Φορείς

Οι βασικοί φορείς στη διαδικασία αίτησης αδειοδότησης είναι:

1. Ο αιτών

Ο αιτών μπορεί να είναι παρασκευαστής, εισαγωγέας ή μεταγενέστερος χρήστης ουσίας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση (σύμφωνα με την απαρίθμηση του παραρτήματος XIV). Ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης για ίδια χρήση ή για τις χρήσεις για τις οποίες σκοπεύει να διαθέσει την ουσία στην αγορά. Αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα για μία ή περισσότερες ουσίες που καλύπτονται από τον ορισμό της ομάδας ουσιών, σύμφωνα με το τμήμα 1.5 του παραρτήματος XI του κανονισμού REACH, και για μία ή περισσότερες χρήσεις.

Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση μιας ουσίας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της άδειας κατά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη χρήση της ουσίας. Οι κάτοχοι αδειών πρέπει επίσης να επικαιροποιούν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και να αναγράφουν τον αριθμό άδειας στην ετικέτα προτού διαθέσουν την ουσία ή το μείγμα που περιέχει την ουσία στην αγορά.

2. Ο ECHA

2.1 Οι επιτροπές του ECHA

Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων και η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης εκδίδουν γνώμες σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης.

2.1.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC)

Στις γνώμες της RAC σχετικά με τις αιτήσεις περιλαμβάνεται αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή/και για το περιβάλλον λόγω της χρήσης ή των χρήσεων της ουσίας, η οποία αξιολόγηση καλύπτει επίσης την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης του κινδύνου όπως περιγράφονται στην αίτηση και, ανάλογα με την περίπτωση, αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι ενδεχόμενες εναλλακτικές ουσίες.

2.1.2 Η Επιτροπή Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC)

Στις γνώμες της SEAC σχετικά με τις αιτήσεις περιλαμβάνεται αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και της διαθεσιμότητας, της καταλληλότητας και της τεχνικής σκοπιμότητας των εναλλακτικών λύσεων που συνδέονται με τη χρήση ή τις χρήσεις της ουσίας, όπως περιγράφονται στην αίτηση, καθώς και αξιολόγηση τυχόν πληροφοριών που υποβάλλουν τρίτοι.

2.2 Η Γραμματεία του ECHA

Η Γραμματεία του ECHA παρέχει στους αιτούντες καθοδήγηση και εργαλεία για την προετοιμασία των αιτήσεών τους. H Γραμματεία στηρίζει επίσης τις επιτροπές του ECHA παρέχοντας επιστημονικές, τεχνικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πολίτες, οργανώσεις, επιχειρήσεις καθώς και αρχές εντός και εκτός ΕΕ. Έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης που προβλέπεται για τις αιτήσεις αδειοδότησης, καθώς και στο πλαίσιο της αναθεώρησης αδειών.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι γνώμες της RAC και της SEAC διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο απόφασης σχετικά με την αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων του Οργανισμού. Η Επιτροπή εκδίδει τελική απόφαση με την οποία χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει άδεια. Οι περιλήψεις των αποφάσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε βάση δεδομένων που τηρεί ο ECHA και είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

5. Οι μεταγενέστεροι χρήστες

Για να μπορούν οι μεταγενέστεροι χρήστες να χρησιμοποιούν μια ουσία πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση σε φορέα σε προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της άδειας και να κοινοποιούν στον ECHA τη δική τους χρήση.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)