Δημόσιες διαβουλεύσεις

Οι προτάσεις για την επιβολή περιορισμών (οι οποίες παρατίθενται σε έκθεση για την επιβολή περιορισμών στο παράρτημα XV) και τα σχέδια γνωμοδοτήσεων υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση. Ο ECHA δημοσιεύει επίσης προσκλήσεις για τη διατύπωση παρατηρήσεων και για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά την προπαρασκευαστική φάση της πρότασης επιβολής περιορισμού και για τα διάφορα έγγραφα που πρόκειται να καταρτίσει σε σχέση με τους προτεινόμενους περιορισμούς, όπως εκθέσεις για ουσίες σε αντικείμενα και κατευθυντήριες γραμμές για καταχωρίσεις περιορισμών.

Παρατηρήσεις μπορούν να διατυπωθούν από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί από εταιρείες, οργανισμούς που εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο κλάδο και την κοινωνία πολιτών, μεμονωμένους πολίτες, καθώς και από δημόσιες αρχές. Γίνονται δεκτές παρατηρήσεις από την ΕΕ και από άλλες χώρες.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)