Ενέργειες

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

 

Εκπόνηση και υποβολή φακέλων

Βάσει του κανονισμού REACH, οι επιχειρήσεις στην ΕΕ οφείλουν να υποβάλλουν φακέλους καταχώρισης με πληροφορίες σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες ενός τόνου ή άνω ετησίως. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσοτική κατηγορία, τόσο περισσότερες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται. Ο φάκελος που πρέπει να υποβάλλεται είναι ένας τεχνικός φάκελος ο οποίος περιέχει μια έκθεση χημικής ασφάλειας για ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες των 10 τόνων ή άνω κατ' έτος.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις πληροφοριών, οι καταχωρίζοντες οφείλουν αρχικά να συλλέγουν όλες τις διαθέσιμες συναφείς πληροφορίες σχετικά με την ουσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των ουσιών, τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, την τοξικότητά τους, την οικοτοξικότητά τους, την τύχη τους στο περιβάλλον και την έκθεση σε αυτές, καθώς και συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Ένα από τα σημαντικότερα μέσα που προβλέπει ο κανονισμός REACH για την αποφυγή περιττών δοκιμών είναι η ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν την ίδια ουσία μεταξύ των καταχωριζόντων. Στον κανονισμό REACH απαριθμούνται τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών, καθώς και δυνατότητες προσαρμογής των απαιτήσεων αυτών. Αλλά ακόμη και με αυτές τις προσαρμογές, οι περιττές δοκιμές μπορούν να αποφεύγονται. Κάθε φορά που προβαίνουν σε προσαρμογή των τυπικών απαιτήσεων πληροφοριών, οι καταχωρίζοντες πρέπει οπωσδήποτε να παράσχουν αναλυτική επιστημονική αιτιολόγηση.

Εάν οι καταχωρίζοντες εντοπίσουν στα δεδομένα ελλείψεις που δεν τους επιτρέπουν να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις πληροφοριών του κανονισμού REACH, πρέπει να υποβάλλουν στον ECHA προτάσεις για τη διενέργεια των δοκιμών «υψηλότερου επιπέδου» οι οποίες προβλέπονται στον κανονισμό REACH για τις ποσοτικές κατηγορίες των 100 τόνων ή άνω κατ' έτος.

 

Καταχώριση
 

Ο ECHA ελέγχει κάθε υποβληθέντα φάκελο στο πλαίσιο του ελέγχου τεχνικής πληρότητας (TCC). Σκοπός αυτού του ελέγχου είναι να επιβεβαιώσει ο ECHA, προτού εκδώσει αριθμό καταχώρισης, ότι έχουν παρασχεθεί οι απαιτούμενες πληροφορίες και ότι έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος.

 

Επιλογή και αξιολόγηση φακέλων

Ο ECHA υποβάλλει σε ελέγχους συμμόρφωσης τουλάχιστον 5% όλων των φακέλων που παραλαμβάνει για κάθε ποσοτική κατηγορία. Ο ECHA μπορεί να αποφασίζει ποιους φακέλους θα ελέγχει και το εάν θα ελέγχει μέρος αυτών. Ο κανονισμός REACH προβλέπει κριτήρια για την επιλογή των φακέλων, όμως χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι, όπως η τυχαία επιλογή. Σε έλεγχο συμμόρφωσης μπορεί να υποβληθεί οποιοσδήποτε φάκελος ανά πάσα στιγμή.

Ο ECHA αξιολογεί όλες τις προτάσεις δοκιμών εντός καθορισμένων προθεσμιών.

Η εξέταση μη σταδιακά εισαγόμενων ουσιών πραγματοποιείται εντός 180 ημερών από την παραλαβή του φακέλου που περιέχει πρόταση δοκιμής.

Για τις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες προβλέπονται τρεις προθεσμίες εξέτασης (1 Δεκεμβρίου 2012, 1 Ιουνίου 2016 και 1 Ιουνίου 2022), ανάλογα με τις προθεσμίες καταχώρισης.

 

Αξιολόγηση ουσιών

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ουσιών, η εκάστοτε ουσία συμπεριλαμβάνεται σε κατάλογο ουσιών προς αξιολόγηση, ο οποίος ονομάζεται κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAP) και εκδίδεται βάσει γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών. Την αξιολόγηση της ουσίας διενεργεί το κράτος μέλος που έχει οριστεί γι' αυτόν τον σκοπό, το οποίο καταρτίζει, εάν είναι απαραίτητο, σχέδιο γνώμης εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του CoRAP.

 

Αποτελέσματα της αξιολόγησης

 

Image

Έλεγχοι συμμόρφωσης

Δεν κινείται καμία διαδικασία κατά του καταχωρίζοντος
Βάσει του ελέγχου συμμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε δεν διαπιστώθηκε ανάγκη κίνησης διοικητικής διαδικασίας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ενημερώνεται ο καταχωρίζων. Η έκβαση αυτή δεν σημαίνει ότι ο φάκελος συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισμό REACH. Το μόνο που υπέδειξε ο έλεγχος είναι ότι δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να διεξαχθεί συμπληρωματικός έλεγχος συμμόρφωσης.

Αποφάσεις του ECHA σχετικά με την αξιολόγηση
Εάν ο ECHA αποφασίσει ότι απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές ή άλλες πληροφορίες, καταρτίζει σχέδιο απόφασης το οποίο αποστέλλεται στον καταχωρίζοντα για σχολιασμό. Το σχέδιο απόφασης μπορεί να τροποποιείται βάσει των σχολίων του καταχωρίζοντος. Εν συνεχεία, το σχέδιο απόφασης αποστέλλεται στα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να προτείνουν συναφείς τροποποιήσεις. Εάν όντως προταθούν τροποποιήσεις, το ζήτημα παραπέμπεται στην επιτροπή των κρατών μελών.

Όλα τα σχέδια απόφασης που καταρτίζονται από τον Οργανισμό πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα από τα κράτη μέλη και μόνο τότε καθίστανται νομικά δεσμευτικές αποφάσεις.

 
Image

Προτάσεις δοκιμών

Η εξέταση μιας πρότασης δοκιμής καταλήγει σε κάθε περίπτωση στην κατάρτιση σχεδίου απόφασης, οπότε ακολουθείται ξανά η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και εκδίδεται απόφαση από τον ECHA ή το σχέδιο παραπέμπεται στην Επιτροπή.

Προτάσεις δοκιμών – υποβολή πληροφοριών από τρίτους
Εάν μια πρόταση δοκιμής περιλαμβάνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, ο ECHA καλείται βάσει του κανονισμού REACH να δημοσιεύσει την ονομασία της ουσίας, την παράμετρο κινδύνου για την οποία προτείνεται η δοκιμή σε σπονδυλωτά ζώα και την προθεσμία για την υποβολή πληροφοριών από τρίτους.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται ώστε να δοθεί σε τρίτους η δυνατότητα να υποβάλλουν επιστημονικώς έγκυρες πληροφορίες και μελέτες με αντικείμενο την επίμαχη ουσία και τις παραμέτρους κινδύνου, οι οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τον ECHA κατά την προετοιμασία της απόφασής του επί της πρότασης δοκιμής.

Υποβολή συναφών πληροφοριών
Μετά τη δημοσίευση μιας πρότασης δοκιμής, τα τρίτα μέρη έχουν στη διάθεσή τους 45 ημέρες για την υποβολή επιστημονικά έγκυρων πληροφοριών και μελετών με αντικείμενο τη συγκεκριμένη ουσία και την παράμετρο κινδύνου που αναφέρονται στην πρόταση δοκιμής. Για να είναι πιο εύκολη η αξιολόγηση των πληροφοριών, ο ECHA συνιστά να υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα (η οποία είναι η γλώσσα εργασίας του Οργανισμού) μια μη εμπιστευτικού χαρακτήρα εκδοχή τους, την οποία να μπορεί να δημοσιοποιήσει ο ECHA. Για την τεκμηρίωση των μη εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν να υποβάλλονται και εμπιστευτικά στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα τρίτα μέρη παραθέτουν τους λόγους για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Αξιολόγηση υποβληθεισών πληροφοριών
Κατά την κατάρτιση του σχεδίου της απόφασής του, ο ECHA λαμβάνει υπόψη όλες τις επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες και μελέτες που λαμβάνει από τα τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τρίτα μέρη μπορούν να οδηγήσουν στην απόρριψη της πρότασης δοκιμής. Πάντως, οι πληροφορίες που υποβάλλονται πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού REACH.

Μετά την έγκριση της πρότασης δοκιμής ο ECHA δημοσιεύει τα πορίσματα στα οποία κατέληξε βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τα τρίτα μέρη, με σκοπό να βελτιώσει τη διαφάνεια της διαδικασίας και να ενθαρρύνει την υποβολή παρόμοιων πληροφοριών.

 

Σχέδιο απόφασης για αίτηση παροχής περαιτέρω πληροφοριών

Στα σχέδια απόφασης πάντα ζητούνται περαιτέρω δεδομένα.

Στα σχέδια απόφασης που αφορούν ελέγχους συμμόρφωσης περιγράφεται το καθεστώς της διοικητικής διαδικασίας, προσδιορίζονται οι πληροφορίες που λείπουν και είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση του φακέλου προς τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH, αιτιολογείται το αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες και καθορίζεται η προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών στον ECHA (μόλις το σχέδιο εγκριθεί ως απόφαση του ECHA).

Όσον αφορά την εξέταση των προτάσεων δοκιμών, το σχέδιο απόφασης μπορεί να καταλήξει:

  • στην έκδοση απόφασης έγκρισης της πρότασης δοκιμής
  • στην έκδοση απόφασης έγκρισης της πρότασης δοκιμής με τροποποίηση των συνθηκών δοκιμής
  • στην έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της πρότασης δοκιμής με απαίτηση διεξαγωγής μίας ή περισσοτέρων πρόσθετων δοκιμών
  • στην έκδοση απόφασης απόρριψης της πρότασης δοκιμής
  • στην έκδοση απόφασης η οποία καλύπτει οποιαδήποτε από τις τρεις πρώτες περιπτώσεις.

Εάν η απόφαση αντιστοιχεί σε κάποια από τις τρείς πρώτες περιπτώσεις και εφόσον για την ίδια ουσία έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία προτάσεις ίδιας δοκιμής, τότε οι καταχωρίζοντες πρέπει να συμφωνήσουν ως προς το ποιος θα διεξαγάγει τη δοκιμή.

 

Σχόλια επί του σχεδίου απόφασης

Μόλις ο ECHA ενημερώσει τον καταχωρίζοντα για το σχέδιο απόφασης, ο καταχωρίζων έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να διατυπώσει σχόλια για έλεγχο συμμόρφωσης ή πρόταση δοκιμής. Η προθεσμία και η μέθοδος υποβολής σχολίων γνωστοποιείται στον καταχωρίζοντα. Σε έκτακτες περιόδους, όπως κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών, δίνεται προθεσμία 45 ημερών.

ECHA δεν λαμβάνει συνήθως υπόψη τις επικαιροποιήσεις φακέλων που υποβάλλονται μετά την αποστολή του σχεδίου απόφασης στον καταχωρίζοντα για σχολιασμό.

Αυτό ισχύει με την υποχρέωση των καταχωριζόντων να επικαιροποιούν τις καταχωρίσεις τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH.

Οι προαναφερθείσες καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας έγκρισης. Ο ECHA, ωστόσο, αξιολογεί όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται, συνεπώς και εκείνες που παρέχονται σε επικαιροποιήσεις μετά τις προαναφερθείσες καταληκτικές ημερομηνίες, μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στην απόφαση σχετικά με την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

 

 

Αξιολόγηση σχολίων/νέων πληροφοριών

Για τις προτάσεις δοκιμών, εάν, μετά την εξέταση των σχολίων ή των έγκαιρων επικαιροποιήσεων του φακέλου καταχώρισης του καταχωρίζοντα, ο ECHA κρίνει αποδεκτό τον φάκελο, η διαδικασία λήψης απόφασης ολοκληρώνεται και η εξέταση περατώνεται χωρίς να ληφθούν περαιτέρω διοικητικά μέτρα.

Εάν, μετά την εξέταση των σχολίων και/ή του ισχύοντος επικαιροποιημένου φακέλου, τα ζητήματα που επισημαίνονται στο σχέδιο απόφασης εξακολουθούν να μην έχουν επιλυθεί ικανοποιητικά, ο ECHA θα συνεχίσει τη διαδικασία για την έκδοση απόφασης. Ο ECHA λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του καταχωρίζοντα και μπορεί να τροποποιήσει το αρχικό σχέδιο απόφασης βάσει αυτών. Στη συνέχεια, ο ECHA διαβιβάζει το σχέδιο απόφασης (ενδεχομένως τροποποιημένο) και τα σχόλια του καταχωρίζοντα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (MSCA)για αξιολόγηση.

Για τους ελέγχους συμμόρφωσης, ο ECHA λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του καταχωρίζοντα και μπορεί να τροποποιήσει το αρχικό σχέδιο απόφασης βάσει αυτών, και στη συνέχεια διαβιβάζει το σχέδιο απόφασης (ενδεχομένως τροποποιημένο) και τα σχόλια του καταχωρίζοντα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (MSCA) για αξιολόγηση.

 

Τα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν προτάσεις τροποποίησης του σχεδίου απόφασης

Εάν ο ECHA δεν λάβει προτάσεις τροποποίησης από τα κράτη μέλη, προβαίνει στη λήψη απόφασης χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ανάμειξη της επιτροπής των κρατών μελών.

Εάν τα κράτη μέλη δεν υπέβαλαν προτάσεις τροποποίησης ενός σχεδίου απόφασης, μεταβείτε στην ενέργεια «Απόφαση για αίτηση παροχής περαιτέρω πληροφοριών».

 

Προτάσεις των κρατών μελών για τροποποίηση του σχεδίου απόφασης
Μετά την παραλαβή του σχεδίου απόφασης του ECHA και των σχολίων του καταχωρίζοντος, η αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους έχει 30 ημέρες προθεσμία για να διατυπώσει σχόλια ή να προτείνει τροποποιήσεις επί του σχεδίου απόφασης. Εάν ο ECHA λάβει προτάσεις τροποποίησης, τότε παραπέμπει το σχέδιο απόφασης στην επιτροπή των κρατών μελών.

 

 

Σχόλια του καταχωρίζοντος επί των προτάσεων τροποποίησης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη
Ο ECHA διαβιβάζει στον καταχωρίζοντα τις προτάσεις τροποποίησης που υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή του εκάστοτε κράτους μέλους, καθώς και τη δεύτερη έκδοση του σχεδίου απόφασης, προκειμένου να ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος υποβολής σχολίων. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο καταχωρίζων έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να υποβάλει σχόλια.

 

 

Συνεδρίαση της επιτροπής των κρατών μελών (MSC)
Η επιτροπή των κρατών μελών αξιολογεί το κατά πόσον είναι σκόπιμη η αναθεώρηση του σχεδίου απόφασης και προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία επί του σχεδίου απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του καταχωρίζοντος. Στις συνεδριάσεις κατά τις οποίες εξετάζονται οι εκάστοτε υποθέσεις από την επιτροπή μπορούν να παρευρίσκονται υπό καθεστώς παρατηρητών οι εμπλεκόμενοι στις συναφείς υποθέσεις (π.χ. ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζων ή, σε περίπτωση κοινών υποβολών, ο εκπρόσωπος της ομάδας ενδιαφερόμενων καταχωριζόντων). Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής των κρατών μελών, οι εμπλεκόμενοι στις υποθέσεις οφείλουν να συμμορφώνονται προς τον κώδικα δεοντολογίας του ECHA για τους εμπλεκόμενους στις υποθέσεις παρατηρητές.

 

 

Αδυναμία της επιτροπής των κρατών μελών να καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία – Αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της επιτροπής των κρατών μελών ως προς το σχέδιο απόφασης, το ζήτημα παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

 

 

Απόφαση για αίτηση παροχής περαιτέρω πληροφοριών
Η εκδοθείσα απόφαση είναι νομικά δεσμευτική και υπογράφεται από τον αρμόδιο για τις κανονιστικές υποθέσεις διευθυντή του ECHA. Η απόφαση αυτή περιέχει τα ίδια γενικά στοιχεία με αυτά του σχεδίου απόφασης. Περιγράφει το καθεστώς της διοικητικής διαδικασίας, καθορίζει ποιες πληροφορίες λείπουν και είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση του φακέλου προς τις απαιτήσεις του REACH, αιτιολογεί το αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες και καθορίζει την προθεσμία υποβολής των πληροφοριών στον ECHA. Κατά της απόφασης του ECHA μπορεί να ασκηθεί προσφυγή.

 

 

Ομόφωνη συμφωνία της επιτροπής των κρατών μελών
Η επιτροπή των κρατών μελών πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία επί του σχεδίου απόφασης εντός 60 ημερών. Εάν η επιτροπή των κρατών μελών καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, ο ECHA αποφασίζει αναλόγως.

 

 

Ενέργειες μετά την αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπει ο κανονισμός REACH θεωρείται επιτυχής μόνο όταν ο καταχωρίζων υποβάλει τις ζητούμενες πληροφορίες (δηλαδή, συμμορφωθεί προς την απόφαση του ECHA) μέχρι την ταχθείσα προθεσμία. Μόλις τεθεί σε ισχύ η απόφαση του ECHA, ο αποδέκτης της απόφασης οφείλει να συμμορφωθεί προς αυτήν και να υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που έχει καθοριστεί. Σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ο ECHA εξετάζει την τελευταία υποβολή του αντίστοιχου φακέλου καταχώρισης για τις ζητηθείσες πληροφορίες.

Εάν ο καταχωρίζων έχει επικαιροποιήσει επιτυχώς τον φάκελο ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις της απόφασης του ECHA, ο Οργανισμός κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που έχει λάβει και τα σχετικά συμπεράσματά του, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές πληροφορίες στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών (π.χ. για την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και την επιβολή περιορισμών στην ουσία).

Επιπλέον, οι νέες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εναρμονισμένη ταξινόμηση ή για τη συμπερίληψη μιας ουσίας στο CoRAP.

Υπάρχει επίσης η περίπτωση οι νέες πληροφορίες να εγείρουν περαιτέρω ανησυχίες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ECHA μπορεί να ξεκινήσει νέα διαδικασία αξιολόγησης φακέλου και να εκδώσει απόφαση με την οποία ζητούνται νέες πληροφορίες (άρθρο 42 παράγραφος 1).

Κάθε αδυναμία των καταχωριζόντων να παράσχουν μερικές ή όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην απόφαση συνιστά παραβίαση του κανονισμού REACH. Η μη συμμόρφωση προς την απόφαση του ECHA συνεπάγεται ενδεχομένως τη λήψη μέτρων επιβολής από τις εθνικές αρμόδιες για την εφαρμογή αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 126 του κανονισμού REACH.

Ο ECHA δεν έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα επιβολής της απόφασής του ούτε έχει την αρμοδιότητα να παρατείνει την προθεσμία που καθορίζεται στην απόφαση. Επιπλέον, ο κανονισμός REACH δεν προβλέπει αναβολή των προθεσμιών που καθορίζονται σε αποφάσεις του ECHA. Οι καταχωρίζοντες που δεν είναι σε θέση να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες μέχρι την ταχθείσα προθεσμία μπορούν να αναφέρουν τους λόγους γι' αυτήν την αδυναμία στον επικαιροποιημένο φάκελο. Στη συνέχεια, ο ECHA μπορεί να κοινοποιεί τις καθυστερήσεις αυτές και τους συναφείς λόγους στα κράτη μέλη.

Η αρμοδιότητα για τη λήψη μέτρων επιβολής ανήκει αποκλειστικά στα κράτη μέλη, τα οποία την έχουν εκχωρήσει στις εθνικές αρμόδιες για την εφαρμογή αρχές. Η επικοινωνία μεταξύ του ECHA, των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και των εθνικών αρμόδιων για την εφαρμογή αρχών απαιτεί καλό συντονισμό. Στις 9 Οκτωβρίου 2012, το συντονιστικό όργανο των αρμόδιων για την εφαρμογή εθνικών αρχών, ήτοι το Φόρουμ, διοργάνωσε σύνοδο εργασίας στις εγκαταστάσεις του ECHA, στη διάρκεια της οποίας καθορίστηκε η διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

Ο ECHA ενημερώνει την αρμόδια για τον κανονισμό REACH αρχή, καθώς και τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από το αρμόδιο κράτος μέλος για την επεξεργασία των ζητημάτων επιβολής, σχετικά με την παραβίαση (δηλαδή τη μη συμμόρφωση προς κάποια απόφαση του ECHA) και ζητά από τις εθνικές αρχές να επιληφθούν της εφαρμογής της απόφασης. Αντίγραφο της επικοινωνίας αυτής αποστέλλεται και στον καταχωρίζοντα. Τα σημεία επαφής των κρατών μελών ενημερώνουν τον ECHA σχετικά με το πότε λαμβάνεται κάποιο μέτρο επιβολής και σχετικά με τον πιθανό χρόνο παραλαβής των πληροφοριών που λείπουν. Ο ECHA εξετάζει τον φάκελο μόλις λάβει την επικαιροποίησή του και προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο της συνήθους συναφούς διαδικασίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου ολοκληρώνεται μόλις ο ECHA προβεί επιτυχώς στις συγκεκριμένες ενέργειες και επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση προς την απαίτηση πληροφοριών που περιέχεται στην απόφαση.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)