Επικαιροποιήστε την καταχώρισή σας

Ο φάκελος καταχώρισης πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης μιας ουσίας. Συνεπώς, πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να επικαιροποιείται κάθε φορά που υποπίπτουν στην αντίληψή σας νέες πληροφορίες. Καθώς αυτό αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των καταχωριζόντων, συνιστάται να διατηρείτε την πλατφόρμα συνεργασίας με τους συν-καταχωρίζοντές σας.

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τη σύνθεση, τις ιδιότητες και τις χρήσεις της ουσίας σας, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Επίσης, πρέπει να αναφέρετε τυχόν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής και τις ποσότητες παρασκευής ή εισαγωγής, δεδομένου ότι οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να επιφέρουν αλλαγές ως προς την έκθεση στην ουσία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει επίσης να επικαιροποιείτε τα στοιχεία της επιχείρησής σας.

Νέες πληροφορίες μπορεί επίσης να προκύψουν από άλλους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού σας ή από συν-καταχωριζόντες που μετέχουν στην κοινή υποβολή. Καλό είναι να θυμάστε ότι οι υποχρεώσεις κοινοχρησίας δεδομένων ισχύουν για το σύνολο των μελών, υφιστάμενων και νέων, μιας κοινής υποβολής.

Η επίδειξη προνοητικότητας δεν αποτελεί μόνον ορθή πρακτική αλλά και νομική απαίτηση. Η επικαιροποίηση της καταχώρισής σας και η συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις πληροφοριών που ισχύουν για την ποσοτική κατηγορία σας, ακόμη και αφότου έχετε λάβει τον αριθμό καταχώρισής σας, ή ακόμη και εάν ο ECHA δεν ζητήσει επικαιροποίηση, αποτελεί δική σας ευθύνη. 

Ο ECHA ελέγχει τις καταχωρίσεις - Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις ουσίες

Οι αρμόδιες αρχές θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους καταχώρισης ως βάση για περαιτέρω κανονιστική εργασία. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι επικαιροποιημένες, γεγονός που συμβάλλει στην αποφυγή απόδοσης προτεραιότητας στην ουσία σας για περαιτέρω κανονιστική εργασία λόγω παρωχημένων ή εσφαλμένων πληροφοριών. 

Ο ECHA εξετάζει τις καταχωρίσεις προκειμένου να ελέγχει εάν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν συμμορφώνονται προς τις νομικές απαιτήσεις. Η επιλογή μιας καταχώρισης για έλεγχο συμμόρφωσης γίνεται είτε τυχαία είτε λόγω εντοπισμού συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεδομένου ότι ο ECHA δημοσιεύει συστάσεις με βάση τις συνηθέστερες ανεπάρκειες που παρατηρεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης των καταχωρίσεων, συνιστάται να λαμβάνετε υπόψη τις εν λόγω συστάσεις προκειμένου να μην παρουσιάζονται τα ίδια προβλήματα στη δική σας καταχώριση.
Η ευθύνη συμμόρφωσης εναπόκειται σε εσάς, δηλ. αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε και να συμμορφώνεστε προς το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων που ισχύουν για την ουσία σας, όπως τυχόν επικαιροποιημένοι ή νέοι εναρμονισμένοι κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης.

Τα κράτη μέλη, με τη σειρά τους, χρησιμοποιούν τις καταχωρίσεις για να εξετάζουν σχολαστικά τις ουσίες που ενδέχεται να προκαλούν ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, μπορούν δε να υποβάλλουν προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες κανονιστικού χαρακτήρα, ανάλογα με την περίπτωση. 

Εάν είστε ο κύριος καταχωρίζων, είστε υποχρεωμένος να επικαιροποιείτε το κοινό τμήμα του φακέλου καταχώρισης. Εντούτοις, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καταχωρίζοντες είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση τυχόν μη συμμόρφωσης ή την απόκτηση περαιτέρω απαραίτητων πληροφοριών, πρέπει δε να επιμερίζονται το κόστος.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)