Κοινοποιήσεις εγκεκριμένων χρήσεων από μεταγενέστερο χρήστη

Οι αιτήσεις αδειοδότησης μπορούν να καλύπτουν τις χρήσεις συγκεκριμένης ουσίας από τον αιτούντα, τις χρήσεις από χρήστες σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού ή τις χρήσεις από αμφότερους.

Οι μεταγενέστεροι χρήστες που καλύπτονται από άδεια που έχει χορηγηθεί σε φορέα σε προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τους πρέπει να ενημερώνουν τον ECHA σχετικά με τη χρήση τους. Η εν λόγω απαίτηση βασίζεται στο άρθρο 66 του κανονισμού REACH.

Ο ECHA τηρεί μητρώο κοινοποιήσεων μεταγενέστερων χρηστών και διαβιβάζει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρέχεται επισκόπηση του συνόλου των κοινοποιήσεων μεταγενέστερων χρηστών που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Για λόγους πληρότητας, παρέχονται και οι χορηγηθείσες άδειες των αντίστοιχων ουσιών. Ο ECHA θα επικαιροποιεί τα στοιχεία ανά τρίμηνο.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των χρήσεων διατίθενται στην ενότητα «Χάρτες και διαγράμματα».

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από μεμονωμένες κοινοποιήσεις παρουσιάζονται στην ενότητα «Μητρώο κοινοποιήσεων».

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν ανακρίβειες. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου του ECHA.

Γενικό πλαίσιο:

Οι άδειες χρήσης των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) μπορούν να χορηγούνται εφόσον ο αιτών είναι σε θέση να καταδείξει ότι ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της ουσίας ελέγχεται επαρκώς, ή ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων και ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Όλες οι άδειες ισχύουν για περιορισμένη χρονική περίοδο και υπόκεινται σε αναθεώρηση. Στόχος της διαδικασίας αδειοδότησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) αντικαθίστανται προοδευτικά με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες, όταν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικώς και τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, ακολουθήστε τους συνδέσμους που διατίθενται στην παρούσα σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια έκδοση του μητρώου κοινοποιήσεων και τους στόχους του, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες από κοινοποιήσεις μεταγενέστερων χρηστών που δημοσιεύονται από τον ECHA».

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Σημείωση: Επί του παρόντος, απαριθμούνται μόνο κοινοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τον Νοέμβριο του 2016. Από τα τέλη του 2017, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν στις κοινοποιήσεις τους συγκεκριμένες πληροφορίες ως εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο ECHA θα ολοκληρώσει τη δημοσίευση των πληροφοριών μη εμπιστευτικού χαρακτήρα από το σύνολο των κοινοποιήσεων, μόλις οι επιχειρήσεις αποσαφηνίσουν τον εμπιστευτικό ή μη χαρακτήρα των στοιχείων τους.

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Εμφάνιση 6 αποτελεσμάτων.Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)