to descriptor codes described in Chapter R.12: Use Descriptor system of ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

The examples provided are generic examples and may not apply to the specific substance you are viewing. A substance may have its use restricted to certain articles or products and therefore not all the examples may apply to the specific substance. Furthermore, some substances can be found in an article, but with unlikely exposure (e.g. inside a watch) or with very low concentrations considered not to pose risks to human health or the environment.

Please note:

For readability purpose, only non-confidential use descriptors occurring in more than 5% of total occurrences are displayed.

The described Product category (i.e. the products in which the substance may be used) may refer to uses as intermediate and under controlled conditions, for which there is no consumer exposure.

More help is available here.

This substance is manufactured and/or imported in the European Economic Area for industrial use resulting in the manufacture of another substance (use of intermediates).

This substance is used in formulation or re-packing, at industrial sites and in manufacturing.

Consumer Uses

ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used. ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment.

Article service life

ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment. ECHA has no public registered data indicating whether or into which articles the substance might have been processed.

Widespread uses by professional workers

ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used. ECHA has no public registered data on the types of manufacture using this substance. ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment.

Formulation or re-packing

ECHA has no public registered data indicating whether or in which chemical products the substance might be used. ECHA has no public registered data on the routes by which this substance is most likely to be released to the environment.

Uses at industrial sites

This substance has an industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates).
This substance is used for the manufacture of: chemicals.
Release to the environment of this substance can occur from industrial use: as an intermediate step in further manufacturing of another substance (use of intermediates).

Manufacture

Release to the environment of this substance can occur from industrial use: manufacturing of the substance.

Help Properties of concern

The ‘Properties of concern’ section shows ECHA-assigned graphical indicators for certain substance properties that are regarded as being of relevance or importance to human health and/or the environment based on the information provided to the Agency.

Properties of concern are calculated at four "levels" of certainty:

 • "Recognised" - meaning that the concern is indicated in an official source; either a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI) or in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation (REACH). Recognised concerns are illustrated with a dark red icon.
 • "Potential" - again comes from official sources only. For (C), (M), and (R) it means that the concern is suspected in a Harmonised C&L (CLP Regulation Annex VI), as Carc. 2, Muta. 2, or Repr. 2. For (PBT) and (ED) Potential means that the concern is under assessment in the PBT or ED assessment list, and the outcome is not "Not PBT" or "Not ED". There are no potential (Ss) or (Sr)s. Potential concerns are illustrated with a light red icon.
 • "Broad agreement" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is aligned, with >= 50% of the data submitters providing the same concern. Broad agreement concerns are illustratated with a solid outlined circle icon.
 • "Minority position" - comes from data submitted by industry to ECHA, and indicates that the data submitted is not aligned. > 5% and < 50% of the data submitters have provided the concerns indicated at this "level". Minority position concerns are illustrated with a greyed out circle icon.

The following properties of concern are calculated:

 • Carcinogenic (C) – Recognised carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential carcinogen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected carcinogen Carc.2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is carcinogenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is carcinogenic. More information about carcinogenicity here.
 • Mutagenic (M) – Recognised mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Muta. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potential mutagen: comes from a harmonised C&L classifying the substance as a suspected mutagen Muta. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is mutagenic. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is mutagenic. More information about mutagenicity here.
 • Toxic to Reproduction (R) – Recognised as toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Carc. 1A or 1B and/or an entry in the Candidate list. Potentially toxic to reproduction: comes from a harmonised C&L classifying the substance as suspected toxic to reproduction Repr. 2. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is toxic to reproduction. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is toxic to reproduction. More information about reproductive toxicity here.
 • Skin sensitising (Ss) – Recognised skin sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Skin Sens. 1, 1A, or 1B. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a skin sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is skin sensitising. More information about skin sensitiser here.
 • Respiratory sensitising (Sr) – Recognised respiratory sensitiser: comes from a harmonised C&L classifying the substance as Resp. Sens. 1, 1A, or 1B and/or an entry in the Candidate list. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is a respiratory sensitiser. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is a respiratory sensitiser. More information about respiratory sensitiser here.
 • PBT – Recognised Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT): comes from an entry in the Candidate list. Potential PBT: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the PBT assessment list, if the outcome is not final and “Not PBT”. Broad agreement: comes from industry data where a majority of data submitters agree the substance is PBT. Minority position: comes from industry data where a minority of data submitters indicate the substance is PBT. More information about persistent, bioaccumulative and toxic substances here.
 • ED – Recognised Endocrine Disruptor (ED): comes from an entry in the Candidate list. Potential ED: is shown for substances under assessment, and comes from an entry in the ED assessment list, if the outcome is not final and “Not ED”. At this time there is no explicit possibility for industry to indicate their opinion on ED status for substances. If and when this possibility exists it is proposed that industry data also be included in the ED property of concern calculation. More information about endocrine disrupting substances here.

The substance properties displayed in this section are derived from Harmonised classification and labelling (CLH) data, entries in the Candidate list of substances of very high concern for authorisation, the PBT assessment list, the ED assessment list, REACH registered dossier data and from notifications made under CLP. A prioritisation hierarchy means that data is taken from harmonised C&L data and regulatory lists first, then REACH registrations and finally from CLP notifications.

Impurities or additives: When a specific critical property is calculated from industry data and where the majority of data submitters have indicated that the property relates to cases containing impurities and/or additives, then the respective critical property icon is modified with an asterisk (*).

 • C

Carcinogenic

 • M

Mutagenic

Help Important to know

This section highlights four regulatory activities or outcomes under REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Regulation (EC) No 1907/2006:

 • Community rolling action plan - indicates if the substance is or was included in the Community rolling action plan (CoRAP). The CoRAP list includes substances that could pose a risk to human health or the environment and whose (potentially hazardous) properties are to be evaluated by the Member States in the next three years. After evaluation, proposals may be made for further regulatory action regarding the substance.
 • Candidate List - indicates if the substance is included in the candidate list of substances of very high concern (SVHCs). The Candidate List includes substances that are subject to additional protocols and reporting obligations and which may eventually be included in the Authorisation List, further limiting their use.
 • Authorisation list (Annex XIV to REACH) - indicates if the substance is included in the Authorisation list. These substances cannot be placed on the market or used after a given date, unless an authorisation is granted for their specific use, or the use is exempted from authorisation.
 • Restriction list (Annex XVII to REACH) - indicates if the substance is included in the Restriction List. The Restriction List describes the conditions for the manufacture, placing on the market or use of certain substances, either on their own or in mixtures or articles.

Please note: The identification of relevant regulatory activities and outcomes is done automatically and without manual verification. Substances may be grouped together under a specific regulatory activity for more efficient risk management and legislative processing (e.g. restriction on "Lead and its compounds"). In these cases, Infocards may not identify all substances in the group.Therefore it does not represent official and legally–binding information. To confirm if a substance is covered by a specific regulatory action the official publication, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union should be consulted.

More help available here.

Help How to use it safely

This section provides links to the list of precautions (precautionary statements) and to the guidance on safe use, if they have been provided in REACH registration dossiers.

 • Precautionary statements - describe recommended measures to minimise or prevent adverse effects resulting from exposure to a hazardous product or improper storage or handling of a hazardous product.
 • Guidance on safe use - recommendations by substance registrant on the proper use of the substance in various situations. Examples include recommended measures on fire-fighting, transport and recycling and disposal.

Please note: Precautionary measures and guidance on safe use concern the use and handling of the specific substance as such, not of the presence of the substance in other articles or mixtures. The precautionary measures and guidance on safe use are as submitted to ECHA by registrants under the REACH Regulation. Information on precautionary measures and the safe use is submitted by the registrant of a substance and the registrant is solely responsible for its accuracy and completeness.

More help available here.

about INFOCARD - Last updated: 21/07/2019 InfoCard

The InfoCard summarises the non-confidential data of a substance held in the databases of the European Chemicals Agency (ECHA). InfoCards are generated automatically based on the data available at the time of generation.

The quality and correctness of the information submitted to ECHA remains the responsibility of the data submitter. The type of uses and classifications may vary between different submissions to ECHA and for a full understanding it is recommended to consult the source data. Information on applicable regulatory frameworks is also automatically generated and may not be complete or up to date. It is the responsibility of the substance manufacturers and importers to consult official publications, e.g. the electronic edition of the Official Journal of the European Union.

InfoCards are updated when new information is available. The date of the last update corresponds to the publication date of the InfoCard and not necessarily to the date in which the update occurred in the source data.

More help available here.

Help Help

Key datasets

Help Help

Regulatory context

Here you can find all of the regulations and regulatory lists in which this substance appears, according to the data available to ECHA. This substance has been found in the following regulatory activities (directly, or inheriting the regulatory context of a parent substance):

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation
 • Substances indicated, in 2009, as being intended to be registered by at least one company in the EEA.
 • Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registration.
 • REACH Annex XVII. Substances for which certain uses are Restricted under REACH at EU level.
CLP - Classification, Labelling and Packaging
 • A list of substances for which classification and labelling data have been notified to ECHA by manufacturers or importers.
PIC - Prior Informed Consent Regulation
 • Substances subject to export controls or banned from export from the EU under the PIC regulation.
Previous Legislations
 • Substances listed in the EINECS, ELINCS, or NLP inventories.
Help Help
Group parents

This substance has been identified as member of the following groups of substances:

Name EC / List no. CAS no. Association
Creosote and Creosote related substances - - Expert judgement
Entry 31 - - Expert judgement
Help Help

Substance names and other identifiers

Regulatory process names
[The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.]
The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.
C&L Inventory
Crude Phenols
The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.
C&L Inventory
Tar acids, coal, crude
EC Inventory, C&L Inventory, PIC, Pre-Registration process
Tar acids, coal, crude; crude phenols
The reaction product obtained by neutralizing coal tar oil alkaline extract with an acidic solution, such as aqueous sulfuric acid, or gaseous carbon dioxide, to obtain the free acids. Composed primarily of tar acids such as phenol, cresols, and xylenols.
Restriction list (annex XVII)
Translated names
(Reakcijski proizvod dobiven neutralizacijom obradom alkalnog ekstrakta ulja ugljenog katrana kiselom otopinom kao što je razrjeđena sumporna kiselina ili plinski ugljikov dioksid, da bi se dobila slobodna kiselina. Sastavljen primarno od katranskih kiselina kao što su fenol, krezoli i ksilenoli.) (hr)
C&L Inventory
(Reaktsioonisaadus, mis saadakse kivisöetõrva õli leeliselise ekstrakti neutraliseerimisel happelahusega, nt väävelhappe vesilahusega, või gaasilise süsinikdioksiidiga vabade hapete saamiseks. Koosneb peamiselt tõrva hapetest, nagu fenool, kresoolid ja ksülenoolid.) (et)
C&L Inventory
[Produkt reakcie získavaný neutralizáciou alkalického extraktu z uhoľno-dechtového oleja kyslým roztokom, napríklad vodným roztokom kyseliny sírovej, alebo plynným oxidom uhličitým, za účelom získavania voľných kyselín. Pozostáva predovšetkým z dechtových kyselín, ako sú fenoly, krezoly a dimetylfenoly.] (sk)
C&L Inventory
[Produsul reacţiei de neutralizare a ţiţeiului alcalin de gudron de cărbune cu o soluţie acidă, cum ar fi acidul sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazos pentru a se obţine acizi liberi. Compus cu precădere din acizi gudronici, de exemplu fenoli, crezoli şi xilenoli.] (ro)
C&L Inventory
[Reakcijas produkts iegūts, neitralizējot akmeņogļu darvas eļļas sārma ekstraktu ar skābes šķīdumu, piemēram, sērskābes ūdens šķīdumu, vai gāzveida oglekļa dioksīdu, lai iegūtu brīvas skābes. Sastāv galvenokārt no darvas skābēm, piemēram, fenola, krezola un ksilenola.] (lv)
C&L Inventory
[Reakcijos produktas, gaunamas kaip laisvosios rūgštys, neutralizavus akmens anglių deguto šarminį ekstraktą rūgšties tirpalu, pvz., vandeniniu sieros rūgšties tirpalu arba dujiniu anglies dioksidu. Sudaro daugiausia deguto rūgštys, pvz., fenolis, krezoliai ir ksilenoliai.] (lt)
C&L Inventory
[Reakcijski produkt pridobljen z nevtralizacijo alkalnega ekstrakta premogovega katranskega olja s kislo raztopino, kot je vodna žveplova kislina ali plinski ogljikov dioksid, da pridobimo proste kisline. Sestoji pretežno iz smolnih kislin kot so fenol, krezoli in ksilenoli.] (sl)
C&L Inventory
[Reakciótermék, melyet kőszénkátrány olaj alkáli extraktumának a szabad savak előállítása céljából savas oldattal (pl. vizes kénsavval vagy szén-dioxid gázzal) végzett kezelésével állítanak elő. Elsősorban kátrány savakból áll, mint pl. fenol, krezolok vagy xilenolok.] (hu)
C&L Inventory
[Reaksjonsprodukt dannet ved nøytralisering av alkalisk ekstrakt fra stenkulltjæreolje med en sur løsning, f.eks. vandig svovelsyre eller karbondioksid i gassform, for å danne frie syrer. Består hovedsakelig av tjæresyrer som fenol, kresoler og xylenoler.] (no)
C&L Inventory
[Reaktionsprodukt, erhalten durch Neutralisieren des alkalischen Extrakts von Kohlenteeröl mit einer sauren Lösung, z. B. wässriger Schwefelsäure, oder gasförmigem Kohlendioxid, um die freien Säuren zu erhalten; besteht vorwiegend aus Teersäuren wie Phenol, Kresolen und Xylenolen] (de)
C&L Inventory
[Reakční produkt získaný neutralizací alkalického extraktu dehtového oleje roztokem kyseliny, např. vodným roztokem kyseliny sírové nebo plynným oxidem uhličitým, za účelem získání volných fenolů. Je složen převážně z kyselých složek dehtu, jako jsou fenol, kresoly a xylenoly.] (cs)
C&L Inventory
[To προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας με όξινο διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος ή με αέριο διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να παραληφθούν τα ελεύθερα οξέα. Aποτελείται κυρίως από οξέα πίσσας, όπως φαινόλη, κρεσόλες και ξυλενόλες.] (el)
C&L Inventory
[Реакционен продукт, получен при неутрализация на алкални екстракти от каменовъглен катран с кисел разтвор, като напр. разтвор на сярна киселина или газообразен въглероден диоксид, за получаване на свободни катранени киселини. Състои основно от катранени киселини като фенол, крезоли и ксиленоли.] (bg)
C&L Inventory
acidi di catrame, carbone, grezzi (it)
C&L Inventory
Acizi gudronici, cărbune, brut (mt)
C&L Inventory
Darvas skābes, akmeņogles, izejvielas (lv)
C&L Inventory
dechtové kyseliny (uhoľné), surové (sk)
C&L Inventory
Deguto rūgštys, akmens anglys, žalios (lt)
C&L Inventory
Fenole surowe (pl)
C&L Inventory
fenoles crudos (es)
C&L Inventory
Fenolfrakciók, kőszén, nyers (hu)
C&L Inventory
Fenoli bruţi (mt)
C&L Inventory
fenoli grezzi (it)
C&L Inventory
Fenóis brutos (pt)
C&L Inventory
Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig kooldioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren, zoals fenol, kresol en xylenolen. (nl)
C&L Inventory
Huiles acides de goudron de houille brutes (fr)
C&L Inventory
Jēlfenoli (lv)
C&L Inventory
Katranske kiseline, ugljen, sirovina (hr)
C&L Inventory
katranske kisline, premog, surove (sl)
C&L Inventory
Kyselé složky dehtu, černouhelné, surové (cs)
C&L Inventory
Nyers fenolok (hu)
C&L Inventory
phénols bruts (fr)
C&L Inventory
Prodotto di reazione ottenuto neutralizzando l'estratto alcalino di olio di catrame di carbone con soluzione acida, ad es. acido solforico in soluzione acquosa, o anidride carbonica gassosa, al fine di ottenere gli acidi liberi. È composto principalmente da fenolo, cresoli e xilenoli. (it)
C&L Inventory
producto de reacción obtenido por neutralización del extracto alcalino de aceite de alquitrán de hulla con una solución ácida, como el ácido sulfúrico acuoso o el dióxido de carbono gaseoso, para obtener los ácidos libres; compuesto principalmente de ácidos de alquitrán, como fenol, cresoles y xilenoles (es)
C&L Inventory
Produit de réaction obtenu par neutralisation d'extrait alcalin d'huile de goudron de houille par une solution acide, telle que l'acide sulfurique aqueux ou le dioxyde de carbone gazeux, pour obtenir des acides libres. Se compose principalement d'huiles de goudron acides, telles que le phénol, les crésols et les xylénols. (fr)
C&L Inventory
Produkt otrzymany przez neutralizację alkalicznego Ekstraktu oleju ze smoły węglowej roztworem kwasu, takim jak wodny roztwór kwasu siarkowego, w celu otrzymania wolnych fenoli surowych. Złożony głównie z fenolu, krezoli i ksylenoli. (pl)
C&L Inventory
Produsul reacţiei de neutralizare a ţiţeiului alcalin de gudron de cărbune cu o soluţie acidă, cum ar fi acidul sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazos pentru a se obţine acizi liberi. Compus cu precădere din acizi gudronici, de exemplu fenoli, crezoli şi xilenoli. (mt)
C&L Inventory
Produto de reacção obtido por neutralização do extracto alcalino de óleo de alcatrão de carvão com uma solução ácida, como ácido sulfúrico aquoso, ou dióxido de carbono gasoso, para obtenção dos ácidos livres. É constituído principalmente por ácidos do alcatrão, como fenol, cresóis e xilenóis. (pt)
C&L Inventory
Raakafenolit (fi)
C&L Inventory
Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere alkalisk ektrakt fra stenkulstjæreolie med en sur opløsning, såsom vandig svovlsyre, eller gasformig carbondioxid, for at udvinde de frie syrer. Sammensat primært af tjæresyrer såsom phenol, cresoler og xylenoler. (da)
C&L Inventory
Reaktionsprodukter erhållna genom neutraliering av alkaliskt koltjäreextrakt från stenkolstjära med en sur lösning, exempelvis utspädd svavelsyra eller gasformig koldioxid, för att utvinna fria syror. Består främst av tjärsyror som fenol, kresoler och xylenoler. (sv)
C&L Inventory
Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimalla kivihiilitervaöljyn emäksistä uutetta happamalla liuoksella (esimerkiksi rikkihapon vesiliuoksella) tai kaasumaisella hiilidioksilla vapaiden happojen saamiseksi. Koostuu pääasiassa tervahapoista, kuten fenoleista, kresoleista ja ksylenoleista. (fi)
C&L Inventory
Rohphenole (de)
C&L Inventory
Ruwe fenolen (nl)
C&L Inventory
Råfenol (da)
C&L Inventory
råfenoler (no)
C&L Inventory
Sirovi fenoli (hr)
C&L Inventory
Smółki kwaśne, węgiel, surówka (pl)
C&L Inventory
surovi fenoli (sl)
C&L Inventory
Surové fenoly (cs)
C&L Inventory
Teersäuren, Kohle, roh (de)
C&L Inventory
Teerzuren, kool, ruw (nl)
C&L Inventory
Tervahapot, kivihiili, raaka (fi)
C&L Inventory
Tjärsyror, kol, råa (sv)
C&L Inventory
tjæresyrer, stenkull, rå (no)
C&L Inventory
tjæresyrer, stenkuls-, rå (da)
C&L Inventory
Toorfenoolid (et)
C&L Inventory
Tõrva happed, kivisüsi, toor- (et)
C&L Inventory
ácidos de alquitrán, hulla, crudos (es)
C&L Inventory
Ácidos do alcatrão, carvão, brutos (pt)
C&L Inventory
Žali fenoliai (lt)
C&L Inventory
Ακατέργαστες φαινόλες (el)
C&L Inventory
Οοξέα πίσσας, άνθρακα, ακατέργαστα (el)
C&L Inventory
Катранени киселини; каменни въглища, сурови (bg)
C&L Inventory
Сурови феноли (bg)
C&L Inventory
Trade names
Phenolic Oil
Registration dossier
SKK
Registration dossier
Surová kyselina karbolová
Registration dossier
Other identifiers
648-116-00-6
C&L Inventory
Index Number
65996-85-2
EC Inventory, C&L Inventory, Restriction list (annex XVII), PIC, Registration dossier, Pre-Registration process, Other
CAS number

Categories Display


Route: .live1