Κοινοποίηση υποψήφιων ουσιών σε αντικείμενα

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς οφείλουν να κοινοποιήσουν στον ECHA τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών οι οποίες περιέχονται στα αντικείμενά τους, εφόσον τηρούνται αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι:

  • Η ουσία που περιέχεται στα σχετικά αντικείμενα βρίσκεται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% κατά βάρος.
  • Η ουσία που περιέχεται στα σχετικά αντικείμενα απαντάται σε συνολικές ποσότητες άνω του ενός (1) τόνου ετησίως.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε κοινοποίηση εντός έξι μηνών το αργότερο από την συμπερίληψη της ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών.

Απαλλαγή

Σε δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται κοινοποίηση:

  • Ο παραγωγός ή o εισαγωγέας αντικειμένου μπορεί να αποκλείσει την έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στην ουσία υπό φυσιολογικές ή ευλόγως προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψής του. Σε τέτοια περίπτωση, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς θα πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες στον αποδέκτη του αντικειμένου.
  • Η ουσία έχει ήδη καταχωριστεί από παραγωγό ή εισαγωγέα εντός της ΕΕ για τη συγκεκριμένη χρήση.

Νομική αναφορά

Άρθρο 7 παράγραφος 2 (κανονισμός REACH)

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)