Διαδικασία υποβολής αίτησης και αξιολόγησης

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις ελέγχου χημικής ομοιότητας μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής υποβολής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ECHA μέσω του Μητρώου Βιοκτόνων (R4BP 3) υπό μορφή αρχείου IUCLID. Όσον αφορά τις κοινές αιτήσεις, ένας από τους αιτούντες θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον ECHA μέσω του γραφείου υποστήριξης του ECHA προκειμένου να του χορηγηθεί ο αριθμός της κοινής αίτησης.

Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης ελέγχου χημικής ομοιότητας

Στάδια

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της αίτησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Είναι σημαντικό ο αιτών να τηρεί όλες τις σχετικές προθεσμίες διότι, διαφορετικά, η αίτηση θα απορρίπτεται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Εικόνα

Κοινή αίτηση: ένας από τους αιτούντες επικοινωνεί με τον ECHA προκειμένου να λάβει τον αριθμό της κοινής αίτησης.

 
Εικόνα

Μεμονωμένη αίτηση: Ο αιτών υποβάλει αίτηση μέσω του R4BP 3.

Κοινή αίτηση: Όλοι οι αιτούντες υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

 
Εικόνα

Ο ECHA ελέγχει εάν η αίτηση και τα δεδομένα έχουν υποβληθεί στη σωστή μορφή και αποστέλλει το τιμολόγιο τελών μέσω του R4BP 3.

 
Εικόνα

Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στον ECHA εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

 
Εικόνα

Ο ECHA κάνει αποδεκτή την αίτηση και ξεκινά την αξιολόγηση της χημικής ομοιότητας.

 
Εικόνα

Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο ECHA θα ζητήσει από τον αιτούντα να του παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν. Ταυτόχρονα, ο ECHA θα προσδιορίσει την προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών υποχρεούται να παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες.

 
Εικόνα

Ο αιτών έχει στη διάθεσή του προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να σχολιάσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

 
Εικόνα

Ο ECHA εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα.

 

Παράγοντες

Οι κυριότεροι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής φακέλου είναι:

Αιτούντες

Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την υποβολή φακέλων με όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον έλεγχο χημικής ομοιότητας, καθώς και πρόσθετων πληροφοριών, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον ECHA. Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους φακέλους τους.

ECHA

Ο ECHA είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ορθότητας του μορφότυπου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους φακέλους. Επίσης, ο ECHA διενεργεί την αξιολόγηση του ελέγχου χημικής ομοιότητας και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)